Gmina sprzedaje działki

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Wojciech Kozak
Honorowym Obywatelem Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
W dniu 5 lipca 2011 r. Rada Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce Uchwałą Nr X/91/2011 nadała Panu Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego Wojciechowi Kozakowi tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce" jako najwyższe wyróżnienie i uznanie.

Wręczenia Aktu Nadania tytułu dokonali:
Józef Rysak - Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Stefan Nawrot - Przewodniczący Rady Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
podczas IV Małopolskiego Święta Warzyw na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim.
W Akcie nadania tytułu czytamy:
"Z potrzeby utrwalenia w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń Osób Zasłużonych, ludzi związanych z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce oraz uznania Ich wybitnych osiągnięć i poczynań, działań i przedsięwzięć dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, dla kraju i świata".
Uzasadnienie wyróżnienia:
Nadaje się tytuł za szczególne zasługi dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, za wieloletnie skuteczne podejmowanie przedsięwzięć służących promocji gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego oraz działania zmierzające do zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Pan Wojciech Kozak wspierał starania gminy w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, między innymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki wsparciu w gminie zrealizowane zostały bardzo ważne inwestycje:
- rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o salę gimnastyczną, przedszkole i infrastrukturę towarzyszącą
- zrealizowano II etap wodociągowania gminy (30 km sieci i 360 przyłączy)
- wykonano kapitalny remont Domu Ludowego w Wawrzeńczycach z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Promocji.
Pan Wojciech Kozak przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa naszej gminy w zakresie zagrożenia powodziowego. Przeprowadzono kapitalny remont trzech pompowni na terenie gminy (koszt 8,5 mln zł.), realizowana będzie modernizacja wałów przeciwpowodziowych i regulacja cieków wodnych na terenie gminy. Uczestniczy w organizowanych przez urząd gminy Małopolskim Święcie Warzyw przekazując liderom produkcji warzyw statuetki i nagrody województwa. Wspiera w działalności stowarzyszenia w terenu gminy: Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich.
Uczestniczy we wszystkich uroczystościach gminnych. Służy pomocą, swoją postawą wskazuje, że liczy się dla każdy człowiek.

Biografia

Wojciech Kozak - żonaty, dwoje dzieci.
Urodził się w 1958 r. Ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Mechanicznym oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia na Wyższej Szkole Ekonomi i Informatyki w Krakowie. Od 1986 r. dyrektor ds. handlu w przedsiębiorstwie ARPIS w Krakowie. W latach 1991-1996 był prezesem Zarządu Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Brzesku, następnie w latach 1996-2002 prezesem Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wieliczce.

Od 2002 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Małopolskim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Radny powiatu wielickiego III kadencji. Wiceprzewodniczący rady powiatu wielickiego. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego III kadencji, w którym odpowiadał m.in. za ochronę zdrowia, politykę społeczną, ochronę środowiska, meliorację i infrastrukturę przeciwpowodziową, rozwój obszarów wiejskich. W kadencji 2010-2014 Wicemarszałek Województwa Małopolskiego jest członkiem zarządu właściwym do spraw:

- ochrony zdrowia,
- polityki społecznej,
- polityki prorodzinnej,
- ochrony środowiska,
- infrastruktury przeciwpowodziowej,
- rolnictwa.

Był członkiem zespołu "Ratujmy Polskie Szpitale" Programu Rządowego w zakresie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia oraz delegatem Województwa Małopolskiego na "Biały Szczyt".

Marszałek Wojciech Kozak na VII Małopolskim Święcie WarzywPowrót

Odwiedziło nas już: + Online: +