Gmina sprzedaje działki

WYREMONTOWANE DROGI GMINNE 2015


Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej w 2015 r.

Od wielu lat gmina buduje drogi o nawierzchni tłuczniowej (żużlowej), które stanowią dojazd do gruntów rolnych (obecnie są to drogi ziemne). Na tego typu zadania gmina występuje z wnioskiem i otrzymuje dofinansowanie od Marszałka Województwa w wysokości 50% kosztów. W tym roku jest to kwota prawie 100 000 zł.

Modernizowane drogi to:
- droga w Stręgoborzycach "Międzygórze", dług. 570 mb
- droga w Wawrzeńczycach " za GS-em", dług. 260 mb
- droga w Igołomi (od drogi powiatowej), dług. 230 mb
- droga w Rudnie Górnym "Morawy", dług. 400 mb
- droga w Pobiedniku Małym "za cmentarzem", dług. 250 mb
- droga w Stręgoborzycach "za lasem w kierunku cegielni", dług. 270 mb
- droga w Zofipolu (za P. Wilkiem), dług. 380 mb
- droga Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce (od drogi powiatowej w kierunku Ropotka), dług. 650 mb
Całkowita długość budowanych dróg: 3 010 mb, koszt: 193 526 zł.
Wykonawca: firma PRIMA-KOP z Niegardowa.


Kolejne zmodernizowane drogi w roku 2015

W miesiącu lipcu 2015 r. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce ze środków własnych dokonała modernizacji dwóch odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.
Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w drodze zapytania ofertowego wykonawcą robót była firma PRODIM Oskar Niezabitowski z Krakowa. Modernizowane drogi to:
- Droga gminna K600047 Tropiszów "Osiedle Działek Nauczycielskich" (dz. nr ewid. 241/24) o długości 440 mb, szerokość 4,0 mb. Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, mechaniczne ścinanie poboczy, wykonanie poboczy z tłucznia, położenie dwóch warstw mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 7 cm. Całkowity koszt zadania: 76 115,97 zł.
- Droga gminna K600060 Wawrzeńczyce "Grobla" (dz. nr ewid. 2564/1 i 2571) o długości 630 mb, szerokość 3,0 mb. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe, czyszczenie nawierzchni, frezowanie z wywozem materiału, położenie dwóch warstw mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 7 cm. Całkowity koszt zadania: 78 310,68 zł.
Dodatkowo ze środków sołeckich na całej długości wykonano pobocza z tłucznia.

Droga asfaltowa Wawrzeńczyce "Grobla"
Droga asfaltowa Tropiszów "Działki nauczycielskie"


WYREMONTOWANE DROGI w RAMACH PROMESY POWODZIOWEJ 2015

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce na początku roku 2015 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała dotychczas z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę powodziowa w wysokości 220.000,00zł. Promesa została przyznana na trzy odcinki dróg gminnych: 1. Remont drogi gminnej Stręgoborzyce Wygnanów pod p. Migasa (dz. nr ewid. 878) w Stręgoborzycach km 0+430-1+750, 2. Remont drogi gminnej Wawrzeńczyce – "Góra Złotnicka" w kier. Igołomi K600012 (dz. nr 2512/2, 917, 918) w Wawrzeńczycach, Złotnikach km 0+870-1+650, 3. Remont drogi gminnej Dobranowice "Stare Pola" (dz. nr ewid. 546) w Dobranowicach km 0+100-0+850. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 30.03.2015r. został wyłoniony Wykonawca przedmiotowego zadania tj. PRODIM Oskar Niezabitowski ul. Katowicka 20/22, 31-351 Kraków. Wykonawca zobowiązał się wykonać w/w zadanie na podstawie podpisanej umowy Nr 272.3.2015 rz dnia 07.04.2015r. do realizacji zadania za kwotę brutto 319.406,70zł Planowany termin zakończenia realizacji zadania według umowy to 05.06. 2015r. Wykonawca jednak zakończył zadanie znacznie szybciej, komisja odbioru z ramienia Urzędu Gminy dokonała odbioru w dniu 11.05.2015r. Roboty drogowe zostały odebrane bez zastrzeżeń.

Droga w Dobranowicach "Stare pola"
Droga w Złotnikach "Góra Złotnicka"
Droga w Wygnanowie "pod Migasa"

Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +