Gmina sprzedaje działki

19.07.2012r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
ogłasza po raz drugi
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Tropiszów
Czytaj dalej...

Wytyczne konserwatora zabytków dotyczące zabudowy działek
Czytaj dalej...


04.05.2012r.
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
ogłasza po raz pierwszy
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Tropiszów
Czytaj dalej...

Wytyczne konserwatora zabytków dotyczące zabudowy działek
Czytaj dalej...


29.03.2012r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Czytaj dalej...


20.03.2012r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Czytaj dalej...


Wawrzeńczyce, dnia 11 stycznia 2012 roku
Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010r.nr 102, poz.651 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108)

ogłasza po raz drugi
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
1. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce położonej w obrębie Igołomia, gmina Igołomia - Wawrzeńczyce, województwo małopolskie, składającą się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 708/3 o pow. 0.0650 ha i 708/4 o pow. 0.1000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty Zamiejscowym Wydziale V Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzone są księgi wieczyste KR1H/00021041/9 i KR1H/00024007/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Kształt nieruchomości prostokątny, zaopatrzona w gaz, prąd, wodociąg. Położona przy asfaltowej drodze gminnej w kierunku Koźlicy, w odległości około 900 metrów od drogi krajowej Kraków - Sandomierz.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Igołomia - Wawrzeńczyce działka 708/4 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a działka 708/3 na terenach upraw polowych, ponadto działki objęte są strefą zalewową wodami powodziowymi Q1%.
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi: 64 600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych).
Wadium: 6 460,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych)
Cena nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego i dodatkowo podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23 %. Cena wywoławcza została obniżona o 15 % w stosunku do wyceny.
2. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłą stacją wodociągu stanowiącej własność Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce położonej w obrębie Odwiśle, gmina Igołomia - Wawrzeńczyce, województwo małopolskie, składającą się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 152/1 o powierzchni 0.0360 ha, 153/1 o powierzchni 0.0490 ha, 156/1 o powierzchni 0.0420 ha i 157/1 o powierzchni 0.0260 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty Zamiejscowym Wydziale V Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzona jest księga wieczysta KR1H/00003425/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Kształt nieruchomości nieregularny, zaopatrzona w gaz, prąd, wodociąg. Położona przy asfaltowej drodze gminnej przy PAN w Igołomi, w odległości około 900 metrów od drogi krajowej Kraków - Sandomierz. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 153/1, 156/1 i 157/1 położone są w części zachodniej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, w pozostałej części na terenach upraw polowych, natomiast działka oznaczona numerem ewidencyjnym 152/1 położona jest w części zachodniej na terenach ujęcia wody dla wodociągu lokalnego, w pozostałej części na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, ponadto działki objęte są strefą zalewową wodami powodziowymi Q1%.
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi: 61 200,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych).
Wadium: 6 120,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych)
Cena nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego i nie zawiera podatków i opłat jakie nabywca zmuszony będzie ponieść w związku z nabyciem nieruchomości. Cena wywoławcza została obniżona o 15 % w stosunku do wyceny.
Na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz 535 z późn. zm.), sprzedaż powyższej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
Poprzednie przetargi dot. pozycji 1 i 2 zorganizowano dnia 21.10.2011 roku
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce 57 w sali konferencyjnej tutejszego urzędu dnia 24 lutego 2012 roku:
Pozycja nr 1 - o godz. 10.00
Pozycja nr 2 - o godz. 12.00
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości. Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium w pieniądzu na konto Banku Spółdzielczego w Proszowicach, Oddział Wawrzeńczyce z siedzibą w Wawrzeńczycach nr 29 8597 0001 0050 0500 0130 0044 w terminie do dnia 20 lutego 2012 roku włącznie. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę dokonania przelewu. Przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowód wpłaty wadium
- dowodu tożsamości
- pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną/pełnomocnictwo winno być notarialnie lub urzędowo potwierdzone/
- osoby prawne winny okazać aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika/który przetarg wygrał /od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu. W tym przypadku organizator może odstąpić od umowy.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie późnej niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wszelkich opłat związanych z zakupem ponosi kupujący. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium bez oprocentowania zostanie zwrócone niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zamknięcia przetargu przelewem na wskazane konto.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm./upłynął 22 sierpnia 2011 roku i w tym terminie nie wpłynął żaden wniosek.
Wójt Gminy Igołomia Wawrzeńczyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach. Granice nieruchomości przyjmuje się wg ewidencji gruntów, ewentualne wznowienie granic nabywca zleci uprawnionemu geodecie na własny koszt. Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
Igołomia - Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce 57, pokój nr 6-geodezja i gospodarka nieruchomościami mgr inż. Paweł Antosik, tel.(012) 287-40-03 w.25.

zdjęcia(plik zip)

Odwiedziło nas już: + Online: +