Gmina sprzedaje działki

XV sesja Rady Gminy


Trzydziestego stycznia w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyła się piętnasta sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Dominującym tematem sesji były sprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Pan Marek Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach przedstawił statystyki zdarzeń, wykroczeń jakie miały miejsce w roku 2011 na terenie naszej gminy (szczegółowe sprawozdanie dostępne na stronie gminy- zakładka Policja). W roku 2011 funkcjonariusze komisariatu odnotowali znaczną ilość wykroczeń przeciwko mieniu: kradzież mienia z włamaniem (13), rozbój (12), uszkodzenie mienia (9), nietrzeźwi kierujący (15) ogólna liczba interwencji funkcjonariuszy 308, zatrzymania drogowe 123, w tym 43 kolizje, 21 wypadków w których 26 osób zostało rannych 1 osoba zginęła. Pan Komendant analizując stan bezpieczeństwa gmin będących pod opieką Komisariatu Słomniki (Gmina Słomniki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce) zwrócił uwagę na to, iż Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce jest gminą bezpieczną ale zawsze należy podejmować działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. W temacie bezpieczeństwa Przewodniczący Rady, Pan Wójt oraz radni korzystając z obecności Pana Dariusza Pocięgla Komendanta Powiatowego Policji zwrócili się prośbą o utworzenie na terenie gminy posterunku Policji. Rozmowy w tym temacie były już prowadzone z Komendantem Wojewódzkim Policji kilka lat temu ale wówczas gmina nie dysponowała lokalem z przeznaczeniem na siedzibę posterunku. Obecnie gmina jest właścicielem budynku w miejscowości Zofipole (dawna siedziba posterunku policji) planowany jest w roku 2012 remont w/w budynku i w tymże budynku znajdą się pomieszczenia które będą mogły być przeznaczone na siedzibę posterunku policji. Ponadto radni, sołtysi zwrócili uwagę na zbieranie się młodzieży organizowane w miejscach publicznych którym towarzyszy alkohol i narkotyki, a w konsekwencji bardzo niestosowne zachowanie. Zwrócono także uwagę na utrudnienia ze strony niektórych mieszkańców gminy polegające na bezprawnym wstrzymywaniu robót realizowanych przez gminę, a dotyczących udrażniania rowów, przepustów, usuwania nasypów z pasów drogi.
W kolejnych punktach przewodniczący stałych Komisji rady złożyli sprawozdania z działalności Komisji za rok 2011 (sprawozdania do wglądu w biurze Rady). Następnie Rada dokonała zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany dot. min. zmniejszenia środków na realizację remontu budynku b. szkoły w Stręgoborzycach o kwotę 123.000zł. oraz udzielenia Centrum Kultury (instytucji realizującej remont) pożyczki zamiast poręczenia na uregulowanie zobowiązań związanych z realizacją prac remontowych w Stręgoborzycach. Prace realizowane w budynku byłej szkoły w Stręgoborzycach przebiegają bardzo sprawnie i uregulowanie należności za wykonane prace nastąpi w najbliższych miesiącach, a nie jak planowano w miesiącu wrześniu. Rada udzieliła dofinansowania Gminie miejskiej Kraków w kwocie 3.000zł. na realizacje zadań Centrum Profilaktyki Uzależnień (prowadzenie izby wytrzeźwień). W ostatnim punkcie porządku rada przyjęła rezygnację pana Macieja Minora z członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Na tym posiedzenie zakończono.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +