Gmina sprzedaje działki

Przetargi


30.07.2015r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A
IX PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


18.06.2015r.
Postępowanie Nr GK.271.7.2015
pn. Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz (i odwóz) dzieci szkolnych wraz z opieką do i z dwóch zespołów szkół na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, tj. Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach i w ramach tych przewozów uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobranowicach i Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi, w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 po wyznaczonych przez Zamawiającego trasach, z wykorzystaniem dwóch autobusów.

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


UWAGA!!!
20.05.2015r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce” Nr sprawy: GK.271.3.2015
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) pytań od Wykonawców dotyczących przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póŸn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na zadane pytania.
I pytania o treści (cyt.):

Ogłoszenie

Pytania

SIWZ oraz załączniki


UWAGA!!!
18.05.2015r.
Dotyczy: postępowania przetargowego nr GK.271.6.2015 ogłoszonego w dniu 14.05.2015r. pn.
„1. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach „Międzygórze” – dz. nr ewid. 859,
2. Modernizacja drogi gminnej w Wawrzeńczycach „za GS-em” – dz. nr ewid. 2525,
3. Modernizacja drogi gminnej w Igołomi – dz. nr ewid. 1111/1,
4. Modernizacja drogi gminnej w Rudnie Górnym „Morawy” – dz. nr ewid. 510,
5. Modernizacja drogi gminnej w Pobiedniku Małym „za cmentarzem” – dz. nr ewid. 23,
6. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach „za lasem w kier. cegielni” – dz. nr ewid. 904,
7. Modernizacja drogi gminnej w Zofipolu – dz. nr. ewid. 440/2”.

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w SIWZ nr postępowania GK.271.6.2015 w rozdz. IV „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w przedmiarze robót (Zał. Nr 9 do SIWZ GK.271.6.2015) – dotyczącym „Modernizacji drogi gminnej w Zofipolu – dz. nr ewid. 440/2” nastąpiła omyłka pisarska dotycząca długości modernizowanego odcinka – wskazano długość "0,480 km", winna być długość „0,380 km”.

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


14.05.2015r.
Ogłoszenie o zamówieniu pn.
„1. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach „Międzygórze” – dz. nr ewid. 859,
2. Modernizacja drogi gminnej w Wawrzeńczycach „za GS-em” – dz. nr ewid. 2525,
3. Modernizacja drogi gminnej w Igołomi – dz. nr ewid. 1111/1,
4. Modernizacja drogi gminnej w Rudnie Górnym „Morawy” – dz. nr ewid. 510,
5. Modernizacja drogi gminnej w Pobiedniku Małym „za cmentarzem” – dz. nr ewid. 23,
6. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach „za lasem w kier. cegielni” – dz. nr ewid. 904,
7. Modernizacja drogi gminnej w Zofipolu – dz. nr. ewid. 440/2”.

Postępowanie nr: GK.271.6.2015
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
- droga gminna w Stręgoborzycach „Międzygórze” – dz. nr ewid. 859 dł. 0,570 km,
- droga gminna w Wawrzeńczycach „za GS-em” – dz. nr ewid. 2525 dł. 0,260 km,
- droga gminna w Igołomi – dz. nr ewid. 1111/1 dł. 0,230 km,
- droga gminna w Rudnie Górnym „Morawy” – dz. nr ewid. 510 dł. 0,400 km,
- droga gminna w Pobiedniku Małym „za cmentarzem” – dz. nr ewid. 23 dł. 0,250 km,
- droga gminna w Stręgoborzycach „za lasem w kier. cegielni” – dz. nr ewid. 904 dł. 0,270 km,
- droga gminna w Zofipolu – dz. nr. ewid. 440/2 dł. 0,480 km.
2. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty przygotowawcze – profilowanie, korytowanie, wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego, wykonanie nawierzchni jezdni z żużla wielkopiecowego.
3. Przedmiot zamówienia określa szczegółowo przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


UWAGA!
Znak: GK.271.5.2015 Wawrzeńczyce, dnia 13.05.2015r.
Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią w dal i siłownią zewnętrzną, służących rekreacji i upowszechnianiu sportu wraz z utwardzonymi powierzchniami komunikacji pieszej” – postępowanie nr GK.271.5.2015.

Zamawiający (Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce informuje), że do przedmiotowego zamówienia wpłynęły zapytania o treści (cyt.):

Ogłoszenie

Odpowiedzi

Przedmiar


30.04.2015r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
postępowanie Nr GK.271.5.2015 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią w dal i siłownią zewnętrzną, służących rekreacji i upowszechnianiu sportu wraz z utwardzonymi powierzchniami komunikacji pieszej”

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


30.04.2015r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Nr postępowania GK.271.4.2015
Zamówienie pn. "Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń przedszkola samorządowego w Wawrzeńczycach wraz z przebudową instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o. i elektr. na dz. nr 456/3"

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


21.04.2015r.
Ogłoszenie o zamówieniu Nr sprawy: GK.271.3.2015
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"

1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


23.03.2015r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A
VIII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


10.03.2015r.
UWAGA: Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn. ""Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Igołomia–Zofipole o garaż dwustanowiskowy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi"" – postępowanie nr ZP.271.2.2015. Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce informuje), że w dniach 03-04.03.2015r. wpłynęły zapytania do SIWZ ZP.271.2.2015 o treści (cyt.):

Odpowiedź


03.03.2015r.
Postępowanie nr: ZP.271.1.2015
Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn.
"1. Remont drogi gminnej Stręgoborzyce Wygnanów pod p. Migasa (dz. nr ewid. 878) w Stręgoborzycach w km 0+430-1+750,
2. Remont drogi gminnej Wawrzeńczyce – "Góra Złotnicka" w kier. Igołomi K600012 (dz. nr 2512/2, 917, 918) w Wawrzeńczycach, Złotniki w km 0+870-1+650,
3. Remont drogi gminnej Dobranowice "Stare Pola" (dz. nr ewid. 546) w Dobranowicach w km 0+100-0+850."

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w dniu 24.02.2015r. wpłynęło zapytanie do SIWZ,

Odpowiedź


25.02.2015r.
Postępowanie nr: ZP.271.1.2015
Dotyczy: zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn.
"1. Remont drogi gminnej Stręgoborzyce Wygnanów pod p. Migasa (dz. nr ewid. 878) w Stręgoborzycach w km 0+430-1+750,
2. Remont drogi gminnej Wawrzeńczyce – "Góra Złotnicka" w kier. Igołomi K600012 (dz. nr 2512/2, 917, 918) w Wawrzeńczycach, Złotniki w km 0+870-1+650,
3. Remont drogi gminnej Dobranowice "Stare Pola" (dz. nr ewid. 546) w Dobranowicach w km 0+100-0+850."

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w dniu 19.02.2015r. wpłynęło zapytanie do SIWZ, o treści (cyt.):
"Prosimy o podanie KR (kategorii ruchu) dla poszczególnych dróg"

Odpowiedź


23.02.2015r.
Wawrzeńczyce: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Igołomia - Zofipole o garaż dwustanowiskowy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Numer ogłoszenia: 39866 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki (44 MB)


18.02.2015r.
Wawrzeńczyce: 1. Remont drogi gminnej Stręgoborzyce Wygnanów pod p. Migasa (dz. nr ewid. 878) w Stręgoborzycach w km 0+430-1+750, 2. Remont drogi gminnej Wawrzeńczyce - Góra Złotnicka w kier. Igołomi K600012 (dz. nr 2512/2, 917, 918) w Wawrzeńczycach, Złotniki w km 0+870-1+650, 3. Remont drogi gminnej Dobranowice Stare Pola (dz. nr ewid. 546) w Dobranowicach w km 0+100-0+850.
Numer ogłoszenia: 36052 - 2015; data zamieszczenia: 18.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


7.01.2015r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A
VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


10.12.2014r.
Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
Numer ogłoszenia: 405444 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


UWAGA!!!
04.12.2014r.
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – rurociąg zasilający pompownię Wawrzeńczyce D 225 PE".

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w dniu 03.12.2014r. (data wpływu do Zamawiającego) wpłynęło zapytanie do SIWZ ZP.271.10.2014 o treści (cyt.):

Informacja


UWAGA!!!
27.11.2014r.
Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP.271.10.2014 ogłoszonego w dniu 21.11.2014r. pn. „Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – rurociąg zasilający pompownię Wawrzeńczyce D 225 PE ”.
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce nr 57) informuje, że w przedmiarze robót stanowiącym Zał. Nr 9 do SIWZ ZP.271.10.2014 omyłkowo pominięto zakres rzeczowy robót dotyczących montażu zestawów wodomierzowych w ilości 15 szt.

Informacja

Przedmiar wodomierze


21.11.2014r.
Postępowanie nr: ZP.271.10.2014
pn. "Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - rurociąg zasilający pompownię Wawrzeńczyce D 225 PE"

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki (44 MB)


7.10.2014r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A
VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


27.06.2014r.
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Termomodernizacja budynków komunalnych w Pobiedniku Małym i Koźlicy." Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja - ocieplenie płytami styropianowymi ścian i wełną mineralną/ styropianem stropów istniejących budynków komunalnych położonych w Koźlicy (dz. nr 315/12) i w Pobiedniku Małym (dz. nr 488/3 i dz. nr 11). Zakres prac obejmuje: - ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą (styropianem 12-15 cm); - ocieplenie węgarków metoda lekką mokrą (styropianem 1-3 cm); - ocieplenie stropu (płytami wełny mineralnej 17-20 cm i styropianem 17-20 cm); - wymiana rynien i rur spustowych; - wymiana podokienników; - otynkowanie elementów przyziemia i kominów mozaiką drobnoziarnistą; - wyrównanie i stabilizacja opaski z płyt chodnikowych; - izolacje ścian fundamentowych i ścian na gruncie - cieplna i przeciwwilgociowa; - oczyszczenie i malowanie krat i balustrad, wymiana uziomów. 2. Przedmiot zamówienia określa szczegółowo przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


UWAGA!!!
Wawrzeńczyce, dnia 13.06.2013r.
Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP.271.7.2014 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów - etap I” (ogłoszenie z dnia 03.06.2014r.)
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że dokonuje zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) o nr postępowania ZP.271.7.2014, m.in. dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz wprowadza inne uzupełnienia (doprecyzowanie) w treści SIWZ
Czytaj dalej...


3.06.2014r.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów - etap I

Numer ogłoszenia: 186574 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


21.05.2014r.
Wawrzeńczyce: Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Numer ogłoszenia: 171538 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki

Załączniki 10 i 11 (50 MB)


16.05.2014r.
Ogłoszenie o zamówieniu.
Remont drogi gminnej Koźlica - Zofipole od sklepu w kierunku północno - zachodnim do p. Pacha, dz. nr ewid. 431/2 i 451/2 w Koźlicy - Zofipolu km 0+000-1+200
Numer ogłoszenia: 165570 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


9.05.2014r.
Ogłoszenie o zamówieniu.
Nr postępowania: ZP.271.5.2014 pn.
"Modernizacja/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
- droga gminna w Wawrzeńczycach "Kolonia" – dz. nr ewid. 2533/1 dł. 0,680 km,
- droga gminna w Dobranowicach "Nowowawrzeńczyce" – dz. nr ewid. 537/1 dł. 0,610 km,
- droga gminna w Stręgoborzycach "od p. Godzickiego w kierunku zachodnim" – dz. nr ewid. 860 dł. 0,530 km,
- droga gminna w Wawrzeńczycach "od zabudowań p. Siciarza w kierunku północnym" – dz. nr ewid. 150/3 i 96/4 dł. 0,510 km”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


3.04.2014r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A
V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


18.03.2014r.
UWAGA!!!
Dotyczy postępowania przetargowego nr ZP.271.4.2014 ogłoszonego w dniu 06.03.2014r. pn. "Rozbudowa budynku strażnicy OSP o garaż dla samochodu strażackiego z instalacją wewnętrzną elektryczną oraz przebudowa przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej do istniejącego budynku OSP Stręgoborzyce."

Czytaj dalej...


10.03.2014r.
Unieważnienie postępowania przetargowego
pod nazwą: „Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”
Czytaj dalej...


6.03.2014r.
Wawrzeńczyce: Rozbudowa budynku strażnicy OSP o garaż dla samochodu strażackiego z instalacją wewnętrzną elektryczną oraz przebudowa przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej do istniejącego budynku OSP Stręgoborzyce.
Numer ogłoszenia: 74460 - 2014;

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


24.02.2014r.
1. Remont drogi gminnej Odwiśle-Zastruże, dz. nr ewid. 2594 i 2563/2 w Wawrzeńczycach km 0+000-0+680, 1+280-2+480, 2. Remont drogi gminnej Odwiśle od Bujaka - wału wiślanego do rampy, dz. nr ewid. 1120/2 i 588 w Igołomi - Odwiślu km 0+530-1+390, 3. Remont drogi gminnej ROLPAK koło sklepu i ogrodu działkowego od strony północnej, dz. nr ewid. 471/1 w Tropiszowie km 0+000-0+550.
Numer ogłoszenia: 63006 - 2014;
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


18.02.2014r.
Wawrzeńczyce: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Igołomia Numer ogłoszenia: 57282 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


UWAGA !!!
Znak: ZP.271.1.2014
Wawrzeńczyce, dnia 23.01.2014r.
Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tropiszów dla działek oznaczonych nr 484/1 - 484/34, jako uzupełnienie I etapu wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"

Informacja


UWAGA !!!
Znak: ZP.271.1.2014
Wawrzeńczyce, dnia 21.01.2014r.
Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tropiszów dla działek oznaczonych nr 484/1 - 484/34, jako uzupełnienie I etapu wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"

Informacja


UWAGA !!!
Znak: ZP.271.1.2014
Wawrzeńczyce, dnia 20.01.2014r.
Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tropiszów dla działek oznaczonych nr 484/1 - 484/34, jako uzupełnienie I etapu wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"

Informacja


13.01.2014r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


10.01.2014r.
Wawrzeńczyce: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tropiszów dla działek oznaczonych nr 484/1- 484/34, jako uzupełnienie I etapu wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Numer ogłoszenia: 11006 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


02.01.2014r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Pobierz pliki


UWAGA !!!
Znak: ZP.271.13.2013
Wawrzeńczyce, dnia 16.12.2013r.
Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

Informacja

UWAGA !!!
Znak: ZP.271.13.2013
Wawrzeńczyce, dnia 13.12.2013r.
Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

Informacja

03.12.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Numer ogłoszenia: 498598 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki (50 MB)


4.11.2013r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


UWAGA !!!
Znak: ZP.271.12.2013
Wawrzeńczyce, dnia 22.10.2013r.
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Remont / modernizacja wielofunkcyjnego budynku społecznego w Rudnie Górnym.” nr postępowania ZP.271.12.2013.
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w dniu 15.10.2013r. wpłynęło zapytanie do SIWZ ZP.271.12.2013. Treść zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego w załączeniu.

Informacja


01.10.2013r.
Wawrzeńczyce: Remont / modernizacja wielofunkcyjnego budynku społecznego w Rudnie Górnym.
Numer ogłoszenia: 396854 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki

Informacja


28.08.2013r.
Uwaga
Dotyczy: Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej K600040 Tropiszów Sachalina (nr ew. 258) w miejscowości Tropiszów.
Numer ogłoszenia: 169393 - 2013;
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w przedmiarze robót stanowiącym Zał. Nr 9 do SIWZ ZP.271.11.2013 nastąpiła omyłka pisarska w poz. 9 „KNNR 1/312/1


Czytaj dalej...

Aktualny zał. 9


26.08.2013r.
Wawrzeńczyce: Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej K600040 Tropiszów Sachalina (nr ew. 258) w miejscowości Tropiszów.
Numer ogłoszenia: 169393 - 2013;
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


22.08.2013r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
O G Ł A S Z A
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce


Czytaj dalej...


22.07.2013r.
UWAGA!!!
Numer ogłoszenia: 285712 - 2013;
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 274532 - 2013 data 12.07.2013 r.
Dotyczy postępowania przetargowego nr ZP.271.10.2013 z dnia 12.07.2013r. pn. „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

Ogłoszenie

Informacja

Aktualny zał nr 1


19.07.2013r.
Wawrzeńczyce: Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego przedszkola w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach Numer ogłoszenia: 147945 - 2013

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


18.07.2013r.
Igołomia: Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego przedszkola w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi
Numer ogłoszenia: 281240 - 2013;


Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


12.07.2013r.
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych - na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Numer ogłoszenia: 274532 - 2013;


Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki

Aktualny zał nr 1


11.07.2013r.
UWAGA!!!
Znak: ZP.271.8.2013
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000,00 zł”.

Odpowiedzi

załączniki


4.07.2013r.
Numer ogłoszenia: 260204 - 2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Wawrzeńczyce: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i internatów.

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


UWAGA!!! 20.06.2013r.
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamówienia nr ZP.271.5.2013 pn. "Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Wawrzeńczycach" oraz dokonuje odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Odpowiedzi na pytania


18.06.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 116121 - 2013
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000,00 zł

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


11.06.2013r.
Numer ogłoszenia: 107485 - 2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wawrzeńczyce: 1. Remont drogi gminnej od mostku na Ścieszczanach w kierunku Przepompowni 2 (dz. nr ewid. 2549/1) w Wawrzeńczycach w km 0+000 - 1+000, 2. Remont drogi gminnej Wygnanów Bycze Jajo (dz. nr ewid. 879/1) w Stręgoborzycach w km 0+000 - 1+670, 3. Remont drogi gminnej pod p. Niewiadomskich (dz. nr ewid. 861) w Stręgoborzycach w km 0+000 - 0+420.

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


05.06.2013r.
Numer ogłoszenia: 215174 - 2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wawrzeńczyce: Modernizacja/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych: -droga w Stręgoborzycach koło p. Godzickiego w kierunku wschodnim - dz. nr ewid. 866 o dł. 0,410 km, -droga w Rudnie Górnym Łąki - dz. nr ewid. 518 o dł.0,310 km, -droga w Igołomi za p. Żabickim - dz. nr ewid. 1124 o dł. 0,520 km, -droga w Zofipolu za p. Kryzą - dz. nr ewid. 433/2 o dł. 0,340 km, -droga w Odwiślu Kępy - dz. nr ewid. 577/2 o dł. 0,490 km

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


UWAGA!!! 28.05.2013r.
ZP.271.5.2013
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Wawrzeńczycach”.

Odpowiedzi na pytania


30.04.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 174318 - 2013
Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Wawrzeńczycach.

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


11.04.2013r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108)
O G Ł A S Z A
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce

Ogłoszenie

Mapa


UWAGA!!! 4.04.2013r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" Nr sprawy: ZP.271.2.2013

W nawiązaniu do odpowiedzi Ad.19 do „I pytań” z dnia 22.03.2013r. Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) w załączeniu publikuje treść odpowiedzi ZGOK Sp. z o.o. z dnia 27.03.2013r. oraz treść odpowiedzi MPO Sp. z o.o. z dnia 26.0.2013r. dotyczących kosztów zagospodarowania odpadów.

Odpowiedzi na pytania


UWAGA!!! 27.03.2013r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" Nr sprawy: ZP.271.2.2013

Odpowiedzi na pytania


UWAGA!!! 22.03.2013r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" Nr sprawy: ZP.271.2.2013

Ogłoszenie o dodatkowych informacjach

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie w DZUUE zmiany


13.03.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 100610 - 2013
Wymiana pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach


Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


UWAGA!!!
Wawrzeńczyce, dnia 08.03.2013r.
Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP.271.2.2013 pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - Urząd Gminy) informuje, że dokonuje w Zał. Nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Nr sprawy: ZP.271.2.2013 poprawy omyłki pisarskiej polegającej na uzupełnieniu zapisów w §9 ust. 1 pkt 13) w/w załącznika.
- § 9 ust. 1 pkt 13) Zał. Nr 5 do SIWZ brzmiał:
„13) Za niewykonanie zobowiązania ubezpieczenia działalności gospodarczej, określonego w § 4 ust. 7.”
- § 9 ust. 1 pkt 13) Zał. Nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
„13) za niewykonanie zobowiązania ubezpieczenia działalności gospodarczej, określonego w § 4 ust. 7 w wysokości 3.000,00 zł.”
Pozostałe zapisy Zał. Nr 5 do SIWZ pozostają bez zmian.
Załącznik 5


6.03.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr postępowania: ZP.271.3.2013
Wawrzeńczyce: 1. Remont drogi gminnej Pompownia II (dz. nr ewid. 2544/3, 2541/6, 597/9) w Wawrzeńczycach w km 0+000-1+090, 2. Remont drogi gminnej koło Regenta (dz. nr ewid. 447/2, 442/4, 451/2) w Zofipolu w km 0+000-1+340.


Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


27.02.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE.

Ogłoszenie

SIWZ oraz załączniki


17.01.2013r.
UWAGA !!!
Znak: ZP.271.1.2013 Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Budowa stref rekreacyjno - sportowych w gminie Igołomia – Wawrzeńczyce".


Czytaj dalej...


16.01.2013r.
UWAGA !!!
Znak: ZP.271.1.2013 Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Budowa stref rekreacyjno - sportowych w gminie Igołomia – Wawrzeńczyce".


Czytaj dalej...


7.01.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wawrzeńczyce: Budowa stref rekreacyjno - sportowych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
Numer ogłoszenia: 3799 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013

Czytaj dalej...


03.01.2013r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Pobierz pliki


21.12.2012r.
Znak: ZP.271.14.2012
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce występująca jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą PZP - zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (postępowanie nr: ZP.271.14.2012) na "Budowę stref rekreacyjno - sportowych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Czytaj dalej...


20.11.2012r.
Wawrzeńczyce: Budowa stref rekreacyjno - sportowych w gminie Igołomia -Wawrzeńczyce
Numer ogłoszenia: 245403 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 413004 - 2012 data 23.10.2012 r.

Czytaj dalej...


20.11.2012r.
UWAGA !!!
Znak: ZP.271.14.2012
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Budowa stref rekreacyjno - sportowych w gminie Igołomia Wawrzeńczyce".

Czytaj dalej...


19.11.2012r.
UWAGA !!!
Znak: ZP.271.14.2012
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Budowa stref rekreacyjno - sportowych w gminie Igołomia Wawrzeńczyce".

Czytaj dalej...


15.11.2012r.
Wawrzeńczyce: Budowa stref rekreacyjno - sportowych w gminie Igołomia -Wawrzeńczyce
Numer ogłoszenia: 451612 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 413004 - 2012 data 23.10.2012 r.

Czytaj dalej...


15.11.2012r.
UWAGA !!!
Znak: ZP.271.14.2012
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Budowa stref rekreacyjno - sportowych w gminie Igołomia Wawrzeńczyce".

Czytaj dalej...


2.11.2012r.
UWAGA !!!
Znak: ZP.271.14.2012
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Budowa stref rekreacyjno - sportowych w gminie Igołomia Wawrzeńczyce".

Czytaj dalej...


23.10.2012r.
Wawrzeńczyce: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900.000zł
Numer ogłoszenia: 413258 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Czytaj dalej...

UWAGA!!!
Wawrzeńczyce, dnia 02.11.2012r.
Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP.271.15.2012 pn. "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900.000zł".
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że zamieszcza opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej - dotyczącą zdolności spłaty przez Gminę Igołomia - Wawrzeńczyce długoterminowego kredytu w kwocie: 900 000,00 zł.
Opinia RIO


23.10.2012r.
Wawrzeńczyce: Budowa stref rekreacyjno - sportowych w gminie Igołomia Wawrzeńczyce
Numer ogłoszenia: 413004 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czytaj dalej...


11.10.2012r.
Wawrzeńczyce: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH W RAMACH PROJEKTU MOGĘ WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 394182 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
Czytaj dalej...


10.10.2012r.
Remont drogi gminnej w Wawrzeńczycach pod p. Ulickiego km 0+000-0+550 Numer ogłoszenia: 391272 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 336074 - 2012;
Czytaj dalej...


7.09.2012r.
ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH ORAZ ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU DO MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI W RAMACH PROJEKTU MOGĘ WIĘCEJ
Numer ogłoszenia: 336074 - 2012;
Czytaj dalej...


20.07.2012r.
Wawrzeńczyce: Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego przedszkola w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach Numer ogłoszenia: 262530 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
Czytaj dalej...


19.07.2012r.
Igołomia: Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego przedszkola w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi Numer ogłoszenia: 260890 - 2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Czytaj dalej...


UWAGA !!!
Znak: ZP.271.8.2012
Wawrzeńczyce, dnia 10.07.2012r.
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Termomodernizacja wielofunkcyjnego budynku remizy OSP w Dobranowicach".
Zamawiający informuje, że w pozycji 1.5.1 przedmiaru robót KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, jedna warstwa obmiar = 173,367 m2 należy przyjąć styropian EPS 40 o grubości 20 cm.


9.07.2012r.
Wawrzeńczyce: 1.Remont drogi gminnej w Stręgoborzycach Wygnanów pod p. Migasa km 0+000-1+750, 2.Remont drogi gminnej w Tropiszowie pod p. Piwowarczyka do ogrodu działkowego km 0+000-1+170, 3.Remont drogi gminnej w Odwiślu od p. Lutego w kier. zachodnim Skrzynka km 0+000-0+430.
Numer ogłoszenia: 240786 - 2012;
Czytaj dalej...


9.07.2012r.
Wawrzeńczyce: 1.Remont drogi gminnej w Wawrzeńczycach Błonia km 0+000-0+840, 2.Remont drogi gminnej w Tropiszowie Zakopane Przymiarki km 0+000-0+750, 3.Remont drogi gminnej w Dobranowicach za Atłasem km 0+000-0+530, 4.Remont drogi gminnej w Igołomi od kapliczki w górę km 0+000-0+630
Numer ogłoszenia: 240468 - 2012;
Czytaj dalej...


27.06.2012r.
Wawrzeńczyce: Termomodernizacja wielofunkcyjnego budynku remizy OSP w Dobranowicach Numer ogłoszenia: 139729 - 2012;
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Czytaj dalej...


20.06.2012r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Dowozów uczniów niepełnosprawnych do szkół i internatów Numer ogłoszenia: 211638 - 2012;
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Czytaj dalej...


18.06.2012r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
pn." Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce"
Numer ogłoszenia: 207400 - 2012; data zamieszczenia: 18.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Czytaj dalej...


UWAGA !!!
Znak: ZP.271.5.2012
Wawrzeńczyce, dnia 11.06.2012r.
"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.100.000 zł".
Dotyczy: zapytania do przedmiaru robót zamówienia pn.
Czytaj dalej...


25.05.2012r.
Wawrzeńczyce: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.100.000zł Numer ogłoszenia: 172386 - 2012;
Czytaj dalej...


21.05.2012r.
UWAGA !!!
Znak: ZP.271.3.2012
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Igołomi"
Czytaj dalej...


15.05.2012r.
Modernizacja/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych: -droga w Dobranowicach dz. nr ewid. 547 pod p. Ruskiem w górę o dł. 0,600 km, -droga w Stręgoborzycach od zabudowań p. Mietełki w kierunku zachodnim dz. nr ewid.876 o dł. 0,360 km, -droga w Igołomi dz. nr ewid. 1142 o dł. 0,410 km, -droga w Rudnie Górnym Rudzienko dz. nr ewid. 509 o dł. 0,190 km
Czytaj dalej...


9.05.2012r.
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Igołomi
Numer ogłoszenia: 146254 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

Czytaj dalej...


04.05.2012r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
ogłasza po raz pierwszy
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Tropiszów
Czytaj dalej...

Wytyczne konserwatora zabytków dotyczące zabudowy działek
Czytaj dalej...


14.03.2012r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
pn. "1.Remont odcinków dróg gminnych: -droga w Wawrzeńczycach Hektary km 0+270-0+920 -droga w Dobranowicach Stare Pola km 0+000-0+970 -droga w Pobiedniku Wielkim Kobiałki km 0+000-1+030 -droga w Stręgoborzycach Międzygórze km 0+000-0+650 2.Remont placu gminnego w Tropiszowie ( dz. nr ewid. 375/1)".

Numer ogłoszenia: 78472 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Czytaj dalej...


UWAGA !!!
Znak: ZP.271.1.2012.CKiP
Wawrzeńczyce, dnia 15.02.2012r.
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Remont i wyposażenie budynku Domu Ludowego w Zofipolu"
Czytaj dalej...


UWAGA !!!
Znak: ZP.271.1.2012.CKiP
Wawrzeńczyce, dnia 07.02.2012r.
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Remont i wyposażenie budynku Domu Ludowego w Zofipolu"
Czytaj dalej...


UWAGA!!!
Znak: ZP.271.1.2012.CKiP
Wawrzeńczyce, dnia 03.02.2012r.
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Remont i wyposażenie budynku Domu Ludowego w Zofipolu"
Czytaj dalej...


26.01.2012r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
pn. Remont i wyposażenie budynku Domu Ludowego w Zofipole
Nr postępowania: ZP.271.1.2012.CKiP

Numer ogłoszenia w BZP: 23029 - 2012; data zamieszczenia: 26.01.2012
Czytaj dalej...


UWAGA !!! Znak: ZP.271.1.2012
Wawrzeńczyce, dnia 24.01.2012r.
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki poprzez budowę strefy sportowo-rekreacyjnej remont chodnika i placu parkingowego".
Czytaj dalej...


UWAGA !!! Znak: ZP.271.1.2012
Wawrzeńczyce, dnia 23.01.2012r.
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki poprzez budowę strefy sportowo-rekreacyjnej remont chodnika i placu parkingowego".
Czytaj dalej...


11.01.2012r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010r.nr 102, poz.651 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108)
Czytaj dalej...


10.01.2012r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
pn. "Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki poprzez budowę strefy sportowo - rekreacyjnej, remont chodnika i placu parkingowego" Nr postępowania: ZP.271.1.2012
Numer ogłoszenia w BZP: 9617-2012;
Czytaj dalej...


05.01.2012r.
OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA 2012 rok.

(zarządzenie wraz z załącznikami plik .zip)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr postępowania: GCE.Ig.ZP.271.1.2011
"Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego przedszkola w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi"
Numer ogłoszenia w BZP: 325861 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Czytaj dalej...


UWAGA!
2.12.2011r.

Znak: ZP.271.16.2011
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Budowa Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów"
Czytaj dalej...

Załączniki (pobierz)

UWAGA!
1.12.2011r.

Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Budowa Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów"
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że zamieszcza na stronie internetowej www.igwa.pl do w/w postępowania przetargowego przedmiar ze szczegółowymi nakładami w oryginalnym programie w wersji elektronicznej.
przedmiar


UWAGA!
28.11.2011r.

Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Budowa Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów"
Czytaj dalej...


UWAGA!
25.11.2011r.

Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Budowa Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów"
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
"Budowa Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów"
Nr postępowania: ZP.271.16.2011
Numer ogłoszenia w BZP: 298823 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011

Czytaj dalej...


UWAGA 2!
27.10.2011r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP.271.1.2011.CKiP z dnia 17.10.2011r. pn."Remont i modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe w Stręgoborzycach".
Czytaj dalej...


UWAGA!
24.10.2011r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP.271.1.2011.CKiP z dnia 17.10.2011r. pn."Remont i modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe w Stręgoborzycach".
Czytaj dalej...


17.10.2011r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr postępowania: ZP.271.1.2011.CKiP
Remont i modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe w Stręgoborzycach
Numer ogłoszenia w BZP: 271969 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011
Czytaj dalej...


15.09.2011r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr postępowania: ZP.271.15.2011 pn.
"Remont odcinków dróg gminnych: - droga w Stręgoborzycach obok p. Dudy km 0+000 - 0+850, - droga w Rudnie Górnym od p. Orzechowskiej w górę km 0+000 - 0+600, - droga w Wawrzeńczycach Błutko km 0+000 - 0+700, - droga w Rudnie Górnym Rudzienko km 0+000 - 0+970."
Numer ogłoszenia w BZP: 246701 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011
Czytaj dalej...


9.09.2011r.
Uwaga!
Znak: ZP.271.13.2011 Wawrzeńczyce, dnia 09.09.2011r.
Dotyczy: postępowania przetargowego nr ZP.271.13.2011 pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce"(ogłoszenie z dnia 05.08.2011r.)
Czytaj dalej...


7.09.2011r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010r.nr 102, poz.651 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108)
ogłasza po raz pierwszy
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
1. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce położonej w obrębie Igołomia, gmina Igołomia - Wawrzeńczyce, województwo małopolskie, składającą się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 708/3 o pow. 0.0650 ha i 708/4 o pow. 0.1000 ha.
Czytaj dalej...


26.08.2011r.
Uwaga!!!
ZP.271.13.2011
Dotyczy: zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce"
Czytaj dalej...


18.08.2011r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr postępowania: ZP.271.14.2011
Modernizacja/remont wybranych dwóch odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych.
Numer ogłoszenia w BZP: 222589 - 2011;
Czytaj dalej...


11.08.2011r.
UWAGA!!!
Dotyczy postępowania przetargowego nr: ZP.271.13.2011 pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce"
Czytaj dalej...


5.08.2011r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr postępowania: ZP.271.13.2011 pn.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce
Numer ogłoszenia: 212097 - 2011;
Czytaj dalej...


29.07.2011r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nr postępowania: ZP.271.12.2011 pn.
Remont dróg gminnych: - Droga w Igołomi od p. Walczyka, p. Kubasiaka pod park w km 0+000 - 810; - Droga w Igołomi Luborzyczka od kapliczki w kierunku półn. -Raciborek 0+000 - 1+100; - Droga w Żydowie pod p. Gorczycę 0+000 - 0+400; - Droga w Złotnikach pod p. Żabickiego Parcelacja 0+210 - 0+660; - Droga w Tropiszowie Zagórze - Ogiernia 0+000 - 0+760.
Czytaj dalej...


8.07.2011r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Nr postępowania: ZP.271.11.2011
"Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i internatów"
Czytaj dalej...


8.07.2011r.
UWAGA!!!
Dotyczy postępowania przetargowego nr ZP.271.9.2011 z dnia 01.07.2011r. pn. "Zorganizowanie strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Igołomi oraz Odwiśla".
Czytaj dalej...


6.07.2011
UWAGA!!!
Dotyczy postępowania przetargowego nr ZP.271.7.2011 z dnia 22.06.2011r. pn. "Projekt sieci wodociągowej - IV etap wodociągowania Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce"
Czytaj dalej...


6.07.2011
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Nr postępowania: ZP.271.10.2011 pn.
"Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce"
Numer ogłoszenia w BZP: 185809 - 2011; data zamieszczenia: 06.07.2011
Czytaj dalej...


4.07.2011
UWAGA!!!
Dotyczy postępowania przetargowego nr ZP.271.7.2011 z dnia 22.06.2011r. pn. "Projekt sieci wodociągowej - IV etap wodociągowania Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce"
Czytaj dalej...


1.07.2011
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Nr postępowania: ZP.271.9.2011 pn.
"Zorganizowanie strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Igołomi oraz Odwiśla"
Numer ogłoszenia w BZP: 181957 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011
Czytaj dalej...


30.06.2011
Nr postępowania: ZP.271.8.2011
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Zorganizowanie strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Igołomi oraz Odwiśla" z uwagi na fakt, że w wymaganym terminie składania ofert nie złożono żadna oferty.


30.06.2011
UWAGA!
Dotyczy postępowania przetargowego nr ZP.271.7.2011 z dnia 22.06.2011r. pn. "Projekt sieci wodociągowej - IV etap wodociągowania Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce" Czytaj dalej...


22.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nr postępowania: ZP.271.7.2011
"Projekt sieci wodociągowej - IV etap wodociągowania Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce".
Numer ogłoszenia w BZP: 173969 - 2011; data zamieszczenia: 22.06.2011
Czytaj dalej...


15.06.2011
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Nr postępowania: ZP.271.8.2011 pn.
"Zorganizowanie strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Igołomi oraz Odwiśla" Numer ogłoszenia w BZP: 166245 - 2011; data zamieszczenia: 15.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Czytaj dalej...


14.06.2011
UWAGA!
Dotyczy postępowania przetargowego nr ZP.271.6.2011 z dnia 30.05.2011r. pn.
"Remont drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego w miejscowości Wawrzeńczyce: droga gminna nr K600059 w Wawrzeńczycach III, droga gminna nr K600061 w Wawrzeńczycach Brzegi, droga gminna nr K600062 w Wawrzeńczycach I Wygon-Błonia".
Czytaj dalej...


2.06.2011
Nr postępowania: ZP.271.5.2011
Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Igołomia -Wawrzeńczyce
Numer ogłoszenia w BZP: 154641 - 2011; data zamieszczenia: 02.06.2011
Czytaj dalej...


UWAGA!
Wawrzeńczyce, dn. 02.06.2011r.
Dotyczy postępowania przetargowego nr ZP.271.6.2011 z dnia 30.05.2011r. pn. "Remont drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego w miejscowości Wawrzeńczyce: droga gminna nr K600059 w Wawrzeńczycach III, droga gminna nr K600061 w Wawrzeńczycach Brzegi, droga gminna nr K600062 w Wawrzeńczycach I Wygon-Błonia".
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że wprowadza do "projektu umowy" stanowiącego Zał. Nr 1 do SIWZ ZP271.6.2011 w §1 dodatkowy zapis o następującej treści:
"5. Roboty związane z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci N/N Wykonawca wykona w uzgodnieniu z ENION S.A. Rejon Dystrybucji Nowa Huta - Posterunek Energetyczny Proszowice".
Aktualne zał. pobierz tutaj


30.05.2011
Nr postępowania: ZP.271.6.2011
"Remont drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego w miejscowości Wawrzeńczyce: droga gminna nr K600059 w Wawrzeńczycach III, droga gminna nr K600061 w Wawrzeńczycach Brzegi, droga gminna nr K600062 w Wawrzeńczycach I Wygon-Błonia"
Numer ogłoszenia: 135026 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011
Czytaj dalej...


10.05.2011
Nr postępowania: ZP.271.4.2011
Wawrzeńczyce: 1. Remont mostu ramowego betonowego o nawierzchni asfaltowej na potoku Ropotek w Wawrzeńczycach - Zastruże; 2. Remont odcinków dróg gminnych: - droga w Stręgoborzycach od p. Nagacza w górę km 0+000-0+760, - droga w Wawrzeńczycach - Podgaje droga w Stręgoborzycach - Cegielnia km 0+000-1+150, - droga w Tropiszowie - Przedewsie km 0+170-1+710, - droga w Rudnie Górnym od drogi powiatowej w kierunku-Rudzienka km 0+000-1+460
Numer ogłoszenia: 134043 - 2011;
Czytaj dalej...


UWAGA!!!
Wawrzeńczyce, dn. 10.05.2011r.
Dotyczy postępowania przetargowego nr ZP.271.3.2011 z dnia 27.04.2011r. pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Wawrzeńczycach"
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w dniu 06.05.2011r. wpłynęło zapytanie do SIWZ ZP.271.3.2011 o treści (cyt.):
"Pytania do "Przedmiaru"
1. Element 7 - Remont dachu nad wejściem i obróbek blacharskich - poz. 40 - Proszę podać rodzaj blachodachówki.
2. Element 7 - Remont dachu nad wejściem i obróbek blacharskich - poz. 41 - Proszę podać rodzaj blachy trapezowej.
Zamawiający informuje:

Ad. 1 Do wyceny poz. 40 "Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 21,0 x 30,0 cm, blacha pokryta poliestrem" - należy przyjąć blachodachówkę lakierowaną grubość 0,5mm.
Ad. 2 Do wyceny poz. 41 "Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100 mm, przy rozstawie łat 16 cm - boki zadaszenia" - należy przyjąć blachę trapezową obustronnie lakierowaną wysokość fali 22-30mm.


UWAGA!
Wawrzeńczyce, dn. 05.05.2011r.
Dotyczy postępowania przetargowego nr ZP.271.3.2011 z dnia 27.04.2011r. pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Wawrzeńczycach"
Czytaj dalej...


UWAGA!
Wawrzeńczyce, dnia 29.04.2011r.
Dotyczy postępowania przetargowego nr ZP.271.2.2011 z dnia 14.04.2011r. pn."Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wawrzeńczycach"
Czytaj dalej...


28.04.2011r.
UWAGA!
Dotyczy postępowania przetargowego nr ZP.271.2.2011 z dnia 14.04.2011r. pn.
"Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wawrzeńczycach"
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w związku z częściowym finansowaniem przedmiotowego zadania z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dokonuje się w "wzorze umowy" stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ ZP.271.2.2011 następujących zmian:
- skreśla się zapis §9 ust. 2, a kolejne ust. otrzymują oznaczenie 2, 3;
- zmienia się treść § 14 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§14 1. Wypłata wynagrodzenia określonego w §9 ust.1 nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego za protokołem zdawczo - odbiorczym prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury za wykonane prace.
2. Forma zapłaty - przelewem na konto bankowe Nr ...............................................".

Aktualny wzór umowy wraz z załącznikami 2-7


27.04.2011r.
Nr postępowania: ZP.271.3.2011
Wawrzeńczyce: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Wawrzeńczycach
Numer ogłoszenia: 124897 - 2011; data zamieszczenia: 27.04.2011
Czytaj dalej...


14.04.2011r.
Nr postępowania: ZP.271.2.2011
Wawrzeńczyce: Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wawrzeńczycach
Numer ogłoszenia: 115905 - 2011; data zamieszczenia: 14.04.2011
Czytaj dalej...


13.04.2011r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na najem lokali użytkowych w budynku gospodarczym przy ośrodku zdrowia w Wawrzeńczycach stanowiącego własność Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pod działalność związaną z prowadzeniem apteki.
Czytaj dalej...


12.04.2011r.
Znak: ZP.271.1.2011
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "1. Remont mostu ramowego betonowego o nawierzchni asfaltowej na potoku Ropotek w Wawrzeńczycach - Zastruże;
2. Remont odcinków dróg gminnych:
- droga w Stręgoborzycach od p. Nagacza w górę km 0+000-0+760,
- droga w Wawrzeńczycach - Podgaje droga w Stręgoborzycach - Cegielnia km 0+000-1+150,
- droga w Tropiszowie - Przedewsie km 0+170-1+710,
- droga w Rudnie Górnym od drogi powiatowej w kierunku-Rudzienka km 0+000-1+460."
z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Budżet Zamawiającego nie pozwala na zwiększenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.31.03.2011r.
UWAGA!!!
Dotyczy postępowania przetargowego ZP.271.1.2011 z dnia 09.03.2011r. pn.
"1. Remont mostu ramowego betonowego o nawierzchni asfaltowej na potoku Ropotek w Wawrzeńczycach - Zastruże;
2. Remont odcinków dróg gminnych:
- droga w Stręgoborzycach od p. Nagacza w górę km 0+000-0+760,
- droga w Wawrzeńczycach - Podgaje droga w Stręgoborzycach - Cegielnia km 0+000-1+150,
- droga w Tropiszowie - Przedewsie km 0+170-1+710,
- droga w Rudnie Górnym od drogi powiatowej w kierunku-Rudzienka km 0+000-1+460."

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że zmianie ulega zakres prac określony w załączniku nr 9 (przedmiar robót remontu mostu na potoku Ropotek w Wawrzeńczycach). W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.igwa.pl aktualny przedmiar robót remontu mostu stanowiący zał. nr 9 do SIWZ ZP.271.1.2011.
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 08.04.2011r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastapi w dniu 08.04.2011r. o godz. 10.00. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Aktualny załącznik 9


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


29.03.2011r.
UWAGA!!!
Dotyczy postępowania przetargowego ZP.271.1.2011 z dnia 09.03.2011r. pn.
"1. Remont mostu ramowego betonowego o nawierzchni asfaltowej na potoku Ropotek w Wawrzeńczycach - Zastruże;
2. Remont odcinków dróg gminnych:
- droga w Stręgoborzycach od p. Nagacza w górę km 0+000-0+760,
- droga w Wawrzeńczycach - Podgaje droga w Stręgoborzycach - Cegielnia km 0+000-1+150,
- droga w Tropiszowie - Przedewsie km 0+170-1+710,
- droga w Rudnie Górnym od drogi powiatowej w kierunku-Rudzienka km 0+000-1+460."

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w zał. nr 9 do SIWZ ZP.271.1.2011 (przedmiar robót remontu mostu na potoku Ropotek w Wawrzeńczycach) w poz. 39 "Ułożenie nawierzchni-izolacji na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami o grubości min. 0,5 cm" podano błędną jednostkę miary zamiast m2 podano m3. Wobec powyższego do wyceny poz. 39 należy przyjąć jednostkę miary m2.

UWAGA!!!
Dotyczy postępowania przetargowego ZP.271.1.2011 z dnia 09.03.2011 pn.
"1. Remont mostu ramowego betonowego o nawierzchni asfaltowej na potoku Ropotek w Wawrzeńczycach - Zastruże;
2. Remont odcinków dróg gminnych:
- droga w Stręgoborzycach od p. Nagacza w górę km 0+000-0+760,
- droga w Wawrzeńczycach - Podgaje droga w Stręgoborzycach - Cegielnia km 0+000-1+150,
- droga w Tropiszowie - Przedewsie km 0+170-1+710,
- droga w Rudnie Górnym od drogi powiatowej w kierunku-Rudzienka km 0+000-1+460."

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w zał. nr 9 do SIWZ ZP.271.1.2011 (przedmiar robót remontu mostu na potoku Ropotek w Wawrzeńczycach) zamieszczonym na stronie internetowej omyłkowo pominięto str. 11.
Ponadto, w zał. nr 11 do SIWZ ZP.271.1.2011 w dokumencie "RO materiały przetargowe" zamieszczono błędny przedmiar robót (str. 10-29) i przy opracowywaniu oferty nie należy go brać pod uwagę.
W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.igwa.pl prawidłowy przedmiar robót remontu mostu stanowiący zał. nr 9 do SIWZ ZP.271.1.2011.
Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 01.04.2011r. do godz. 09:30. Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 01.04.2011r. o godz. 10:00. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Załącznik nr 9 - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - pobierz

9.03.2011
Wawrzeńczyce: 1. Remont mostu ramowego betonowego o nawierzchni asfaltowej na potoku Ropotek w Wawrzeńczycach - Zastruże;
2. Remont odcinków dróg gminnych: - droga w Stręgoborzycach od p. Nagacza w górę km 0+000-0+760, - droga w Wawrzeńczycach - Podgaje droga w Stręgoborzycach - Cegielnia km 0+000-1+150, - droga w Tropiszowie - Przedewsie km 0+170-1+710, - droga w Rudnie Górnym od drogi powiatowej w kierunku-Rudzienka km 0+000-1+460. Numer ogłoszenia: 40160 - 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011
Informacja o przetargu - pobierz (plik pdf)
Załączniki - pobierz (plik zip 7MB)


31.01.2011
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z zakresu wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej na 2011 rok.
Czytaj dalej...


5.01.2011
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ogłasza PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na najem lokali użytkowych w budynku ośrodka zdrowia w Igołomi stanowiącego własność Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pod działalność związaną z prowadzeniem apteki lub punktu aptecznego.
Czytaj dalej...


Odwiedziło nas już: + Online: +