Gmina sprzedaje działki

XVIII sesja Rady Gminy poświęcona profilaktyce i ochronie zdrowia


W dniu 28 maja 2012 roku odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, poświęcona została profilaktyce zdrowotnej i ocenie funkcjonowania służby zdrowia na trenie naszej gminy. W tematyce dot. profilaktyki w zakresie górnych dróg oddechowych głos zabrał Pan Wojciech Skucha Ordynator Oddziału Pulmonologii SPZOZ Proszowice. Ordynator zwrócił uwagę na rosnącą zachorowalność na raka płuca i wciąż bardzo niską wczesną wykrywalność tej choroby wśród chorób nowotworowych. Pomimo dużego postępu medycyny to w zakresie leczenia choroby nowotworowej płuc postęp jest nadal niewielki 10 lat wstecz co 10 chory na raka płuc miał szansę przeżyć 5 lat obecnie co 7, 8 chory przeżywa 5 lat. Nasuwa się więc pytanie co można w tym zakresie zrobić? Pan Wojciech Skucha kładzie szczególny nacisk na profilaktykę uświadamianie społeczeństwu jakie czynniki wpływają na rozwój chorób nowotworowych płuc. W znacznej mierze do chorób nowotworowych płuc o czym wiemy przyczynia się palenie papierosów, ale również z czego już nie wszyscy zdają sobie sprawę to niewłaściwe stosowanie środków ochrony warzyw. Z prowadzonych badań wynika iż tereny rolnicze, gdzie prowadzona jest intensywna uprawa warzyw są rejonami o największej zachorowalności na choroby nowotworowe płuc. W temacie profilaktyki chorób nowotworowych głos zabrał Pan Lucjan Goraj Przewodniczący Komisji Zdrowia powiatu krakowskiego oraz Pani Halina Gociewicz Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego zajmująca się profilaktyką prozdrowotną. Pan L. Goraj poinformował, że w roku bieżącym z uwagi na brak środków w budżecie nie możliwym będzie realizacja programu prozdrowotnego w zakresie chorób nowotworowych płuc ale temat jest bardzo ważny i może w roku przyszłym uda się stworzyć program w tym zakresie, może przy pomocy Stowarzyszenia które mogłoby pozyskać środki zewnętrzne na w/w cel. Pan L. Goraj zwrócił uwagę, że zasadnym byłaby kampania informacyjna dla rolników w zakresie szkodliwości wynikającej z niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin, być może zakup masek oraz coroczna możliwość skorzystania z badań RTG płuc. Pan W. Kusiński Wice Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego podsumowując tematykę chorób płuc zwrócił uwagę na dwa aspekty: aspekt profilaktyki i aspekt zachorowalności zaproponował spotkanie Komisji Zdrowia powiatu krakowskiego z udziałem Pana ordynatora W. Skuchy w celu wypracowania stosownych działań. Na zakończenie w/w tematu Pan W. Skucha poinformował o programie w zakresie profilaktyki Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) który obejmie również dwa ośrodki zdrowia na terenie gminy program będzie realizowany jesienią bieżącego roku.
Kolejnym punktem posiedzenia była ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Radni jak również sołtysi zwracali uwagę na problemy dotyczące przede wszystkim długiego oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia, niemożność przewiezienia pacjenta który został przyjęty do szpitala w Proszowicach pomimo tego, że szpital nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki. Ponadto radni zwracali uwagę nie wystarczającą opiekę lekarską w ośrodku zdrowia w Wawrzeńczycach (1 lekarz internista, i na część etatu lekarz pediatra). Pani Janina Dobaj Dyrektor SPZOZ Proszowice wyjaśniła, że według wytycznych Narodowego Funduszu dla ośrodka zdrowia w którym liczba zapisanych pacjentów jest niższa niż 2700 (2300 pacjentów OZ Wawrzeńczyce) zabezpieczenie medyczne jest właściwe i nie ma możliwości zatrudnienia dodatkowych lekarzy. W OZ w Igołomi liczba zadeklarowanych pacjentów wynosi 3601, dlatego też przekłada się to na liczbę lekarzy. W temacie karetki obsługującej teren gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pani J. Dobaj poinformowała, że ona nie ma na to wpływu, ponieważ plan stacjonowania karetek ustala Wojewoda. Pani Barbara Szałkowicz-Dziób Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Igołomi oraz Pani Hanna Jastrząb Kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach pokrótce omówiły pracę ośrodków zwracając uwagę na utrudnienia jakie spowodowała trzykrotna od początku bieżącego roku zmiana listy leków refundowanych. Zmiany te spowodowały wydłużenie czasu jaki lekarz musi poświęcić pacjentowi co w konsekwencji powoduje wzmożone kolejki i niezadowolenie pacjentów. Pani J. Dobaj Dyrektor SPZOZ jak również panie Kierownik dziękowały za wsparcie jakie gmina udziela ośrodkom zdrowia min. poprzez zakup sprzętu komputerowego, remont budynków.
Radni, sołtysi, przedstawiciele mieszkańców w swych wypowiedziach bardzo pozytywnie ocenili pracę Pani B. Szałkowicz-Dziób oraz Pani H. Jastrząb dziękując im za bardzo dobrą pracę, pomoc, bardzo dobrą działalność obu ośrodków zdrowia.
Na tym posiedzenie zakończono.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +