Gmina sprzedaje działki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2010
Remont świetlicy wiejskiej w Odwiślu polegający na wykonaniu centralnego ogrzewania oraz instalacji gazu


18.01.2010 r został złożony przez Kółko Rolnicze w Odwiślu wniosek do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa o przyznanie pomocy oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczynią się do osiągnięcia celów tej osi dla zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Odwiślu polegający na wykonaniu centralnego ogrzewania oraz instalacji gazu.
Głównym celem operacji było zakończenie gruntownego remontu świetlicy wiejskiej w Odwiślu poprzez wykonanie centralnego ogrzewania i gazu i udostępnienie tego najważniejszego obiektu użyteczności publicznej społeczności lokalnej dzięki czemu zachowane zostanie dziedzictwo kulturowe miejscowości. Świetlica w Odwiślu jest najważniejszym budynkiem wsi, centrum życia kulturalnego, społecznego, edukacyjnego i integrującego wszystkie grupy społeczne. Jest to budynek, który proponuje mieszkańcom wsi ofertę spędzania wolnego czasu. Wyboru Wykonawcy dokonano zgodnie z procedurami wynikającymi z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759). Na realizację zadania w dniu 01.10.2010r została podpisana umowa z Wykonawcą. Wartość zadania 35.208,45 zł (brutto). Roboty zostały wykonane terminowo i w zakresie zgodnym z umową i aneksem co pozwoliło na odbiór w dn. 15.11.2010r. w/w zakresu robót. Umowa przyznania pomocy nr 00329-6930-UM0640260/10 na w/w zadanie została podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Kółkiem Rolniczym w Odwiślu w dniu 19.08.2011r. w Krakowie.


Remont i modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na Centrum Kulturalno- Rozwojowe w Stręgoborzycach
W dniu 30.04.2010r Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach złożyło wniosek za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. dla zadania "Remont i modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na Centrum Kulturalno- Rozwojowe w Stręgoborzycach"
W ramach projektu zaplanowano wyremontować budynek byłej Szkoły w Stręgoborzycach z przeznaczeniem na Lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe oraz świetlicę wiejską poprzez remont pomieszczeń wewnętrznych, wymianę inst. c.o. wraz z kotłem grzewczym oraz wymianę stolarki okiennej. Potrzeba realizacji powyższego projektu, wynikała nie tylko z chęci zagospodarowania niszczejącego budynku, ale jest podyktowana troską mieszkańców o sferę edukacyjną wsi. Celem projektu było zorganizowanie miejsca spotkań lokalnej społeczności, rozwijania własnych zainteresowań i siedziby lokalnych grup społecznych. Projekt wpisuje się w cel ogólny LGD "poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia", oraz przyczynia się do osiągnięcia celu 4 LGD - Rozwój oferty społeczno-kulturalnej poprzez przedsięwzięcie "oferta wolnego czsu - zdrowa i kulturalna". Ponadto wpisuje się w cele PROW poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, wpływ na ożywienie życia społecznego i skupienie go w przestrzennie atrakcyjnym punkcie danej miejscowości. Powstałe LCK-R poprawi warunki sprzyjające rozwojowi integracji społecznej, skupiającej się wokół budynku byłej szkoły, jest siedzibą lokalnych grup społecznych działających na terenie całe Gminy.
Po długotrwałej ocenie wniosku w dniu 29.06.2011r. podpisano umowę o dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. W ramach przetargu nieograniczonego w dniu 23.11.2011r. został wyłoniony Wykonawca na w/w zadanie - Firma Budowlana Marek Włodarz 31-003 Kraków ul. Podzamcze 20\16. Umowa została podpisana w dniu 01.12.2011- kwota zadania po przetargu 111.044,54 zł. Centrum Kultury i Promocji uzyskało dofinansowanie na w/w zadanie w wysokości 67.710,00zł.


Modernizacja Domu Ludowego w Wawrzeńczycach z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach
W dniu 31.03.2009r Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadania "Modernizacja Domu Ludowego w Wawrzeńczycach z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach wraz z otoczeniem i małą infrastrukturą" Celem projektu było stworzenie trwałego i nowoczesnego systemu instytucji kultury na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez dostosowanie budynku Domu Ludowego do potrzeb użytkowników i roli jaką pełni Centrum Kultury i Promocji. CKiP stało się głównym koordynatorem i organizatorem życia kulturalnego w Gminie. Wyremontowany obiekt przyczyni się do krzewienia kultury wśród mieszkańców, kultywowania lokalnych tradycji oraz promocji Gminy na zewnątrz. Podkreślamy ponadlokalny charakter działalności CKiP. W ramach projektu zaplanowano wyremontować i wyposażyć budynek Domu Ludowego znajdujący się na działce nr 838/2 w Wawrzeńczycach o powierzchni użytkowej 586,4m2. W zakres prac wchodzi także remont parkingu, ogrodzenia, wykonania placu zabaw, mała architektura wokół obiektu oraz zakup wyposażenia. W zakres prac modernizacyjno-instalacyjnych wchodziły: roboty zewnętrzne budynku (wymiana okien i drzwi, instalacji odgromowej, ocieplenie ścian wraz z wykonaniem tynków), roboty wewnętrzne (wymiana drzwi, remont pomieszczeń sanitarnych, ocieplenie wełną mineralną poddasza, wymiana tynków gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych, podłóg drewnianych, remont instalacji elektrycznej, osprzętu elektrycznego, instalacji c.o. z kotłownią i piecem grzewczym, remont instalacji wod.kan., wentylacji, malowanie pomieszczeń) w zakres prac wchodzi także remont parkingu, ogrodzenia, odwodnienie budynku, wykonanie placu zabaw, mała architektura wokół obiektu oraz zakup wyposażenia.
Po ocenie wniosku w dniu 02.12.2009r. podpisano umowę o dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. W ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca na w/w zadanie - Zakład Remontowo-Budowlany Marian Sikora os. Niwa 103a, 34-400 Nowy Targ. Umowa została podpisana w dniu 29.12.2009r - kwota zadania po przetargu 898.751,62 zł. Całość prac została zakończona 08.11.2010r. Centrum Kultury i Promocji uzyskało dofinansowanie na w/w zadanie w wysokości 327.130,00zł.


Odwiedziło nas już: + Online: +