Gmina sprzedaje działki

III sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

W dniu 12 lutego 2015r. odbyła się III sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.
W pierwszym punkcie dotyczącym bezpieczeństwa publicznego głos zabrał Pan Marek Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach.
Komendant przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Ilość prowadzonych postępowań przygotowawczych w roku 2014 wynosiła 163 (w rok 2013-172). Na terenie gminy odnotowano spadek zdarzeń o charakterze przestępczym. W podziale na poszczególne kategorie przestępstw na terenie gminy odnotowano w roku 2014; 9 - kradzieży mienia ( 2013-18), nietrzeźwi kierujący 16 (2013-35), naruszenie czynności narządów ciała 8 (2013-2). Łącznie odnotowano 79 różnej kategorii przestępstw (w roku 2013 - odnotowano 101 przestępstw). Sprawozdanie za rok 2014 dostępne jest na stronie gminy www.igwa.pl.
Pan Dariusz Pocięgiel Komendant Powiatowy Policji w Krakowie omówił sprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwrócił uwagę na bezwzględne używanie elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym oraz zwracanie uwagi na osoby dopuszczające się oszustw, wyłudzeń na osobach starszych. Podsumowując dane statystyczne dot. zdarzeń gmina Igołomia-Wawrzeńczyce jest gminą bezpieczną.
Pan M. Kowalik podziękował za dotychczasową współpracę, pomoc finansową w zakupie samochodu nieoznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Słomnikach oraz poinformował o działaniach funkcjonariuszy policji jakie w roku bieżącym będą realizowane podczas tzw. "psot wielkanocnych".
W kolejnych punktach Rada posługując się opinią sołtysów nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na tzw. fundusz sołecki. Środki na realizację zadań w sołectwach będą przekazywane tak jak dotychczas.
Rada ponadto określiła kryteria i punkty do drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Kryteria różnicują punktację jaką może uzyskać dziecko - kandydat do przedszkola ze względu na wiek dziecka, zatrudnienie rodziców kandydata, szczególną sytuację rodzinną.
W punkcie dotyczącym średnich wynagrodzeń nauczycieli Rada została zapoznana z wysokością średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W roku bieżącym różnica jaka została wypłacona nauczycielom w związku z nie osiągnięciem średnich wynagrodzeń wynosi 96.768zł.
Rada powołała zespół do opracowania strategii rozwoju gminy na lata 2015-2018 dokument ten wyznaczy kierunki działań i najważniejsze zdania do realizacji w VII kadencji. W roku bieżącym Rada dofinansowała działalność Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w wysokości 3.000zł. tzw. izba wytrzeźwień. Ponadto Radni uchwalili program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2020 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W temacie dotyczącym aglomeracji Krakowskiej Rada zaopiniowała projekt wyłączenia gminy z aglomeracji krakowskiej. Utworzona zostanie nowa aglomeracja - będzie to obszar na którym zaludnienie jest wystarczająco skoncentrowane aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczali ścieków pozostały wyłączony z aglomeracji teren będzie obsługiwany przez szczelne zbiorniki wybierane oraz przydomowe oczyszczanie ścieków.
W punkcie dotyczącym zmian w budżecie uzupełnione zostały środki na kontynuację budowy urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania uzdatniania wody dla systemu wodociągowego gminy kwota 300.000zł. oraz wprowadzono do budżetu środki w wysokości 90.253zł. pochodzące z uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy projektu pn. "Z naszym przedszkolem do sukcesu". Z pozyskanych środków w budynku szkoły podstawowej w Igołomi przystosowany zostanie oddział przedszkolny zgodnie z nowymi przepisami dla dzieci w wieku 3-5 lat.
W końcowych punktach porządku obrad Radni Gminy zajęli stanowisko w sprawie pisma rozsyłanego do mieszkańców gminy a mającego na celu zdyskredytowanie osoby Pana Stefana Nawrota Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Rada w związku z zaistniałą sytuacja wydała oświadczenie wyrażające dezaprobatę dla takich działań oraz prośbę o pomoc w ujawnieniu autora pisma/zawiadomienia. Na stronie gminy udostępniona została treść Oświadczenia Rady Gminy z dnia 12.02.2015r. (www.igwa.pl).
Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +