Gmina sprzedaje działki

Pierwsze kwartalne spotkanie z sołtysami

W dniu 4 lutego 2015 roku w budynku Urzędu Gminy odbyło się pierwsze kwartalne spotkanie Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy oraz Pana Stefana Nawrota Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami gminy Igołomia-Wawrzeńczyce kadencji 2015-2019.

Pan J. Rysak Wójt Gminy złożył gratulacje i słowa uznania dla osób które objęły funkcję sołtysa w kadencji 2015-2019.

Sołtysi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce kadencja 2015-2019
1. Pani Zuzanna Stawinoga - Sołtys sołectwa Igołomia
2. Pan Władysław Marszałek - Sołtys sołectwa Koźlica
3. Pani Danuta Jordan - Sołtys sołectwa Odwiśle
4. Pani Marianna Migas - Sołtys sołectwa Pobiednik Mały
5. Pan Zbigniew Nowak - Sołtys sołectwa Pobiednik Wielki
6. Pan Kamil Zapała - Sołtys sołectwa Rudno Górne
7. Pan Adam Zadaj - Sołtys sołectwa Stręgoborzyce
8. Pan Jan Dzięga - Sołtys sołectwa Tropiszów
9. Pan Jan Malinowski - Sołtys sołectwa Wygnanów
10. Pan Edward Kasprzyk - Sołtys sołectwa Wawrzeńczyce I
11. Pan Edgar Latała - Sołtys sołectwa Wawrzeńczyce II
12. Pan Krzysztof Szczęsny - Sołtys sołectwa Zofipole
13. Pani Edyta Jasonek - Sołtys sołectwa Dobranowice
14. Pani Wiesława Sieja - Sołtys sołectwa Żydów
15. Pani Weronika Sroga - Sołtys sołectwa Złotniki


Pan J. Rysak zwrócił uwagę na to, że zadaniem sołtysa jest reprezentacja sołectwa ale istotne jest takie działanie sołtysa które łączy, integruje grupy społeczne, stowarzyszenia działające na terenie sołectwa. Z funkcją sołtysa wiąże się też odpowiedzialność i trudne sytuacje w przypadku klęsk żywiołowych. Pan J. Rysak złożył gratulacje sołtysom kadencji 2011-2019 oraz podziękował za dobrą, owocną współpracę sołtysom pełniącym swoje obowiązki w minionej kadencji.
W temacie bezpieczeństwa publicznego Pan Marek Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach przedstawił statystykę zdarzeń jakie miały miejsce na terenie gminy w roku 2014. Oceniając ilość zdarzeń i interwencji można powiedzieć że gmina Igołomia-Wawrzeńczyce jest bezpieczna. Ilość kolizji na drogach w ciągu ostatnich dwóch lata spadła, nie odnotowano zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym. Ponadto spadła ilość prowadzonych spraw do 81, odnotowano 9 kradzieży z włamaniem, 1 rozbój, zatrzymano 16 nietrzeźwych kierujących, prowadzono 9 spraw w związku z przemocą w rodzinie, założono 22 "Niebieskie Karty". W ramach działań prewencyjnych nałożono 61 mandatów karnych, pouczono 130 osób, podjęto 420 interwencji.
Pan Komendant zaapelował o zwracanie uwagi i powiadomienie funkcjonariuszy policji w przypadku zaobserwowania w najbliższym otoczeniu przemocy w rodzinie. Reagując można zapobiec późniejszym nieszczęściom. Komendant zwrócił uwagę na obowiązkowe noszenie odblasków przez pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym.
W temacie przygotowania do VIII Małopolskiego Święta Warzyw Pani J. Murek poinformowała, że Liderzy tegorocznego święta będą wybrani z sołectwa Wawrzeńczyce I. Masz Święta wzorem lat ubiegłych odbędzie się na terenie lotniska w Pobiedniku Wielkim. Pani J. Murek poinformowała o możliwości wzięcia udziału przez mieszkańców gminy w dwóch konkursach min. konkursie na Estetyczną zagrodę i posesję wiejską oraz w konkursie na największe warzywo (szczegóły na temat konkursów dostępne są na stronach CKiP). Gwiazdą tegorocznego święta będzie zespół "Piękni i Młodzi".
W kolejnym punkcie spotkania dotyczącym gospodarki odpadam realizowanej na terenie naszej gminy przez firmę EKOM sołtysi ocenili system na poziomie dobrym zwracając jednak uwagę na pewne uchybienia firmy dotyczące przekazywania niedostatecznej ilości worków na odpady segregowane, brak możliwości oddania popiołu oraz pomijanie odbioru odpadów z posesji.
W temacie dotyczącym zadań jakie będą realizowane w roku 2015 Pan H. Jończyk Zastępca Wójta Gminy przedstawił:

Najważniejsze zadania zaplanowane do realizacji w roku 2015:
- budowa urządzeń do gromadzenia wody dla systemu wodociągowego
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji - etap I
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dróg gminnych
- modernizacja drogi powiatowej "Brzostek-Tropiszów"
- budowa garażu dla OSP Igołomia-Zofipole
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi
- rozbudowa i przebudowa przedszkola samorządowego w Wawrzeńczycach
- rozbudowa oświetlenia drogowego
- w roku 2015 nie planuje się zaciągania nowych kredytów a na spłatę dotychczasowych (raty i odsetki) zaplanowano 600.000 zł.

Pan A. Knapik Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przedstawił zakres dróg jakie planowana są do remontu w roku 2015:

1. modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach " Mędzygórze"
2. modernizacja drogi gminnej Wawrzeńczyce za "GS-em"
3. modernizacja drogi gminnej w Igołomi
4. modernizacja drogi gminnej w Rudnie Górnym "Morawy"
5. Modernizacja drogi gminnej w Pobiedniku Małym "za cmentarzem"
6. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach "za lasem w kierunku cegielni"
7. remont drogi gminnej Stręgoborzyce Wygnanów
8. remont drogi gminnej Żydów-Wawrzeńczyce "Kaśka"
9. Remont drogi gminnej Rudno Górne "Rudzienko"
Ponadto tak jak dotychczas w okresie wiosennym realizowane będzie łatanie dziur, zbieranie poboczy a w okresie letnim koszone będą pobocza.

Pan Adam Grudzień Skarbnik Gminy przedstawił informację o wysokości środków zaplanowanych w budżecie gminy z przeznaczeniem na pewne drobne zadania realizowane na terenie sołectw.
Sołtysi po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami ustawy o funduszu sołeckim jednogłośnie wyrazili negatywną opinię dla wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2016 środków na Fundusz Sołecki. Sołtysi argumentowali swoja decyzję zadawalającym ich obecnym podziałem środków na poszczególne sołectwa.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +