Gmina sprzedaje działki

Aktualności 2008r.


Zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych za 2008 r.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem, w 9 jednostkach OSP działających na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w okresie od 6 stycznia do 28 lutego 2009 r. odbyły się zebrania sprawozdawcze. W trakcie zebrań zarządy poszczególnych OSP złożyły sprawozdania z działalności za rok ubiegły (2008) i przedstawiły plany pracy na rok bieżący (2009). Wszystkie 9 Zarządów uzyskało absolutorium, co może świadczyć o właściwych działaniach strażaków w terenie. Trzeba zaznaczyć, że w 2 jednostkach nastąpiły zmiany na stanowisku Prezesa OSP. W Złotnikach funkcję objął druh Tomasz Skalski, a w Żydowie druh Wojciech Sieja.
We wszystkich zebraniach udział brali przedstawiciele Zarządu Gminnego Związku OSP w osobach Prezesa Andrzeja Knapika i Komendanta Gminnego Jana Dzięgi. W zebraniach udział brali przedstawiciele władz gminnych w osobach Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józefa Rysaka i Przewodniczącego Rady Gminy Stefana Nawrota. W części zebrań udział brał zastępca wójta Henryk Jończyk, przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie - st. kpt Wiesław Nosek z IRG-4 a także radni, sołtysi i przedstawicielki współpracujących z OSP Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas zebrań strażacy dokonali oceny wyników swojej pracy na rzecz bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz osiągnięć dla dobra lokalnych społeczności. Oczywiście rzetelna ocena objęła nie tylko sukcesy, ale także niedociągnięcia, które nakreśliły kierunki działań na lata następne. Najwyższą władzą stowarzyszenia jakim jest też Ochotnicza Straż Pożarna zgodnie ze statutem jest walne zebranie jego członków. Do jego kompetencji należy między innymi podejmowanie uchwał o zmianach w jednostce i zarządzie, zatwierdzanie sprawozdań Zarządu OSP oraz organu kontrolnego czyli Komisji Rewizyjnej, uchwalanie planu działalności, budżetu. W 2008 r. na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano z budżetu gminy kwotę 198 tys. zł. Na 2009 r. w budżecie zaplanowano kwotę 206 tys. zł.
Strażacy z terenu gminy w 2008 r. brali udział 116 akcjach ratowniczych głownie związanych ze zdarzeniami i wypadkami na drodze krajowej nr 79. Dziewięć jednostek OSP wyposażonych jest w 14 samochodów pożarniczych w tym: 3 średnie, 5 lekkich, 3 ciężkie a także 3 lekkie ratownictwa technicznego. W OSP zrzeszonych jest ogółem 330 członków w tym 288 czynnych oraz 30 honorowych i 12 wspierających. Działa również 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych skupiających 20 dziewcząt i 48 chłopców. Bardzo często zebrania sprawozdawcze połączone są z poczęstunkiem, stanowią dobrą okazję do wspólnych spotkań i dyskusję nad sprawami nie tylko strażackimi.


Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w 2008 r.
W dniu 20. lipca 2008 r. na terenie Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim wzorem ubiegłych lat odbyły się Gminie Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józefa Rysaka. W przygotowaniu torów i terenu lotniska znaczny udział mieli : Komendant Gminny Jan Dzięga oraz Prezes OSP Pobiednik Mały (gospodarz zawodów) Tadeusz Tacik. Zawody poprowadził Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Andrzej Knapik.
Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Rozkazem 39/08 z dnia 09.07.2008 r. Sędzią głównym był mł. bryg. Janusz Chawiński a kierownikiem wszystkich rozgrywanych konkurencji asp. Marcin Sobczyk, członkami komisji było sześciu strażaków z JRG 4 w Krakowie natomiast sekretariat zawodów prowadziła Pani Agnieszka Januś i Agnieszka Kosoń.
Do zawodów tym roku do zawodów przystąpiło osiem jednostek OSP, które wystawiły zarówno drużyny seniorów jak młodzieżówkę (15 drużyn w tym 1 drużyna dziewcząt z Igołomi-Zofipola ).
OSP które wystawiły drużyny do zawodów to: Dobranowice, Igołomia-Zofipole, Pobiednik Mały, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Tropiszów, Wawrzeńczyce i Złotniki. Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Emocje udzielające się zawodnikom oraz kibicom nie ułatwiały poprawnego wykonywania zadań. Drobiazgowa Komisja Sędziowska często karała drużyny punktami karnymi za najmniejsze nawet błędy zarówno w sztafecie jak i w ćwiczeniu bojowym.
W rywalizacji seniorów po dwóch latach dominowania OSP z Tropiszowa, tym razem zwyciężyła drużyna z Wawrzeńczyc, Tropiszów był drugi a trzeci Pobiednik Mały. W skład zwycięskiej drużyny z Wawrzeńczyc wchodzili:
- Łukasz Kukułka - dowódca drużyny
- Jarosław Adamski - przodownik roty I
- Dawid Bętkowski - pomocnik przodownika roty I
- Maciej Duda - przodownik roty II
- Wojciech Nowak - pomocnik przodownika roty II
- Grzegorz Noga - rozdzielaczowi
- Michała Krosta - łącznik
- Mariusz Migas - mechanik

Kolejność miejsc przedstawiała się następująco:
Seniorzy
1 miejsce OSP Wawrzeńczyce z wynikiem 115,53 pkt
2 miejsce OSP Tropiszów z wynikiem 117,34 pkt
3 miejsce OSP Pobiednik Mały z wynikiem 119,85 pkt
4 miejsce OSP Igołomia I z wynikiem 131,34 pkt
5 miejsce OSP Złotniki z wynikiem 134,97 pkt
6 miejsce OSP Dobranowice z wynikiem 135,22 pkt
7 miejsce OSP Stręgoborzyce z wynikiem 141,81 pkt
8 miejsce OSP Igołomia II z wynikiem 142,35 pkt
9 miejsce OSP Rudno Górno z wynikiem 144,06 pkt

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - Chłopcy
1 miejsce OSP Złotniki z wynikiem 108,21 pkt
2 miejsce OSP Stręgoborzyce z wynikiem 119,84 pkt
3 miejsce OSP Igołomia z wynikiem 122,69 pkt
4 miejsce OSP Wawrzeńczyce z wynikiem 132,72 pkt
5 miejsce OSP Pobiednik Mały z wynikiem 154,81 pkt
6 miejsce OSP Tropiszów z wynikiem 183,04 pkt

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - Dziewczęta
1 miejsce OSP Igołomia z wynikiem 128,32 pkt

Nagrody finansowe za zdobyte miejsce na zawodach sportowo-pożarniczych.

SENIORZY
1 - MIEJSCE 700 ZŁ,
2 - MIEJSCE 500 ZŁ,
3 - MIEJSCE 300 ZŁ,

JUNIORZY
1 - MIEJSCE 600 ZŁ,
2 - MIEJSCE 400 ZŁ,
3 - MIEJSCE 300 ZŁ,

Punktem ostatnim zawodów było wręczenie przez Wójta Gminy Józefa Rysaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Stefana Nawrota pucharów i dyplomów za zajęte miejsca, oraz podziękowanie wszystkim jednostkom OSP za czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy.
Do rywalizacji zagrzewali strażaków licznie zgromadzeni kibice i zespół muzyczny "Tekila" z Pobiednika.
Zawody były okazją do miłego spędzenia wolnego czasu w to niedzielne popołudnie.


UROCZYSTOŚCI ŚW. FLORIANA w 2008 r.
W dniu 4 maja 2008 r. o godzinie 9.30 uroczystości związane z dniem św. Floriana patrona Strażaków rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Igołomi. Na mszy św. obecni byli członkowie OSP Tropiszów i OSP Igołomia - Zofipole oraz zaproszeni goście, m.in. poseł na Sejm RP Jacek Krupa, Starosta Powiatu Krakowskiego Józef Krzyworzeka, Wójt Gminy Józef Rysak, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot oraz członkowie Prezydium Zarządu Gminnego z Prezesem Andrzejem Knapikiem i Komendantem Gminnym Janem Dziegą na czele.
Po zakończeniu mszy św. przy udziale orkiestry dętej z Igołomi pod batutą kapelmistrza Tadeusza Poręby odbył się uroczysty przemarsz strażaków na plac w centrum Igołomi, a następnie druhowie z OSP Igołomia-Zofipole wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli przy dźwiękach orkiestry dętej do budynku remizy strażackiej. Tam zostały wręczone odznaczenia resortowe zasłużonym druhom z OSP Igołomia - Zofipole, m.in. złoty, srebrny i brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, odznaki "strażak wzorowy" oraz odznaczenia za wysługę lat, którym m.in. za 40-letnią działalność w OSP został uhonorowany Franciszek Lachla sołtys wsi Igołomia.
Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Igołomi.

Druga część uroczystości z udziałem władz gminy w osobie Wójta Gminy Józefa Rysaka i Przewodniczącego Rady Gminy Stefana Nawrota, Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie brygadiera Ryszarda Gaczoła oraz przedstawicieli Zarządu Gminnego Zw. OSP miała miejsce w Wawrzeńczycach w godzinach popołudniowo-wieczornych i rozpoczęła się od uroczystego przemarszu strażaków jednostek z terenu parafii t.j. z OSP Wawrzeńczyce, OSP Złotniki, OSP Stregoborzyce i OSP Żydów spod budynku remizy OSP Wawrzeńczyce do kościoła p.w. śś. Zygmunta i Marii Magdaleny. Strażacy przy dźwiękach orkiestry dętej z Igołomi dotarli do kościoła na godz. 17.00 kiedy to proboszcz ks. Feliks Formas odprawił jak co roku uroczystą mszę św. w intencji strażaków, połączoną z uroczystościami 90-lecia istnienia jednostki OSP Wawrzeńczyce.
Po zakończeniu mszy św. wszyscy druhowie i zaproszeni goście uroczyście przeszli do budynku remizy OSP w Wawrzeńczycach, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości. Na wstępie prezes OSP Artur Kasprzyk przywitał zebranych i w kilku zdaniach przedstawił rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej z Wawrzeńczyc. Po wystąpieniu prezesa głos zabrali kolejno Komendant Miejski PSP Ryszard Gaczoł, Wójt Gminy Józef Rysak oraz Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot.
W dalszej części uroczystości zostały wręczone odznaczenia resortowe zasłużonym członkom OSP z Wawrzeńczyc. Najwyższym wyróżnieniem Złotym Znakiem Związku nadanym przez Prezesa Zarządu Głównego OSP RP Waldemara Pawlaka został odznaczony Józef Tomerski z Wawrzeńczyc, najstarszy druh honorowy, liczący 93 lata, z których 68 lat przypada na działalność w OSP Wawrzeńczyce. Poza tym wręczono także złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa, odznaki za wysługę lat i "strażak wzorowy". Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, przygotowana i przedstawiona na scenie przez młodzież gimnazjalną z Wawrzeńczyc. W programie słowno - muzycznym "na wesoło" opowiedziano losy 90 -cio letniej OSP. Po występie wszyscy udali się na piętro odnowionej wewnątrz remizy na poczęstunek, który uprzyjemniła niezwykle w tym dniu wytrwała orkiestra dęta z Igołomi.


Odwiedziło nas już: + Online: +