Gmina sprzedaje działki

Pomoc dla Kombatantów


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi - Wawrzeńczycach informuje, że Kombatanci i inne osoby uprawione do uzyskania pomocy ze środków Urzędu d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Kierownika Urzędu oraz szczegółowe informację dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej w/w. urzędu (www.udskior.gov.pl).
W związku z powyższym nie ma konieczności zgłaszania Kombatantów z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi - Wawrzeńczycach w celu zaopiniowania Ich sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej.


Kombatanci oraz inne uprawnione osoby, a także wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy jednorazowej finansowej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Osoba potrzebująca pomocy może zwrócić się o nią osobiście, lub pocztą- za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej albo stowarzyszenia kombatanckiego. Wniosek o pomoc powinien zawierać:
- wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej
- ksero legitymacji kombatanckiej oraz dowodu osobistego
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, ksero orzeczenia o niepełnosprawności
- opinie kierownika GOPS co do zasadności udzielenia pomocy pieniężnej, która zawiera informacje o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy (wysokość dochodu na osobę w gosp. domowym, stan zdrowia, warunki mieszkaniowe) oraz informacje czy wnioskodawca korzysta z pomocy opieki społecznej

Kombatanci mogą również ubiegać się o dofinansowanie do zakupionego sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych, odpłatne leczenie operacyjne itp. wówczas do wniosku należy załączyć imienną fakturę VAT za zakupiony sprzęt czy wykonaną usługę. W przypadku osoby ubiegającej się o dofinansowanie do planowanego zakupu czy odpłatnego leczenia, należy dołączyć fakturę Pro Forma (kosztorys) oraz zlecenie lekarskie lub zaświadczenie lekarskie wykazujące konieczność zakupu czy podjęcie leczenia.


Odwiedziło nas już: + Online: +