Gmina sprzedaje działki

Zarządzanie kryzysowe


Osoba odpowiedzialna z ramienia Urzędu za realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym: Pełnomocnik Wójta ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Katarzyna Dziwiszewska, tel. (12) 287-40-03 wew. 25
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( tekst jednolity Dz. U. nr 89, poz. 590 z późn. zm) określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie.
Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy oraz realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego. Wśród zadań z planowania cywilnego do obowiązków wójta należy będzie realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego. Wójt na terenie gminy jest właściwym do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy. Organem pomocniczym wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez Wójta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.

Aktualny skład Gminnego zespołu Zarządzania Kryzysowego:


- Przewodniczący Zespołu - Wójt Gminy - Józef Rysak,
- Zastępca Przewodniczącego Zespołu- Z-ca Wójta Gminy - Henryk Jończyk,
- Sekretarz Zespołu - Pełnomocnik Wójta ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - Katarzyna Dziwiszewska, - Rzecznik prasowy Zespołu - Z-ca Wójta Gminy - Henryk Jończyk
Członkowie:
- kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej - Andrzej Knapik
- referent ds. dróg, pożarnictwa oraz gospodarki komunalnej - Beata Giemza
- inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska Tomasz Buczek
- Sekretarz Gminy - Iwona Kubik
- Sekretariat - Justyna Zielińska
- konserwator UG - Wiesław Siudmak
- inspektor ds. ewidencji ludności - Anna Juszczyk
- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Katarzyna Ulicka
- kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego szkół: Agnieszka Majka
- Z-ca kierownika USC - Grażyna Kaczor
- Komendant Gminny OSP - Jan Dzięga

Zadania gminnego zespołu zarzĄdzania kryzysowego


Tryb pracy Zespołu: 1. Zespół pełni funkcję pomocniczą Wójta w sytuacjach kryzysowych.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którym jest Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Przewodniczącemu Zespołu sprawowanie jego funkcji, pracami Zespołu kieruje zastępca.
4. Posiedzenia Zespołu w pełnym składzie zwołuje Przewodniczący Zespołu nie rzadziej niż 2 razy w roku, a także częściej - w sytuacjach tego wymagających.
5. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych, Przewodniczący Zespołu lub jego zastępca może zarządzić posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.
6. Posiedzenia Zespołu odbywają się przy obecności większości powiadomionych członków Zespołu, z wyjątkiem posiedzeń zwołanych w trybie natychmiastowym, dla których odbycia wystarcza obecność przewodniczącego albo zastępcy oraz wezwanych członków Zespołu.
7. Rozstrzygnięcia Zespołu zapadają w drodze uzgodnienia.
8. W przypadkach, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być z inicjatywy przewodniczącego posiedzenia, poddany głosowaniu.
9. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Zespołu a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
Zakres działania Zespołu: 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
2) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego,
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami
4) opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego,
5) przygotowanie warunków umożliwiających pomoc humanitarną,
6) realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej,
7) realizowanie procedur wynikających z planu zarządzania kryzysowego.
2. Zespół pracuje w fazach zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy:
1. w fazie zapobiegania Zespół:
- podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo
wystąpienia zagrożenia albo w znacznym stopniu ograniczają jego skutki,
- uczestniczy w szkoleniach, ćwiczeniach i treningach z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
2. w fazie przygotowania Zespół:
- podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania na czas
wystąpienia zagrożenia, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania,
- przygotowuje propozycje działań i przedstawia Wójtowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego,
3. w fazie reagowania Zespół podejmuje działania polegające na przekazaniu zadań dla służb, inspekcji i straży dla zapewnienia pomocy poszkodowanym, zahamowania rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń,
4. w fazie odbudowy Zespół podejmuje działania przy współpracy zespolonych służb, inspekcji i straży, mające na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasu służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania gminy infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej, drogowej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.
Ogólny zakres zadań przewodniczĄcego zespołu
Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy:
- kierowanie pracami Zespołu,
- zatwierdzanie rocznego planu pracy Zespołu,
- zatwierdzanie wykazu członków Zespołu,
- stawianie zadań członkom Zespołu,
- dysponowanie rezerwą celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- podejmowanie działań w fazie reagowania.v

Ogólny zakres zadań sekretarza


Do obowiązków sekretarza Zespołu należy:
1) organizowanie posiedzeń Zespołu,
2) protokołowanie posiedzeń Zespołu,
3) przygotowywanie opinii, ekspertyz i projektów dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu,
4) zawiadamianie o terminach posiedzeń,
5) wnioskowanie w sprawie zapraszania na posiedzenia osób nie będących członkami zespołu,
6) zapewnienie wymiany informacji związanych z realizacją zadań Zespołu,
7) współpraca z Rzecznikiem w zakresie przygotowywania projektów komunikatów prasowych z posiedzeń Zespołu.
OGÓLNY ZAKRES ZADAŃ RZECZNIKA
Do obowiązków rzecznika należy:
1. reprezentowanie Zespołu w kontaktach z mediami,
2. uczestniczenie we wszystkich pracach Zespołu.

Odwiedziło nas już: + Online: +