Gmina sprzedaje działki

"Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"


Dotychczasowy przebieg budowy sieci wodociągowej


Oddanie do użytku zadania pn. "Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"

Czytaj dalej...


Pomyślnie przebiega realizacja zadania pod nazwą:
"Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"
Czytaj dalej...


Na dzień dzisiejszy wykonana sieć wodociągowa pozwala na zaopatrzenie w wodę około 7o% populacji gminy - aby osiągnąć jeszcze lepsze wskaźniki Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce w dniu 21.05.2014r. ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce". Realizację inwestycji przewidziano na lata 2014 - maj 2015. Wykonawcą jest INSTALBUD s.c. Łukasz Kaczmarczyk i Stanisław Kaczmarczyk, 32-740 Łapanów 69, wartość inwestycji wynosi 1.669.160,51 zł. Na dofinansowanie powyższego zadania Gmina złożyła wniosek w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś Priorytetowa 7 - Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W bieżącym roku została podpisana umowa o dofinansowanie na powyższe zadanie, zgodnie z treścią której Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych.
Powyższy projekt obejmuje budowę pompowni wody zlokalizowanej na dz. nr 299/14 w Wawrzeńczycach ze zbiornikiem zasobowym żelbetowym o średnicy wewnętrznej 5,0 m i pojemności całkowitej 54m3. Woda do zbiornika zasobowego dostarczana będzie rurociągiem zasilającym PE 225 mm. Pompownia została zaprojektowana jako zbiornik żelbetowy, z dwiema pompami o wydajności 20m3 /h, wysokości podnoszenia H=53m. Zadaniem pomp jest transport wody ze zbiornika zasobowego do zbiornika magazynowo-wyrównawczego w Igołomi za pomocą rurociągu tłocznego PEo160/225 mm. Praca pomp oparta będzie na wskaźnikach sond poziomu wody w zbiorniku (hydrostatyk) z pełną automatyką. Urządzenia te pozwolą na utrzymanie właściwego ciśnienia wody w sieci wodociągowej, a co za tym idzie dostarczenia wody szczególnie tym miejscowościom najwyżej położonym ponad poziomem morza (Rudno Górne, Dobranowice, Stręgoborzyce, Żydów, Wygnanów, część Igołomi i Tropiszowa).
Drugim zasadniczym przeznaczeniem budowanych urządzeń jest zaspokojenie zwiększonych potrzeb dobowych i sezonowych przez odbiorców wody (mieszkańców całej gminy), którym zostanie zabezpieczona ciągła dostawa wody w odpowiedniej ilości i jakości. Dokończenie wodociągowania Gminy uzależnione jest wybudowaniem urządzeń, które wytworzą i utrzymają właściwe ciśnienie wody w sieci wodociągowej oraz zaspokoją potrzeby jakościowe i ilościowe wody dostarczanej wszystkim miejscowościom w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Docelowym rezultatem projektu będzie zabezpieczenie w odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej dla wszystkich mieszkańców gminy.
Należy wspomnieć, że na zwodociągowanie pozostałej części gminy sporządzona została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +