Gmina sprzedaje działki

Uroczystość otwarcia Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach Remont Zakończony


09. listopada 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Po blisko rocznej modernizacji Domu Ludowego przeznaczonego na CKiP marzenia wielu mieszkańców gminy, wójta gminy, radnych, przedstawicieli urzędu i samej pani dyrektor ziściły się w stu procentach.
Pani dyr. Joanna Murek powitała wszystkich licznie przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się między innymi: Ksiądz Proboszcz Parafii Wawrzeńczyce Feliks Formas, ksiądz wikary Grzegorz Zastawny, poseł na sejm RP Jacek Krupa, burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Adam Bodzioch, Przewodniczących Rady Miejskiej Kazimierza Wielka Krzysztof Magnes, prezes Organizacji Turystycznej Szlak Jagielloński Janusz Kopaczek, dr Krzysztof Tunia, przedstawiciele Korony Północnego Krakowa z panią Barbarą Kawą, członkowie Rady Gminy, kierownicy referatów Urzędu Gminy, sołtysi, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, przedsiębiorcy działający na terenie gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele służb porządkowych, spadkobiercy założycieli Domu Ludowego, rolnicy, pedagodzy, młodzież. Po serdecznym powitaniu głos zabrał pan wójt gminy Józef Rysak, który skierował słowa przede wszystkim do mieszkańców gminy. Przypomniał wszystkim, że kiedy cztery lata temu została mu powierzona w wyborach funkcja wójta gminy, jednym z priorytetowych zadań jakie przed sobą postawił była modernizacja Domu Ludowego w Wawrzeńczycach. ,,Klub" jak zwykli go nazywać starsi i młodzi mieszkańcy, to obiekt, symbol przemijającego czasu, braku organizacji a co za tym idzie niekoniecznie przykład do naśladowania. Szanowni Państwo- zaznaczył wójt, to wszystko udało się dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu mieszkańców, radnych, zastępcy wójta pana Henryka Jończyka- który od samego początku miał nadzór nad projektem, pracami remontowymi i wielkiemu zaangażowaniu pani dyrektor Joanny Murek, która zajęła się aranżacją wnętrz, całością prac porządkowych, oraz przygotowaniem uroczystego otwarcia obiektu. - ,,Klub" przestaje istnieć - dzisiaj otwieramy Centrum Kultury i Promocji gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, które będzie służyło wszystkim mieszkańcom 15 sołectw gminy zaznaczył pan wójt.
Następnie nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy pani dyrektor przez wójta gminy.

W budynku wykonano: prace modernizacyjno-instalacyjnych a) roboty zewnętrzne budynku: wymiana okien i drzwi, instalacji odgromowej, ocieplenie ścian wraz z wykonaniem tynków. b) roboty wewnętrzne: wymiana drzwi, remont pomieszczeń sanitarnych, ocieplenie wełną mineralną poddasza, wymiana tynków gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszonych, podłóg drewnianych, remont instalacji elektrycznej, osprzętu elektrycznego, instalacji co. z kotłownią i piecem grzewczym, remont instalacji wód. kan., wentylacji, malowanie pomieszczeń. c) w zakres prac wchodzi również remont parkingu, ogrodzenia, odwodnienie budynku, wykonanie placu zabaw, mała architektura wokół obiektu oraz zakup wyposażenia.
Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego spośród 11 złożonych ofert. Została nią Firma Remontowo-Budowlana Mariana Sikory z Nowego Targu.

W tym miejscu nastąpiły serdecznie podziękowania wykonawcy za solidność, precyzję działania, komunikatywność w kwestiach konsultacyjnych z inspektorem budowlanym panem Włodzimierzem Kozerą, panią dyrektor CKiP Joanna Murek, władzami oraz pracownikami urzędu gminy. Wśród zaproszonych gości znalazł się ksiądz dziekan, proboszcz Parafii Wawrzeńczyce Feliks Formas, którego pani dyrektor miała zaszczyt poprosić o poświęcenie odnowionego budynku. W dalszej części Joanna Murek nawiązała do tradycji i historii, mówiąc o roli kultury w dawnych czasach. Mówiła do zaproszonych gości: ,,Wspólnoty wiejskie od dawien dawna żyły z dala od szybko zmieniającej się cywilizacji. W zaciszach zaścianków, przysiółków żyli ludzie, którym drogę życia wytyczała kultura przekazywana przez ich najbliższe otoczenie - autorytety takie, jak dziadkowie i rodzice. Ich mądrość stanowiła zasób tradycji, sprawdzonej wiedzy, obyczajów, wierzeń, sposobów tworzenia, z których czerpały następne pokolenia. Można powiedzieć, że pogląd na świat ludzi wsi ograniczał się do widnokręgu, ale tradycja tłumaczyła wszystkie zjawiska przyrodnicze i duchowe, z jakimi spotykali się ci ludzie, tym samym tworzyła pełny obraz świata. Tradycyjna kultura wsi dawała ludziom to, co w życiu ważne: swojskość, poczucie bezpieczeństwa, oferowała szczęście i optymizm, pozwalała z nadzieją spoglądać w przyszłość. następnie przytoczyła treść dokumentu- aktu erekcyjnego mówiącego o potrzebie wybudowaniu Domu Ludowego w Wawrzeńczycach. Dokument ten spisany 7 X 1928r. przepiękną polszczyzną przez ówczesnych mieszkańców, proboszcza i kierownika szkoły (jego oryginał) został przekazany przez panią kierownik S.P Beatę Sonik oraz Pana Edwarda Ćwikłę (radnego wsi Wawrzeńczyce) na ręce pani dyrektor CKiP i trafi do Izby Regionalnej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także rolnicy którym zostały wręczone posła Jacka Krupę statuetki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wielu zaproszonych gości zabrało głos winszując inwestycji, twierdząc, że zmiany w gminie odbijają się szerokim echem w województwie i nie tylko. Następnie wystąpiła młodzieży z Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, która pod kierownictwem Pani Beaty Mess Jordan przygotowała program artystyczny, należy zaznaczyć, że swą oryginalnością i doborem repertuaru młodzież wywarła niesamowite wrażenie artystyczne, dając dowód na to, że potencjał jaki drzemie w młodych ludziach z naszego terenu jest ogromny i stworzona przestrzeń będzie dawać im pełne spektrum możliwości. Pani dyrektor zaprosiła wszystkich do zapoznania się z możliwościami jakie daje obiekt po modernizacji i na wstępie krótko opisała pomieszczenia zlokalizowane w Centrum Kultury. Na zewnątrz dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, którego dokonali: Pana Wojciech Sikora przedstawiciel wykonawcy, Pan Józef Rysak- Wójt Gminy, Pan Jacek Krupa poseł na Sejm RP oraz pani Joanna Murek- dyrektor CKiP. Następnie wszyscy zainteresowani mogli oglądać pomieszczenia oraz plac zabaw spacerując i wymieniając poglądy na temat oddanej inwestycji.Jak to z remontem było…
 Już w 2005 roku za przykładem Igołomi, w Wawrzeńczycach zaktywizowała się grupa osób, która bardzo chciała aby Dom Ludowy w Wawrzeńczycach został wyremontowany ze środków unijnych, a dokładniej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Właśnie z tego Programu pozyskane zostały środki finansowe na budowę Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Igołomi. Jednak ówczesna Rada Gminy, wówczas już bardzo skłócona i przeciwna prawie wszystkim pomysłom wójta Ryszarda Kaczmarczyka nie podjęła uchwały o podjęciu takiej inwestycji. Dziś możemy tylko żałować zmarnowanej okazji i ubolewać nad takim podejściem władz wówczas…
 Dopiero w 2008 roku można było wrócić do przygotowanego w 2005 roku Planu Odnowy Miejscowości. Został on zaktualizowany i dostosowany do nowych wymogów prawnych i nowych zasad aplikowania o środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nowy POM został przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego, a następnie uchwałą Rady Gminy, która nie miała co do tej inicjatywy żadnych wątpliwości.
 
 Rok 2009…
 Po dwóch latach oczekiwania uruchomiony został w końcu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W marcu Gmina przygotowała wniosek o dofinansowanie generalnego remontu Domu Ludowego w Wawrzeńczycach z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Składającym wniosek była już ta właśnie instytucja kultury, którą Rada Gminy pod koniec lutego 2009 powołała do życia.
 Pozostało tylko czekać na rozstrzygnięcie naboru wniosków, które miały być oceniane 4 miesiące…
 Po ponad 6 miesiącach wreszcie doczekaliśmy się zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nasz wniosek, jak już wcześniej informowaliśmy został bardzo dobrze przygotowany i wysoko oceniony także w ramach MRPO.
 Jednak na decyzję musieliśmy czekać, aż do dziś!
 Koszty całkowite inwestycji (wg kosztorysu inwestorskiego) to 1.499.878 zł, w tym koszty kwalifikowane wynoszą 1.067.418 zł. Przyznana nam kwota dotacji to 500.000 zł. Dla wyjaśnienia dodajemy, że w ramach PROW podatek vat jest kosztem niekwalifikowanym oraz niekwalifikowane są koszty związane z remontem pomieszczeń wynajętych (na dzień składania wniosku) przez Pocztę i Bank Spółdzielczy. Ponadto zasady tego konkursu nie przewidują dotacji większej jak 500.000 zł.
 Przetarg…
 W październiku gmina ogłosiła przetarg na wykonawcę tego remontu. W ciągu miesiąca powinno wyłonić się wykonawcę generalnego remontu budynku wraz z otoczeniem i ogrodzeniem. Jednka procedury troszkę się przeciągnęły ze względu na liczbę ofert, bo aż 11 firm chciało remontować nasz obiekt oraz ze względu na odwołania. Oferty firm były bardzo zróżnicowane pod względem szacowanych kosztów remontu. Wahały się od 900.000 zł do 1.400.000 zł. Wyłoniony wykonawca to Zakład Remontowo-Budowlany Mariana Sikory  z Nowego Targu.
 Termin rozpoczęcia prac to grudzień 2009, a zakończenie w grudniu 2010 roku.

Odwiedziło nas już: + Online: +