Gmina sprzedaje działki

Modernizacja dróg, budowa chodników w kadencji 2007-2010


Zestawienie modernizacji, remontów dróg gminnych i powiatowych (z udziałem środków gminy) w latach 2007- 2010

Rok Modernizacja/remonty dróg gminnych ogółem (mb) w tym o nawierzchni asfaltowej (mb) w tym o nawierzchni żużlowej (mb) Drogi powiatowe – nowe nakładki asfaltowe (mb) Wydatki z budżetu gminy z działu „transport” (zł.)
2007 3 780 ---- 3 780 ---- 678 819
2008 13 500 5 500 (utrwalanych 2x emulsją asfaltową) 8 0000 1 000 1 988 883
2009 11 500 8 500 (w tym 5000 utrwalanych 2x emulsją asfaltową) 3 000 930 1 872 131
2010 15 550 11 990 (w tym 2 070 utrwalanych 2x emulsja asfaltową) 3 560 963 4 101 987
Razem 44 330 25 990 (z tego 12 570 utrwalanych 2 x emulsja) 18 340 2 893 8 641 820

Podsumowanie realizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg w latach 2007 - 2010
1. Na bieżące utrzymanie dróg, modernizacje, remonty wydatkowano z budżetu gminy z działu transport kwotę: 8 200 000 zł.
2. Zmodernizowano drogi gminne o łącznej długości: 44,33 km z tego:
- o nawierzchni asfaltowej: 13,32 km
- o nawierzchni utrwalanej podwójnie emulsją asfaltową: 12,57 km
- drogi o nawierzchni żużlowej: 18,34 km
3. Nowe nakładki asfaltowe na drogach powiatowych (współfinansowanie gminy): 3,00 km
4. Budowa chodników przy drodze krajowej nr 79 na długości: 5,30 km

Modernizacja dróg i budowa chodników w 2010r.
Na utrzymanie, remonty dróg gminnych, budowę chodników przy drodze krajowej nr 79 i dofinansowanie remontu drogi powiatowej wydatkowano rekordową w tym roku kwotę: 4 101 987 zł. Znaczny w tym udział środków pozyskanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 1 570 000 zł.

Najważniejsze zadania w 2010 r.:
1. Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 w Wawrzeńczycach "Kolonia" na długości 2 300 mb, koszt: 818 784 zł.
2. Remont drogi powiatowej (Żydów - Wygnanów nowa nakładka asfaltowa) o długości 963 mb. Całkowity koszt: 220 000 zł. w tym 50 000 zł. udział gminy

3. Remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi:
- droga w Złotnikach "Góra Złotnicka" - droga Igołomia "Raciborek", długość 1 700 mb, 151 809 zł, podwójne utrwalenie emulsją asfaltową
- droga w Dobranowicach w kierunku zachodnim za "Górą Świstak", dług. 1 350 mb, 127 192 zł. nawierzchnia żużlowa
- droga w Dobranowicach (dz. nr 544 i 545/2), długość 280 mb, 40 287 zł., nawierzchnia asfaltowa
- droga w Żydowie od zbiornika w kierunku Glewa, długość 1 200 mb, 136 750 zł., nawierzchnia asfaltowa
- droga w Wawrzeńczycach cmentarna - kościół, długość 600 mb, 97 370 zł., nawierzchnia asfaltowa
- droga w Igołomi (dz. nr 1133) długość 220 mb, 41 414 zł., nawierzchnia asfaltowa
- droga w Stręgoborzycach "obok remizy", długość 340 mb, 47 399zł., nawierzchnia asfaltowa
- droga w Stręgoborzycach "przez wieś", długość 600 mb, 89 038 zł, nawierzchnia asfaltowa
- droga w Złotnikach "koło remizy OSP pod p. Trelę", długość 560 mb, 109 861 zł., nawierzchnia asfaltowa
- droga w Igołomi "Luborzyczka" od kapliczki w kier. zach. do drogi powiatowej, długość 900 mb, 159 937 zł, nawierzchnia asfaltowa
- droga w Tropiszowie "Zakopane"- pod p. Grytę, długość 1000 mb, 200 202,00 zł nawierzchnia asfaltowa
- droga w Pobiedniku Małym "pod las" długość 1210 mb, 168 324 zł nawierzchnia asfaltowa
- droga w Igołomi "koło POLANU" (skarpa), długość 50 mb, 56 321 zł nawierzchnia asfaltowa
- droga w Tropiszowie "Gać", długość 470 mb, 90 972zł., nawierzchnia asfaltowa
- droga w Stręgoborzycach "pod p. Niemca", długość 1 350 mb, 181 285zł., nawierzchnia asfaltowa
- droga w Odwiślu "od p. Kluczyńskiego w kier. północnym", długość 700 mb, 82 570 zł., nawierzchnia żużlowa.

4. Remonty dróg w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego - drogi dojazdowe do pól:
- droga w Wawrzeńczycach "Pasternik" (dz. nr 2542/2), długość 460 mb, 33 215 zł., nawierzchnia żużlowa
- droga w Odwiślu "za P. Sonikiem w kierunku wału wiślanego" długość 400mb, 30 622 zł., nawierzchnia żużlowa

5. Remont drogi polnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego):
- droga w Stręgoborzycach "Wygnanów Lelitka", długość 500 mb, 46 664 zł., nawierzchnia żużlowa

6. Remont drogi w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego tzw. "Nawarówki":
- droga gminna K600005 Igołomia - Koźlica, długość 2 190 mb, szerokość 5 m, 441 137 zł., nawierzchnia asfaltowa


Konkurs w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych "Schetynówki"
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złożyła do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie remontu drogi w Wawrzeńczycach (od Domu Ludowego do szkoły, Brzegi, do kapliczki św. Marka wraz z wybrukowaniem placu przed szkołą) Szacunkowa wartość tej inwestycji to: 310.000 zł. Do Wojewody wpłynęły łącznie 102 wnioski: 72 gminne oraz 30 powiatowych. Samorządy chciały zmodernizować i wyremontować drogi o łącznej długości ponad 330 kilometrów.

Na realizację programu w 2010 roku Małopolska otrzymała w sumie - podobnie jak w ubiegłym roku - 71,5 mln zł. Połowa dotacji przeznaczona została na drogi powiatowe, a połowa na gminne. Samorządy mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości do 50 procent planowanych kosztów - pozostałe fundusze samorządy musiały wygospodarować samodzielnie, w ramach swoich budżetów.

18 powiatów złożyło 30 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 70 mln. zł. Całkowita wartość inwestycji zgłoszonych przez powiaty wynosi ponad 146 mln. Powiaty oraz miasta na prawach powiatów mogły aplikować o dofinansowanie dwóch projektów. Z tej możliwości skorzystały powiaty: bocheński, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, limanowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, wielicki oraz miasta: Nowy Sącz i Tarnów. Pozostałe powiaty: brzeski, gorlicki, myślenicki, tarnowski, wadowicki i miasto Kraków złożyły po jednym wniosku.

Gminy złożyły 72 wnioski (każda gmina może otrzymać dotację na jedno zadanie) o dofinansowanie w wysokości ponad 100 mln zł (do rozdysponowania jest kwota 35 mln. zł). Wartość inwestycji zaplanowanych przez gminy wynosi ponad 197 mln. złotych. Dla gminy to sukces, że przy tak dużej konkurencji nasz projekt otrzymał dofinansowanie.


Dobiegają końca remonty dróg gminnych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce promesę w wysokości 1.000.000 zł na usuwanie skutków powodzi w infrastrukturze drogowej. Z tych środków zaplanowany został remont 8 odcinków dróg asfaltowych. Położone zostały nakładki asfaltowe w TROPISZOWIE, POBIEDNIKU MAŁYM, ZŁOTNIKACH, WAWRZEŃCZYCACH. W najbliższych dniach zostaną położone nowe nakładki asfaltowe w Stręgoborzycach i Żydowie. Jeszcze nigdy w naszej gminie nie położono tyle nowych nakładek asfaltowych w jednym roku. To cieszy ale też i wywołuje zazdrość w tych miejscowościach, w których tych nakładek asfaltowych się w tym roku nie wykonuje. Przypomnijmy więc, że straty w infrastrukturze drogowej w naszej gminie wynoszą ponad 7.000.000 zł. W roku 2011 powinniśmy otrzymać kolejne transze na remonty dróg gminnych oraz na odbudowę zniszczonych mostów. Wójt gminy zlecił już wykonanie projektu odbudowy mostu na Ropotku w Wawrzeńczycach.
Dobiega także do końca budowa chodnika w Wawrzeńczycach Koloni. W poniedziałek 15 listopada, został przeprowadzony odbiór wstępny, w trakcie którego zostały spisane wszystkie braki i usterki. Wykonawca, firma Bruk-Bud z Łapanowa ma 2 tygodnie na uzupełnienie braków oraz naprawę usterek.


Modernizacja dróg i budowa chodników w 2009 r.

Na utrzymanie, remonty dróg gminnych, budowę chodników przy drodze krajowej nr 79 i dofinansowanie remontu drogi powiatowej wydatkowano kwotę: 1 872 131 zł.

Najważniejsze zadania w 2009 r.:
1. Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 w Złotnikach i w Wawrzeńczycach na długości 1150 mb, koszt: 298 331 zł.
2. Remont drogi powiatowej nr K 1269 (nowa nakładka asfaltowa) Stręgoborzyce - Wygnanów o długości 1 050 mb. Całkowity koszt: 220 000 zł. w tym 49 920 zł udział gminy
3. Remont 8 odcinków dróg gminnych przez utrwalenie podwójne emulsją asfaltową: 215 912 zł. na długości: 3 212 mb.
- droga nr 881 o dług. 50 m poł. w Wygnanowie (koło P. Pawłowskiej): 3 361 zł.
- droga nr ewid. 868/1 o dług. 152 mb w Stręgoborzycach (pod P. Marchewkę): 10 217 zł
- droga nr ewid. 340/2 o dług. 750 mb w miejscowości Żydów (pod P. Wójcika): 51 885 zł.
- droga nr ewid. 436 w Pobiedniku Małym o dług. 300 mb. (od P. Szeląg do krzyżówki "pod las): 20 166 zł.
- droga nr ewid. 451/2 i 442/4 w Zofiplu o dług. 500 mb. (pod P. Szczygła i P. Pacha): 33 610 zł.
- droga nr ewid.1120/2 w Igołomi o dług. 550 mb (za parkiem w kierunku Odwiśla): 36 971 zł.
- droga nr ewid. 1097 w Igołomi o dług 630 mb. (Luborzyczka od P. Janik): 42 349 zł.
- droga nr ewid. 409 w Tropiszowie o dług. 280 mb (pod P. Grytę): 18 822 zł.
4. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Wawrzeńczycach "stara wieś" na długości 180 mb, koszt: 44 752 zł.
5. Wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni żużlowej: 135 824 zł. (dofinansowanie z FOGR-u 63 600 zł.), długość: 1330 mb
- droga w Odwiślu "pod Klęka" 250 mb, 25 530 zł.
- droga w Zofipolu "za zbiornikiem" 770 mb., 78 635 zł.
- droga w Złotnikach "za jeziorem" 310 mb., 31 658 zł.
6. Remonty dróg gminnych w ramach otrzymanej promesy na usuwanie skutków powodzi:
- Remont drogi dojazdowej do pól w Dobranowicach w kierunku Przybysławic na dług. 1 460 mb (w tym 840 mb podwójne utrwalanie emulsją asfaltową), kwota: 85 088 zł.
- remont drogi 150 mb (nakładka asfaltowa) wraz z zabezpieczeniem osuwiska w miejscowości Wawrzeńczyce "Stara Wieś" i remont drogi gminnej w Wawrzeńczycach "Hektary" na dług. 1 010 mb przez podwójne utrwalenie emulsją asfaltową: 188 567 zł.
- remont drogi w Zofipole "Stara droga" - Pobiednik Wielki "Brzostek", dług. 630 mb, (nakładka asfaltowa), 81 000 zł.
- remont drogi w Stregoborzycach "od zbiornika w kierunku północnym", dług. 520 mb, (nakładka asfaltowa), 81 000 zł
- remont drogi w Pobiedniku Wielkim "Dubinek" i Pobiedniku Małym "Morgi", dług. 950 mb, (nawierzchnia żużlowa) 81 000 zł.

Nowe drogi asfaltowe w Gminie
Miesiąc temu zakończona została inwestycja drogowa w Dobranowicach. Wybudowana została nowa droga asfaltowa od Dobranowic w kierunku Żębocina. Jest to najkrótsza droga dla tych mieszkańców do sklepów, na jarmark, do urzędu skarbowego i co najważniejsze do lekarza w Proszowicach. Dzięki tej inwestycji karetka może dotrzeć do Dobranowic w ciągu kilku minut, a wcześniej zajmowało to 20 minut. Mieszkańcy Dobranowic od wielu lat prosili o remont tej drogi i o właściwe jej odwodnienie, ponieważ borykali się ciągle z podtopieniami i zamuleniami swoich posesji i podwórek. Koszt wykonania tej drogi i jej odwodnienia to 228.079,71 zł. We wrześniu kolejne nowe odcinki dróg asfaltowych pojawiają się w innych miejscowościach naszej Gminy. Droga w Stręgoborzycach od zbiornika w kierunku północnym (łączna długość 520 mb); Droga w Zofipolu tzw. Stara Droga (łączna długość 630 mb); Droga położona w Pobiedniku Wielkim i Małym tzw. Dubinek (łączna długość 950 mb). W Stręgoborzycach i w Zofipolu (w kierunku Pobiednika) wybudowane zostały drogi asfaltowe o łącznej długości 1150 mb. W Pobiedniku będzie to prawie kilometr drogi żużlowej, a dotychczas była to droga gruntowa (w pewnym odcinku). Dorga w Dobranowicach powstała dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego (tzw. Nawarówka), a pozostałe trzy drogi budowane są dzięi pozyskanym środkom na usuwanie skutków ulewnych deszczy i podtopień, które miały miejsce pod koniec czerwca 2009 roku. Koszt budowy tych trzech dróg to: 244.591,50 zł, a wykonawcą jest "BUDOSTAL-5" S.A.. Trzeba przyznać, że wykonawca jest BARDZO szybki i sprawnie wykonuje zadanie.

Podsumowanie roku 2009
- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej: 2,5 km
- drogi gminne o nawierzchni dwukrotnie utrwalanej emulsją asfaltową: 5,0 km
- drogi gminne o nawierzchni żużlowej: 3 km
- droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej: 0,93 km
- budowa chodników przy drodze krajowej: 1 150 mb
Ogółem w 2009 r. remonty dróg zrealizowano na długości: 11,5 km


Modernizacja dróg i budowa chodników w 2008r.
Na utrzymanie, remonty dróg gminnych, budowę chodników przy drodze krajowej nr 79 i dofinansowanie remontu drogi powiatowej wydatkowano kwotę: 1 988 883 zł.

Najważniejsze zadania w 2008 r.:
- budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 w miejscowościach Złotniki i Pobiednik Wielki o dług. 1850 mb, koszt 626 477 zł. (920 mb Złotniki - 313 238 zł, Pobiednik Wielki 930 mb. 313 239 zł.)
- położenie nakładki asfaltowa na drodze powiatowej w Żydowie o dług. 1000 mb, koszt: 220 000 zł. - udział gminy 50 000 zł.

1. Remonty dróg gminnych poprze podwójne utrwalenie emulsją asfaltową:
- droga nr ewid. 265 w Tropiszowie, dług. 186 m, koszt: 11 864 zł.
- droga nr ewid. 411 w Pobiedniku Wielkim, dług. 295 mb, koszt: 18 061 zł.
- droga nr ewid. 536/1 w Dobranowicach, dług. 155 mb, koszt: 10 617 zł.
- droga nr ewid. 433/2 w Zofipolu, dług. 150 mb, koszt: 12 444 zł
droga nr ewid. 504/3 w Rudnie Górnym, dług. 160 mb, koszt: 11 549 zł.

2. Remonty dróg gminnych - nawierzchnia żużlowa:
- droga nr ewid. 417 w Pobiedniku Wielkim, dług. 400 mb, koszt: 23 791 zł.
- droga nr ewid. 1116/2 w Igołomi, dług. 374 mb, koszt: 10 728 zł.
- droga nr ewid. 912/2 w Złotnikach i nr ewod. 1123 w Igołomi, dług. 1170 mb, koszt: 21 578 zł.
- droga nr ewid. 2594 w Wawrzeńczycach, dług. 275 mb, koszt: 23 771 zł.
- droga nr ewid. 2563/2 w Wawrzeńczycach, dług. 395 mb, koszt: 16 940 zł.
- droga nr ewid. 415/3 w Pobiedniku Wielkim i nr ewid. 443/2 w Zofipolu, dług. 585 mb, koszt: 46 984 zł.

3. Remonty dróg gminnych w ramach otrzymanej promesy na usuwanie skutków powodzi z 2007 r. (I transza) za kwotę 157 224 zł., dług. 3 020 mb.
- droga w Igołomi "Luborzyczka" od kapliczki do skrzyżowania na "Górze Złotnickiej", dług. 1 500 mb (w tym 1100 mb utrwalane emulsją) wraz z odtworzeniem rowu przydrożnego, koszt: 92 318 zł.
- droga w Złotnikach przed "Górą Złotnicką" w kierunku wschodnim i zachodnim (nawierzchnia żużlowa), dług. 1 520 mb, koszt: 64 905 zł.

4. Remonty dróg gminnych w ramach otrzymanej promesy na usuwanie skutków powodzi z 2007 r. (II transza) za kwotę 146 961 zł., dług 1 220 mb.
- droga w Tropiszowie "Zakopane" P. Gryta, nr ewid. 409, utrwalenie emulsja asfaltową, dług. 500 mb drogi + odtworzenie rowu przy drodze na dług. 2 100 mb., koszt: 84 020 zł.
- droga Igołomia "Luborzyczka" od kapliczki w kierunku Złotnik, utrwalenie emulsją asfaltową , dług. 720 mb, koszt: 62 941 zł.
5. Remonty dróg gminnych w ramach otrzymanej promesy na usuwanie skutków powodzi z 2008 r. za kwotę 311 805 zł., dług. 3 790 mb (w tym 2 270 mb utrwalanych emulsją asfaltową)
- droga w Dobranowicach w kierunku północnym do Więckowic, nawierzchnia żużlowa, dług. 970 mb, koszt: 102 414 zł.
- droga w Rudnie Górnym "Rudzienko" (od drogi powiatowej do Proszowic), utrwalana emulsja asfaltową, dług. 650 mb, koszt: 36 274 zł.
- droga w Stregoborzycach "Stefanów" - "Międzygórze", utrwalana emulsja asfaltową, dług. 1620 mb, koszt: 118 973 zł.
- droga w Żydowie "Lizaki" o nawierzchni żużlowej, dług. 550 mb, koszt: 54 144 zł.

6. Remonty dróg gminnych rolniczych dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za kwotę: 163 454 zł., dług. 1 330 mb
- remont drogi w Wawrzeńczycach "Kopaniny" o nawierzchni żużlowej, dług. 530 mb, koszt: 49 059 zł.
- remont drogi w Tropiszowie "Przedewsie" o nawierzchni żużlowej na długości: 800 mb, koszt: 114 395 zł.

Budowa chodników
Nareszcie budowa chodników wzdłuż drogi krajowej rozpoczęta!!! Całoroczne prace projektowe w roku 2007 oraz negocjacje i TRUDNE rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostały zwieńczone namacalnym i widocznym gołym okiem efektem w postaci rozpoczętych prac. Przypomnijmy ze wiele spotkań się odbyło, wiele pism oficjalnych zostało wysłanych do GDDKiA w Krakowie i Warszawie. Nawet rezolucje i groŸby o blokadzie do Ministerstwa Infrastruktury. Ostatecznie, 17 czerwca 2008 GDDKiA podpisała porozumienie z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce na współfinansowanie budowy chodników w 50%, na które Gmina uzyskała na tamten czas pozwolenie na budowę.
Przypomnijmy, że chodniki POWINNY być wybudowane w 100% przez zarządcę drogi, czyli GDDKiA. Obecnie DROGOP-2, który wygrał przetarg na budowę chodników o długości 1725 metrów w miejscowościach Pobiednik Wielki i Złotniki ma zakończyć prace do połowy listopada 2008 r. Mamy nadzieję, że na etapie realizacji nie będzie przeciwników budowy, którzy ją zahamują, a próby niewpuszczenia wykonawcy na teren budowy miały już miejsce.
W maju 2008 uzyskaliśmy także kolejne pozwolenie na budowę chodnika od Złotnik do Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach. Jednak zarządca drogi nie wyraził chęci dofinansowanie jego budowy nawet w 50%.
Ps. Dodajmy, że trwają prace projektowe na dokumentacją dotyczącą chodnika w Wawrzeńczycach od budynku urzędu do końca granic z Nowym Brzeskiem. Właściciele nieruchomości, których działki muszą być zajęte pod chodnik złożyli oświadczenia o nieodpłatnym udostępnienie swego gruntu na ten cel. Jednocześnie trwają też rozmowy z GDDKiA o wyremontowaniu chodnika na odcinku od budynku urzędu do Domu Ludowego w Wawrzeńczycach.

Podsumowanie roku 2008
- drogi gminne o nawierzchni dwukrotnie utrwalanej emulsją asfaltową: 5,5 km
- drogi gminne o nawierzchni żużlowej: 8,0 km
- droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej: 1,0 km
- budowa chodników przy drodze krajowej: 1 850 mb

Ogółem remonty dróg w 2008 r. zrealizowano na długości: 13,5 km


Modernizacja dróg gminnych w 2007r.

Na utrzymanie, remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę: 678 819 zł.

Najważniejsze zadania w 2007 r.:
1. budowa 11 wiat przystankowych przy drodze krajowej nr 79: 105 000 zł.
2. Remonty dróg gminnych:
- remont drogi o nawierzchni żużlowej w Zofipolu na dług. 400 mb za kwotę: 33 409 zł.
- remont drogi w Igołomi "Luborzyczce" na dług. 300 mb za kwotę: 27 264 zł.
- remont drogi w Wawrzeńczycach "stary bank" na dług. 1000 mb za kwotę: 51 437 zł.
- remont drogi w Dobranowicach "łąki" na dług. 480 mb za kwotę: 30 309 zł
- remont drogi rolniczej w Złotnikach na dług. 720 mb za kwotę: 61 239 zł
- remont drogi rolniczej Zofipole - Koźlica na dług. 880 mb za kwotę: 74 498 zł.

Ogółem w 2007 r. zrealizowano remonty dróg gminnych o nawierzchni żużlowej na długości: 3,8 km


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +