Gmina sprzedaje działki

Ważne informacje


Wszczęcie postępowania - uwarunkowania œrodowiskowe - kanalizacja Pobiednik Wielki i Pobiednik Mały (plik pdf)


D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie granic eksploatacji złoża piasków i żwirów „Wawrzeńczyce – Kępa” planowanego do realizacji w miejscowości Wawrzeńczyce (plik pdf)


Postanowienie z dnia 21.01.2015 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla planowanego przedsięwzięcia pn. : „Poszerzenie granic eksploatacji złoża piasków i żwirów „Wawrzeńczyce – Kępa” planowanego do realizacji w miejscowości Wawrzeńczyce (plik pdf)


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 r.


Postanowienie w sprawie punktu skupu złomu i odpadów planowanego do realizacji w miejscowości Zofipole (plik pdf)


Zawiadomienie z dnia 22.07.2014 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Poszerzenie granic eksploatacji złoża piasków i żwirów „Wawrzeńczyce – Kępa” (plik pdf)


Zawiadomienie z dnia 13.06.2014 - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: "Punkt skupu złomu i odpadów" (plik pdf)


DECYZJA - Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce (plik pdf)


Zebranie materiału dowodowego - Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce (plik pdf)


Terminy wywozu śmieci do czerwca 2013.(plik pdf)


Postanowienie - Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce (plik pdf)


Rejestr podmiotów posiadających zezwolenia dotyczące odbioru nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. (plik pdf)


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. (plik pdf)


Obwieszczenie Wójta Gminy - Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce (plik pdf)


DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Projekt sieci wodociągowej – IV etap wodociągowania Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce dla miejscowości: Stręgoborzyce, Rudno Górne, Dobranowice, Żydów, Igołomia (Luborzyczka), Tropiszów (część)"(plik pdf)


Obwieszczenie Wójta Gminy o zebraniu materiału dowodowego -Projekt sieci wodociągowej IV etap.(plik pdf)


Obwieszczenie Wójta Gminy -Projekt sieci wodociągowej IV etap.(plik pdf)


28.10.2011
Umorzenie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Stacja paliw płynnych z barem szybkiej obsługi i obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, parkingami dla samochodów osobowych oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na terenie działek 137/4, 920/2, 138/6, 138/5 w miejscowości Złotniki, Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce"
Czytaj dalej...


22.07.2011
Zawiadomienie o ograniczeniu tonażu w ciągu drogi powiatowej nr 1271K (18176) Wawrzeńczyce-Rudno Górne
Czytaj dalej...


12.07.2011
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Stacja paliw płynnych z barem szybkiej obsługi i obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, parkingami dla samochodów osobowych oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na terenie działek 137/4, 920/2, 138/6, 138/5 w miejscowości Złotniki, Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce"
Czytaj dalej...(plik pdf)


Regulamin utrzymania czystości i porządku (plik pdf)


Dyżury pracownika ODR. Czytaj dalej...


Badanie próbek glebowych. Czytaj dalej...


Zmiana siedziby Wszystkie sprawy związane z wodociągami od 1 stycznia 2011r. mieszkańcy mogą załatwiać w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach. Czytaj dalej...


Odwiedziło nas już: + Online: +