Gmina sprzedaje działki

V sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

V sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odbyła się 27.04.2015r. w budynku Urzędu Gminy i swym zakresem dotyczyła głównie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła Pani Katarzyna Ulicka Kierownik GOPS. Pani K. Ulicka przedłożyła informację w zakresie pomocy jaka została udzielona podopiecznym GOPS w roku 2014. Pomocą społeczną w roku 2014 objęto 297 rodzin (łącznie 887 osób) a powody przyznania pomocy społecznej to min. ubóstwo, wielodzietność, rodziny niepełne, długotrwała lub ciężka choroba. Gminy Ośrodek Pomocy w roku 2014 udzielił 9 rodzinom pomocy w formie zasiłku okresowego, ponadto pokryto koszty schronienia dla 3 osób bezdomnych. W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie gorącego posiłku objęto 229 uczniów z terenu gminy. Pomocą w formie zasiłków celowych oraz pomocą w naturze objęto 170 rodzin, pokryto koszty pobytu 3 osób w Domu Pomocy Społecznej. W roku 2014 udzielono pomocy w formie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na łączną kwotę 1.958.868zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu„ Nowa Droga - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób biernych zawodowo z której skorzystało 19 mieszkańców gminy. Ponadto GOPS realizował następujące programy: Pierwszy dzwonek, Karta Dużej Rodziny, oraz Asystent Rodziny.
Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach złożyła Pani J. Murek - Dyrektor CKiP. Pani J. Murek przedstawiła informację dotyczącą zajęć jakie Centrum Kultury proponuje najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, młodzieży, osobom starszym oraz seniorom. Najważniejsze działania które niewątpliwie promują naszą gminę, realizowane w roku 2014 to:

1) Cykl szkoleń z Koroną Północnego Krakowa
2) Udział w Małopolskim Kongresie Kobiet pod patronatem Pani Anny Komorowskiej
3) VIII Gminne Forum Kobiet zorganizowane przez KGW Zofipole
4) Organizacja Dnia Papieskiego
5) Organizacja Pikniku rodzinnego, Dnia Seniora
6) Koordynacja działań Filii Uniwersytetu III Wieku
7) Kulinarna Wioska w Szczurowej- prezentacja potraw
8) VIII Małopolskie święto Warzyw
9) Gminne Obchody z okazji święta Niepodległości

W kolejnym punkcie porządku obrad sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami złożyła Pani Małgorzata Zimny. Pani Kierownik przedstawiając informację z działalności bibliotek poinformowała, że w roku 2014 na potrzeby czytelników zakupiono 440 książek za łączną kwotę 9.362zł. W roku 2014 w gminnej bibliotece wraz z filiami zarejestrowano 880 czytelników udostępniono 11484 książek, na zewnątrz wypożyczono 8550 książek, w bibliotekach udostępniono 2348 książek, z internetu skorzystało 692 czytelników a biblioteki odwiedziło 9567 osób. W bibliotece wraz z filiami realizowano następujące zajęcia min. „Wspólne czytanie bajek”, „Ferie w Bibliotece”, „Dzień bezpiecznego internetu”, spotkanie kulinarne, zorganizowano konkurs wiedzy o książce podczas Tygodnia Bibliotek zorganizowano spotkania w bibliotekach z najmłodszymi czytelnikami.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi złożyła Pani Iwona Kubik – Sekretarz Gminy. W ramach współpracy Urzędu Gminy ze Stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej gminy w roku 2014 zrealizowano następujące zadania pozyskując na nie środki unijne:

1) „Utworzenie miejsc postojowych oraz boiska do streetballa wraz ciągiem pieszo-jezdnym w Stręgoborzycach” -(wnioskodawca zadania Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach, otrzymane dofinansowanie 50.000zł.)
2) „Remont-przystosowanie pomieszczeń dla urządzenia Izby Regionalnej w budynku położonym w Dobranowicach”. (wnioskodawca zdania Stowarzyszenie "Dobranowice wczoraj -dziś – jutro”, wnioskowane dofinansowanie 50.000zł.)
3) „Budowa placu zabaw w Dobranowicach” (wnioskodawca Stowarzyszenie „Nasza szkoła- nasze” dzieci z Dobranowic, wnioskowane dofinansowanie 46.195,80zł.)
4) Plac zabaw w miejscowości Koźlica (wnioskodawca zdania Kółko Rolnicze w Koźlicy, pozyskane środki 23.920zł.)
5) Placu zabaw w Pobiedniku Wielkim (wnioskodawca zadania Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, wnioskowane dofinansowanie zadania 60.268zł.)
6) Termomodernizacja budynków komunalnych w Pobiedniku Małym i Koźlicy ( Gmina pozyskała na zadanie preferencyjną pożyczkę częściowo umarzaną w wys. 179.000zł. z WFOśiGW)
7) „Utworzenie miejsc parkingowych i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej w Żydowie” (wnioskodawca zadania Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, wnioskowane dofinansowanie 57.066zł.)
8) "Remont/Modernizacja wielofunkcyjnego budynku społecznego w Rudnie Górnym" ( wnioskowana kwota dofinansowania 174.787zł.)
9) Budowa garażu OSP Stręgoborzyce (w ramach konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2014” przyznana została dotacja w wysokości 40.000,00 zł.)

Ponadto Pani I. Kubik przedstawiła realizację zadań z obszaru kultury fizycznej i współpracę z Klubami Sportowymi „Wawrzynianka” i „Wiarusy”, zadania realizowane z obszaru profilaktyki i ochrony zdrowia, współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym. Przedstawione zostały osiągnięcia i działalność Grupy Kolędniczej Pasterze z Koźlicy oraz sukcesy Koła Ligii Obrony Kraju w Igołomi-Wawrzeńczycach.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +