Gmina sprzedaje działki

Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2015

W dniu 30 grudnia 2014 roku w budynku Centrum Edukacji w Igołomi odbyła się II sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Tematem przewodnim sesji było uchwalenie budżetu gminy na rok 2015. Projekt budżetu na rok 2015 przedłożony przez Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy poddany został analizie przez wszystkie stałe Komisje Rady i uzyskał opinię pozytywną. Po ogólnym omówieniu założeń budżetu przez Pana J. Rysaka Wójta Gminy, Pana A. Grudnia Skarbnika Gminy oraz uwzględnieniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Rada Gminy VII kadencji jednogłośnie uchwaliła budżet na rok 2015 dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2024.

Najważniejsze zadania zaplanowane do realizacji w roku 2015:
- budowa urządzeń do gromadzenia wody dla wodociągu
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji - etap I
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dróg gminnych
- modernizacja drogi powiatowej "Brzostek-Tropiszów"
- budowa garażu dla OSP Igołomia-Zofipole
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi
- rozbudowa i przebudowa przedszkola samorządowego w Wawrzeńczycach
- rozbudowa oświetlenia drogowego
W 2015 roku nie planuje się zaciągania nowych kredytów a na spłatę dotychczasowych (raty i odsetki) zaplanowano 600 000 zł.
Planowane zadłużenie na koniec 2015 r. wynosi: 3 290 006 zł.

Rada Gminy ponadto uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą między innymi: zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielania pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe, przemoc. A także prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, współpraca ze stowarzyszeniami z terenu gminy, placówkami edukacyjnymi.
Następnie Radni uchwalili plan pracy Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej na rok 2015, uchwalono diety dla sołtysów, oraz radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z gminą Kraków na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu naszej gminy uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kraków. Uchwalony został ponadto elektroniczny wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości.

Po zakończeniu II sesji Rady Gminy odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne, które uświetnił występ zespołu w składzie: Joanna Ruchwa, Kamila Sieja, Angelika Łuczywo, Magdalena Drobniak - laureatki IV miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i Pieśni Patriotycznej dla zespołów należących do LOK.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +