Gmina sprzedaje działki

Aktualności 2009r.


Zebrania sprawozdawcze za 2009 w Ochotniczych Strażach Pożarnych
W okresie od 9 stycznia do 27 lutego 2010 r. odbywały się coroczne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. To ostatnie zebrania w kadencji - za rok w tym czasie odbędę się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Warto przypomnieć, że najwyższą władzą stowarzyszenia jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna zgodnie z jej statutem, jest walne zebranie jej członków. To na zebraniach zapadają najistotniejsze decyzje i podejmowane są uchwały o zmianach w Jednostce i jej Zarządzie, rozpatrywane, omawiane i zatwierdzane są sprawozdania Zarządu OSP. W takcie zebrań Zarządy poszczególnych jednostek złożyły w obecności Wójta Gminy oraz Prezesa Zarządu Gminnego i Komendanta Gminnego sprawozdania z działalności za 2009 r. i przedstawiły plany pracy na 2010 r. Wszystkie dziewięć Zarządów OSP w głosowaniach jawnych uzyskało absolutorium.
W zebraniach brali udział przedstawiciele Zarządu Gminnego Związku OSP w osobach Prezesa Andrzeja Knapika i Komendanta Gminnego Jana Dzięgi o także przedstawiciele władz gminnych w osobach Wójta Gminy Józefa Rysaka i Przewodniczącego Rady Gminy Stefana Nawrota. W części zebrań uczestniczyli przedstawiciele Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie - mł. Bryg. Janusz Chawinski i st. kpt Wiesław Nosek a także radni, sołtysi i przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich współpracujących z OSP.
Na zebranie w Tropiszowie przybył z zaprzyjaźniony z tamtejszym zarządem OSP generał pożarnictwa w stanie spoczynku Seweryn Dyja. Podczas zebrań strażacy dokonali oceny swojej działalności statutowej nie tylko na rzecz bezpieczeństwa ludzi i mienia ale i dla dobra lokalnych społeczności w tym młodzieży. Zgodnie twierdzono, że strażacy ochotnicy brali czynny udział w życiu gminy, uświetniając swą obecnością zarówno uroczystości kościelne (adoracja Groby Pańskiego, udział w VI Pielgrzymce strażaków do Sanktuarium Matki Bożej w Hebdowie), organizowali spotkanie opłatkowe, współorganizowali i zabezpieczali imprezy na szczeblu gminnym (Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze, uroczystości dożynkowe) i wojewódzkim (Małopolskie Święto Warzyw na lotnisku w Pobiedniku Wielkim).
Ochotnicze Straże Pożarne w 2009 r. wzbogaciły się o kolejny sprzęt ratowniczy a także związany z wyposażeniem remiz strażackich. W dniu 12 marca 2009 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP pozyskał nieodpłatnie z Komendy Miejskiej PSP samochód pożarniczy marki Żuk dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie. Wszystkie dziewięć jednostek ma więc na dzień dzisiejszy co najmniej jeden samochód pożarniczy, a są jednostki z dwoma a nawet trzema pojazdami. Zakupiony ze środków gminnych sprzęt to: piły do drewna dla OSP Tropiszów i OSP Dobranowice, prądownica i rozdzielacz dla OSP Żydów, cztery aparaty powietrzne dla OSP Wawrzeńczyce. Coraz lepiej wyglądają również obiekty strażackie (remizy i siedziby OSP). W minionym roku wymieniono pokrycie dachowe z eternitu na blachę oraz wymieniono stolarkę okienną z drewnianej na PCV z budynku OSP Igołomia-Zofipole, wbudowano drugą nową bramę garażową w OSP Wawrzeńczyce, wykonano ogrodzenie z bramą wjazdową terenu OSP Pobiednik Mały, wymieniono okna z drewnianych na PCV w remizie OSP Złotniki. Nadal trwają prace przy rozbudowie OSP Rudno Górne (zniwelowano teren przyległy) oraz przy budowie remizy OSP Żydów (wykonano przyłącz gazu i wewnętrzną instalację c.o.
W 2009 r. na bieżące utrzymanie OSP i zapewnienie gotowości bojowej wydatkowano kwotę 210 tys. zł. Na rok 2010 zaplanowano w budżecie kwotę wyższą 224 tys. zł. Finansowane były wydatki: wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów i sprzętu, akumulatory, koszty energii elektrycznej i gazowej do pomieszczeń garażowych i "bojowych" w obiektach strażackich, kontrole i przeglądy aparatów powietrznych, masek, badania techniczne pojazdów, polisy OC i NW, ubezpieczenia OC strażaków, koszty szkoleń i seminariów, badań lekarskich, zakup części zamiennych i koszt robót remontowych w samochodach, remonty motopomp, uzupełnienie umundurowania, węży W-75 i W-52. Jak zapewniają strażacy pieniądze nie są wydawana "na próżno". Wystarczy wspomnieć, że (jak wynika z przedstawionych sprawozdań ) strażacy z poszczególnych OSP w 2009 r. wyjeżdżali łącznie 190 razy do różnego rodzaju większych i mniejszych zdarzeń. Akcje byłu prowadzone głównie przy wypadkach drogowych. Ponadto druhowie pomagali przy podtopieniach, wichurach i innych miejscowych zagrożeniach.
Należy wspomnieć, że trzy jednostki pracowały w styczniu poza naszą gminą przy usuwaniu skutków zimy (oblodzeń) na obszarze gminy Sułoszowa i Ojcowskiego Parku Narodowego, niosąc pomoc pozbawionych energii elektrycznej mieszkańcom.
Strażacy starają się również pozyskiwać sprzęt nieodpłatnie np. OSP Wawrzeńczyce "wzbogaciła się" o pompę szlamową z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Jak każdego roku w celu podnoszenia kwalifikacji młodzi strażacy z niektórych jednostek uczestniczyli w kursach i szkoleniach. Rezultatem zdobywania wiedzy jest coraz większa skuteczność w podejmowanych działaniach ratowniczych. We wszystkich dziewięciu OSP zrzeszonych jest ogółem 330 członków, w tym 290 czynnych oraz 30 honorowych i 10 wspierających. Zebranie przebiegały w miłej atmosferze, a ich gospodarze zadbali o właściwe przygotowanie i poczęstunek, który w kilu przypadkach przygotowały Panie z zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich.


Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP 2009 r.
W dniu 26.07.2009 r. na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim wzorem lat ubiegłych odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które poprowadził Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Zw. OSP RP Andrzej Knapik. W przygotowaniu imprezy znaczną pomocą wykazali się Komendant Gminny Jan Dzięga i Prezes OSP Pobiednik Mały Tadeusz Tacik (wraz ze strażakami jednostki). Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Rozkazem Nr 46/09 z dnia 14.07.2009 r. Sędzią głównym był mł. bryg. Janusz Chawiński, kierownikiem wszystkich rozgrywanych konkurencji st. kpt. Wiesław Nosek, członkami komisji byli strażacy z JRG 4 w Krakowie, natomiast sekretariat zawodów prowadziła Pani Ilona Japczyk.

W tym roku do zawodów przystąpiło osiem OSP z terenu gminy, które wystawiły łącznie 16 drużyn zarówno w kategorii seniorów (w tym 1 kobieca) jak i młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców i dziewcząt.

Do rywalizacji zagrzewali licznie zgromadzeni kibice oraz zaprzyjaźniony zespół muzyczny "AG MUSIC" z Odwiśla. Wszyscy mogli skorzystać z obficie zaopatrzonego bufetu, a startujący w zawodach posilić się smaczną grochówką.

Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach:
- sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami,
- ćwiczenia bojowe.

Kolejność przedstawia się następująco:
Seniorzy
Klasyfikacja ogólna:
1 miejsce OSP Wawrzeńczyce z wynikiem 113,78 pkt
2 miejsce OSP Tropiszów z wynikiem 116,38 pkt
3 miejsce OSP Rudno Górne z wynikiem 119,44 pkt
4 miejsce OSP Złotniki z wynikiem 120,17 pkt
5 miejsce OSP Pobiednik Mały z wynikiem 130,50 pkt
6 miejsce OSP Igołomia-Zofipole z wynikiem 135,34 pkt
7 miejsce OSP Stręgoborzyce z wynikiem 140,97 pkt

MDP Chłopcy
1 miejsce OSP Złotniki z wynikiem 106,77 pkt
2 miejsce OSP Stręgoborzyce z wynikiem 112,54 pkt
3 miejsce OSP Wawrzeńczyce z wynikiem 117,85 pkt
4 miejsce OSP Tropiszów z wynikiem 118,66 pkt
5 miejsce OSP Pobiednik Mały z wynikiem 121,67 pkt
6 miejsce OSP Żydów z wynikiem 163,13 pkt
7 miejsce OSP Igołomia - Zofipole nie ukończono konkurencji

MDP Dziewczęta
1 miejsce OSP Stręgoborzyce z wynikiem 117,03 pkt
2 miejsce OSP Rudno Górne z wynikiem 122,10 pkt
3 miejsce OSP Igołomia - Zofipole I konkurencja 75,97 pkt
II konkurencja nie ukończona
Poza pamiątkowymi pucharami, upominkami i dyplomami przyznano nagrody finansowe za czołowe miejsca na zawodach sportowo-pożarniczych.

SENIORZY JUNIORZY (MDP - Dz. i Ch.)

I - miejsce 1000 ZŁ, I - miejsce 700 ZŁ,
II - miejsce 700 ZŁ, II - miejsce 500 ZŁ,
III - miejsce 500 ZŁ, III - miejsce 400 ZŁ,

Wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Józef Rysak, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot oraz gość honorowy zawodów Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie st. kpt. Stanisław Nowak. Wszyscy podziękowali druhnom i druhom z OSP za tak liczny udział w zawodach i stałą gotowość bojową oraz czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy.

I miejsce w grupie seniorów - OSP Wawrzeńczyce w składzie:
- Kamil Cichy (dowódca)
- Jarosław Adamski (przodownik roty I)
- Dawid Bętkowski (pomocnik przodownika roty I)
- Wojciech Nowak (przodownik roty II)
- Michał Krosta (pomocnik przodownika roty II)
- Grzegorz Noga (rozdzielaczowy)
- Maciej Duda (łącznik)
- Mariusz Migas (mechanik)
- Karol Komenda (zawodnik rezerwowy)

I miejsce w MDP Chłopców - OSP Złotniki w składzie:
- Bartosz Jachimczyk (dowódca)
- Robert Migas (przodownik roty I)
- Paweł Wilk (pomocnik przodownika roty I)
- Daniel Buszczyk (przodownik roty II)
- Kamil Bożek (pomocnik przodownika roty II)
- Dawid Kwiatek (rozdzielaczowy)
- Bartosz Jachimczyk (łącznik)
- Dominik Mączka (mechanik)
- Karol Wilk (zawodnik rezerwowy)
I miejsce w MDP Dziewcząt - OSP Stręgoborzyce w składzie:
- Angelika Nagacz (dowódca)
- Klaudia Śrek (przodownik roty I)
- Monika Kwiatek (pomocnik przodownika roty I)
- Dominika Kaczmarczyk (przodownik roty II)
- Paulina Komenda (pomocnik przodownika roty II)
- Katarzyna Samborek (rozdzielaczowy)
- Laura Kübler (łącznik)
- Szymon Jasonek (mechanik)
- Ewelina Sańka (zawodnik rezerwowy)


Uroczystości św. Floriana w 2009 r.
Tegoroczne tj. 2009 r. dwudniowe obchody strażackiego święta na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce należy uznać za udane. W dniu 3 maja o godzinie 9.30 uroczystości związane z dniem św. Floriana rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Igołomi. Na mszy św. obecni byli członkowie OSP Tropiszów i OSP Igołomia-Zofipole oraz zaproszeni goście, m.in. Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak i Komendant Gminny OSP Jan Dzięga.
o zakończeniu mszy św. celebrowanej w intencji strażaków, przy dźwiękach Orkiestry Dętej "Hejnał" z Igołomi pod batutą kapelmistrza Tadeusza Poręby, odbył się uroczysty przemarsz pododdziałów OSP na plac w centrum Igołomi a następnie jednostki udały się na poczęstunek do swoich remiz strażackich.
Kolejna uroczystość miała miejsce nazajutrz w dniu 4 maja, w godzinach popołudniowo - wieczornych, z udziałem władz gminy w osobach Wójta Gminy Józefa Rysaka i Z-cy Wójta Henryka Jończyka, radnej Wiesławy Sieja oraz przedstawicieli Zarządu Oddziału Gminnego Zw. OSP RP: Prezesa Andrzeja Knapika, W-ce Prezesów Artura Kasprzyka i Aleksandra Jelenia, Komendanta Gminnego Jana Dzięgi, sekretarza Pawła Mietły, skarbnika Mariusza Migasa. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu strażaków spod budynku remizy OSP Wawrzeńczyce do kościoła parafialnego w Wawrzeńczycach. W intencji strażaków uroczystą mszę św. odprawił zaproszony przez Zarząd OSP Stręgoborzyce Ksiądz Infułat Jerzy Bryła.
Po mszy św. wszyscy druhowie i goście zaproszeni (wśród nich ks. infułat) udali się do remizy OSP Stręgoborzyce, gdzie po wspólnym wykonaniu pamiątkowych fotografii, miała miejsce oficjalna część obchodów, w której głos zabierali kolejno: Wójt Gminy Józef Rysak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Andrzej Knapik, radna Wiesława Sieja oraz na koniec Ksiądz Infułat Jerzy Bryła. Przygotowany tradycyjnie poczęstunek był okazją do rozmów i wspomnień z osobą rodaka Księdza Infułata, od dzieciństwa przecież mocno związanego ze Stręgoborzycami.


Odwiedziło nas już: + Online: +