Gmina sprzedaje działki

Załatw sprawę


Karty Usług opracowane w ramach "Akademii Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski" projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

Prosimy o ocenę kart przy pomocy ankiety (kliknij)


Referat (12) 2874003, 2874007, 2874139 tel. wew.
USC i Ewidencja ludności 30
Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

karta usługi (plik pdf)

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

karta usługi (plik pdf)

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa sakramentalnego ze skutkami cywilnymi ("ślub konkordatowy")

karta usługi (plik pdf)

Zgłoszenie urodzenia dziecka (sporządzenie aktu urodzenia)

karta usługi (plik pdf)

Odtworzenie Aktu Stanu Cywilnego

karta usługi (plik pdf)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (ślub cywilny)

karta usługi (plik pdf)

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w Akcie Stanu Cywilnego

karta usługi (plik pdf)
wniosek

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

karta usługi (plik pdf)
wniosek

Wymeldowanie z pobytu stałego

karta usługi (plik pdf)
formularz

wzór pełnomocnictwa

Uzupełnienie Aktu Stanu Cywilnego

karta usługi (plik pdf)
wniosek

Wydanie odpisu z Aktu Stanu Cywilnego

karta usługi (plik pdf)
wniosek

Wpisanie do Polskich Ksiąg Aktu Stanu Cywilnego sporządzonego za granicą

karta usługi (plik pdf)
wniosek

Zmiana imion i nazwisk

karta usługi (plik pdf)
wniosek

Zgłoszenie urodzenia dziecka (sporzadzenie Aktu Urodzenia)

karta usługi (plik pdf)
Dowody osobiste

karta usługi (plik pdf)
wniosek
(uwaga: wniosek musi być wydrukowany na jednej kartce- dwustronnie)
Realizacja wniosków składanych do CEIDG

karta usługi (plik pdf)

podanie o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu (format pdf)  
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (format pdf)  
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały syna, córki (format pdf)  
Budownictwo i gospodarka komunalna 33
Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody. (format pdf)  
Oświadczenie warunki przyłączenia do wiejskiej sieci wodociągowej. (format pdf)  
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej. (format pdf)  
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację nowego / przebudowę istniejącego / zjazdu z drogi gminnej. (format pdf)  
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. (format pdf)  
Wniosek o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym
obiektu budowlanego / urządzenia * niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  (format pdf)
 
Wniosek o uzgodnienie wstępnego projektu podziału działki. (format.pdf)  
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół 32 lub 39
 
 
Rolnictwo, Gospodarka Mieniem i Profilaktyka Przeciwalkoholowa 25
Podział nieruchomości

karta usługi (plik pdf)

Rozgraniczenie nieruchomości

karta usługi (plik pdf)

wniosek

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

karta usługi (plik pdf)

wniosek

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

karta usługi (plik pdf)

wniosek

Dzierżawa gruntów gminnych

karta usługi (plik pdf)

wniosek

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

karta usługi (plik pdf)

wniosek

Udostępnienie terenu (z wyjątkiem dróg i rowów)

karta usługi (plik pdf)

wniosek

wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego dla  budynku mieszkalnego na działce (format pdf)  
wniosek o wydanie zaświadczenia o rezerwację numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego (format pdf)  
wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości  (format pdf)  
wniosek o wydanie zaświadczenia o lokalizacji budynku mieszkalnego na działce (format pdf)  
umowa dzierzawy - wzór  (format pdf)  
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości (format pdf)  
Wniosek o wydanie zaświadczenia  o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego (format pdf)  
Wniosek o wydanie  wypisu i wyrysu   z planu zagospodarowania przestrzennego (format pdf)  

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia (format pdf)

 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych (format pdf)  
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (format pdf)  
Podatek od środków transportu 27
zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.  
Podatek gruntowy 28
ulgi w podatkach dla osób fizycznych  
zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych.  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 29
podanie o pomoc (format pdf)  
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (format pdf)  
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (format pdf)  
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (format pdf):
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3
 
Kasa 36
konto bankowe gminy
26 85970001 0050 0500 0130 0001
Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce
32-125 Wawrzeńczyce 57
Bank Spółdzielczy Proszowice o\ Wawrzeńczyce
W polu tytuł wpłaty należy wpisać: Opłata skarbowa od jakiej czynności.
 
Powrót


Odwiedziło nas już: + Online: +