Gmina sprzedaje działki

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy


Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w dniu 27 maja 2014 roku po zapoznaniu się z przedłożonym przez Pana Józefa Rysaka - Wójta Gminy sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013, sprawozdaniem finansowym gminy, informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu gminy udzieliła Panu Józefowi Rysak - Wójtowi Gminy jednogłośnie absolutorium za całokształt pracy w roku 2013 (15 głosów za). Udzielone absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowych oraz akceptację dla podejmowanych przez Wójta Gminy zadań.

Pan J. Rysak przedstawiając informację o stanie finansów gminy poinformował, że budżet za 2013 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą: 22 128 248 zł (w 2012- 20 867 446 zł.). Wydatki zostały wykonane na kwotę: 22 248 435 zł. zł. i według planu wykonano je w 91.08%. Wydatki kwotowo nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości finansowej ale zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym. Wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe zostały w pełni zrealizowane. Oszczędności finansowe w roku 2013 powstały po rozstrzygniętych przetargach w wyniku negocjacji cen z wykonawcami oraz w wydatkach bieżących, ponieważ zrealizowano je w wysokości 92,63%. Mniejsze wydatki od planowanych i dobrze zrealizowane dochody dały na koniec roku 2013 nadwyżkę (wolne środki) w wysokości: 1.707.679 zł. z której to 900 000 zł. przeznaczono na spłatę kredytów.

Na inwestycje i remonty wydatkowano w 2013 r. około 4 102 000 zł.

Ważniejsze zrealizowane zadania w 2013 r.

1. Budowa wodociągów III etap Złotniki, Wawrzeńczyce, wydatkowano: 1 538 716 zł.
2. Budowa stref rekreacyjno-sportowych: 1 199 603 zł.
3. Budowa Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów: 314 903 000 zł.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wawrzeńczycach: 118 226 zł.
5. Z działu transport wydatkowano kwotę: ponad 1 670 513 zł. z tego:
- na drogę powiatową: 148 000 zł., 914 mb nakładki asfaltowej
- na remonty dróg gminnych: 1 275 000 zł. wyremontowano 9,25 km dróg w tym 5,14 km o nawierzchni asfaltowej
6. Budowa kanalizacji deszczowej Tropiszów "Sachalina": 79 631 000 zł.
7. Budowa c.o. w budynku OSP Wawrzeńczyce: 34 203 zł.
8. Roboty melioracyjne: 64 113 zł. (min. odtwarzanie rowów, udrażnianie przepustów).

Inwestycje, remonty realizowane były dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych: z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy źródeł krajowych. W ciągu 2013 roku budżetowego gmina miała pełną płynność finansową, środki zawsze były na koncie a nawet środki były lokowane na krótkoterminowe lokaty co przyniosło kilka tysięcy dodatkowego dochodu. Faktury za prace, usługi, wynagrodzenia i pochodne płacone były na bieżąco, nie było żadnych zaległości w płatnościach na koniec roku 2013.
Zadłużenie na koniec roku 2013 wyniosło: 6 316 528 zł. ale taka była potrzeba głównie z powodu realizowania inwestycji dofinansowanych z PROW gdzie najpierw te środki trzeba wydać a później często po blisko roku gmina otrzymuje refundację. W roku 2014 zdecydowanie zmniejszamy zadłużenie i na koniec 2014 r. powinno wynieść: 3 787 166 zł. co według starego wskaźnika wyniesie 16.07 % budżetu.

Podsumowując swoją wypowiedź Pan J. Rysak podziękował za owocną współpracę Przewodniczącemu Rady, radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy szczególnie Panu A. Grudzień - Skarbnikowi Gminy, Panu H. Jończyk -Zastępcy Wójta, Pani I. Kubik - Sekretarzowi Gminy, Panu A. Knapik - Kierownikowi Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej - oraz wszystkim Kierownikom i Dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz instytucji.

Po udzielnym absolutorium Pan S. Nawrot -Przewodniczący Rady z Panią Edytą Rybak Zastępcą Przewodniczącego Rady złożyli gratulacje i życzenia.

Pan J. Rysak Wójt Gminy poinformował, że z ogromną radością przyjmuje werdykt Rady Gminy ponadto dzień, w którym udzielane jest absolutorium jest najważniejszym dniem pracy w danym roku dla każdego wójta czy burmistrza. Uzyskanie absolutorium jest budujące i motywujące do dalszej pracy tym bardziej, jeżeli zostaje udzielone jednogłośnie. Pan wójt zwrócił uwagę, że nie byłoby dobrze zrealizowanego budżetu, dobrych wskaźników, stabilnej sytuacji finansowej gminy gdyby nie wzajemna współpraca, zgoda i zrozumienia. Wszyscy siedzący na tej sali do tego się przyczynili, dlatego jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuje za współpracę i udzielone absolutorium.


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +