Gmina sprzedaje działki

Opłaty

Od 1 maja 2015r. cena wody wynosi: 4,47 zł/m3
miesięczna opłata abonamentowa 3,24 zł

Uchwała Nr IV/34/2015
Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Z dnia 31.03.2015r.

w sprawie: ustalenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm. / oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. nr 123. poz. 858)
Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się cenę za wodę dostarczoną z wodociągu, stanowiącego własność Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w wysokości: 4,47 zł. (brutto) za 1m? dostarczonej wody.
§ 2
Ustala się stawkę opłaty abonamentowej na jeden przyłącz wodociągowy w wysokości: 3,24zł. (brutto) , bez względu na ilość pobranej wody, nawet w przypadku całkowitego braku poboru wody.
§ 3
Traci moc uchwała Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Nr XXXII/276/2013 z dnia 28 Listopada 2013r.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2015r.


Odwiedziło nas już: + Online: +