Gmina sprzedaje działki

II kwartalne spotkanie z sołtysami

W dniu 1 kwietnia 2015 roku w budynku Urzędu Gminy odbyło się drugie kwartalne spotkanie Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy oraz Pana Stefana Nawrota Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Pan J. Rysak Wójt Gminy złożył życzenia, gratulacje i słowa uznania dla Pana Władysława Marszałka z okazji 30 lat pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Koźlica. Pan J. Rysak złożył sołtysowi Koźlicy podziękowania za pracę na rzecz mieszkańców sołectwa, za zaangażowanie przy budowie świetlicy, remoncie drogi, reelektryfikacji i obecnie za dbanie o utrzymanie budynku świetlicy oraz nowo wybudowanej strefy rekreacyjno-sportowej.
Pan W. Marszałek ze wzruszeniem dziękował za pamięć oraz pokrótce przypomniał początek swojej działalności społecznej a także zaangażowanie mieszkańców sołectwa Koźlica w budowę świetlicy wiejskiej.
Pan J. Rysak w temacie bezpieczeństwa publicznego zwrócił uwagę na niecelowe działanie związane z wypalaniem traw. Wypalenie traw jest zabronione a ponadto czyni duże straty w środowisku naturalnym. Pan J. Rysak zaproponował sołtysom organizację w roku 2016 na wiosnę sprzątania gminy przy udziale szkół oraz osób chcących podjąć takie działania w swoim sołectwie.
W temacie bezpieczeństwa publicznego głos zabrał Pan M. Gurda Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach który zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczania domostw przed niepowołanymi osobami szczególnie w zbliżającym się okresie wzmożonych prac polowych. Komendant zaapelował o sąsiedzką solidarność i zwracanie uwagi na osoby obce pojawiające się wokół posesji a także o troskę wobec osób starszych które często są ofiarami przestępstw. Pan M. Gurda poinformował, że w związku z podpaleniami zostały podjęte stosowne działania. Poinformował ponadto o wzmożonych kontrolach funkcjonariuszy Policji przed świętami Wielkiej nocy tzw.”psoty”. Komendant zaapelował o współpracę z funkcjonariuszami policji.
Pan T. Buczek w temacie utrzymania urządzeń melioracyjnych (rowów) poinformował, że zgodnie z przepisami prawa na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania oczyszczania, udrażniania rowów, przepustów pod zjazdem służącym danej nieruchomości. Ponadto obwiązuje zakaz wyrzucania wszelkich nieczystości pochodzenia komunalnego czy gospodarczego do rowów. Nadmienić należy, że ulokowanie zjazdu na drodze publicznej wymaga każdorazowo zgody zarządcy dogi który określa wszystkie parametry techniczne jakie zjazd winien posiadać a w szczególności jego przepustowość.
W temacie dotyczącym demontażu i bezpiecznego składowania wyrobów zawierających azbest Pan T. Buczek poinformował o możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne dofinansowania kosztów związanych z demontażem, pakowaniem, transportem i składowaniem materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Złożenie w Urzędzie Gminy wniosku o demontaż i odbiór materiałów zawierających azbest z budynków należy poprzedzić zgłoszeniem prac budowlanych w wydziale architektury Starostwa Powiatowego w Krakowie.
Osoby najuboższe których dochód na członka rodziny nie przekracza 456zł. netto a dla osób samotnych 542zł. netto mogą skorzystać z dofinansowania w postaci poza demontażem i utylizacją azbestu również z dostarczenia blachy trapezowej na pokrycie dachu budynku mieszkalnego w ilości do 200m2. (informacji udzielają pracownicy Urzędu tel. (12) 2875003 wew. 25).
W temacie dotyczącym ubezpieczenia upraw rolnych przedstawiciele firmy PZU przedstawili propozycje ubezpieczenia upraw rolnych. Jeśli rolnik uprawia zboże, ziemniaki, warzywa i otrzymuje dopłaty bezpośrednie, zgodnie z prawem musi ubezpieczyć przynajmniej połowę powierzchni upraw.

Co rolnik może zyskać ubezpieczając uprawy:
- Otrzyma odszkodowanie, jeśli uprawy zniszczy np. powódź, grad, susza, mróz do chmurki: tzw. ujemne skutki przezimowania lub przymrozki.
- Ubezpieczenie obowiązkowe upraw rolnych jest bardzo korzystne finansowo. Rolnik płaci połowę składki za ubezpieczenie, pozostałą część pokrywa państwo.
- Rolnik może ubezpieczyć uprawy od każdego zdarzenia pojedynczo lub skorzystać z pakietów:
1. w sezonie wiosennym z Pakietu Wiosna (ubezpieczenia od gradobicia oraz przymrozków wiosennych),
2. w sezonie jesiennym i zimowym z Pakietu Jesień (ubezpieczenie od ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych i gradu).

Firmy ubezpieczeniowe świadczące usługę ubezpieczenia upraw rolnych to PZU, TUV, Concordia, Warta.
Pani K. Ulicka Kierownik GOPS przedstawiła zasady określone przez Wojewodę Małopolskiego w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń klęskowych. W przypadku wystąpienia na terenie gminy tzw. zdarzeń klęskowych (huragany, trąby powietrznej, intensywnych opadów deszczu, gradobicia, powodzi, osuwiska ziemi) gmina może ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa. Jednak aby uzyskać pomoc straty w infrastrukturze komunalnej oraz przewidywanych wydatkach na pomoc finansową dla osób poszkodowanych (które poniosły straty w lokalach) musi przekroczyć 5% dochodów własnych gminy z roku poprzedzającego zdarzenie.
Wojewoda w takim przypadku przewidział dwie formy pomocy:
- zasiłki na zabezpieczenie podstawowych potrzeb – do 6.000 zł (z dotacji można finansować jedynie zakup żywności, wody pitnej, leków, ubrań np. w przypadku ewakuacji, utraty całego dobytku lub znacznej jego części uniemożliwiającej funkcjonowanie osoby/rodziny); oraz
- zasiłki na remont budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku klęski żywiołowej. Kwota zasiłku finansowanego z budżetu państwa nie może przekraczać kwoty 20.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na remont budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku zdarzenia klęskowego. Jeżeli w uszkodzonym budynku nie było prowadzone gospodarstwo domowe (budynki w budowie, niezamieszkałe) nie zachodzą przesłanki udzielenia pomocy. To samo dotyczy budynków gospodarczych czy letniskowych.
Podstawą przyznania pomocy jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, protokół z prac komisji szacującej straty (w komisji musi być osoba posiadająca wiedzę fachową w zakresie budownictwa), oraz kosztorys (przy pomocy do 20.000 zł - zdjęcia).
Pan T. Buczek przedstawił informację w temacie działań jakie powinien podjąć rolnik po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym. Rolnik zgłoszenie o wystąpieniu szkód powinien złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie gruntów na wniosku o szacowanie szkód. W zależności od poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki dotyczące zarówno upraw jak i strat w środkach trwałych. Wniosek należy złożyć w terminie 10 dni od daty wystąpienia niekorzystnego zjawiska. Brak pełnych danych we wniosku skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Następnie komisja wojewódzka ds. szacowania szkód w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku szacuje szkody.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +