Gmina sprzedaje działki

XXI sesja Rady Gminy


W dniu 23 października 2012 roku w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyła się XXI sesja Rady Gminy. W pierwszym punkcie porządku obrad Pani A. Majka Kierownik GZEAS w Igołomi-Wawrzeńczycach przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2011/2012. W roku 2011/2012 gmina była organem prowadzącym dla 2 przedszkoli, 4 szkół podstawowych i 2 gimnazjów w których łącznie uczy się 737 uczniów, 91 dzieci realizuje roczne przygotowanie przedszkolne a do przedszkoli uczęszcza 147 przedszkolaków. Ilość klas w stosunku do roku 2011 spadała z 46 do 44. Subwencja oświatowa w roku budżetowym 2010 obejmowała 763 uczniów, w roku 2011 -746 uczniów a w roku 2012 -737 uczniów. Prowadzenie i utrzymanie przedszkoli nie jest objęte subwencją i jest wyłącznie realizowane ze środków budżetu gminy. Stan techniczny, funkcjonalność budynków oświatowych oraz baza sportowo-rekreacyjna jest dobra o czym świadczy wysoka ocena Kuratorium podczas ostatniej kontroli w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach w 2012r. Stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach uległ zmniejszeniu z 90,4 etatów do 86,59 etatu. Zaznaczyć należy, że rok rocznie gmina ponosi znaczne koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Kadra nauczycielska w znacznej liczbie posiada najwyższy stopień awansu zawodowego. Odnosząc się do poziomu nauczania to badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów przybiera różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Oficjalną i miarodajną informacją na temat osiągnięć uczniów w poszczególnych typach szkół są wyniki sprawdzianów i egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w skali kraju. Co roku uczniowie klas szóstych szkół podstawowych piszą sprawdzian a klasy trzecie gimnazjów-egzamin. W roku 2012 egzamin gimnazjalny przeprowadzany był na nowych zasadach. Wyniki ze sprawdzianu umiejętności w klasach VI szkół podstawowych uczniów naszej gminy plasuje się na poziomie średnim 22,75pkt. co stanowi 56,87%. Pomimo tego, że Szkoły Podstawowe w Tropiszowie i w Dobranowicach uzyskały wynik wyżej średni (8,6) to nasza gmina osiągnęła wynik poniżej średniej województwa i powiatu krakowskiego. Analizując wyniki egzaminów gimnazjalnych uczniowie naszej gminy osiągnęli wyniki dużo poniżej średniej powiatu i województwa.
Po wysłuchaniu sprawozdania z informacji oświatowej radni, sołtysi nie kryli zdziwienia, rozczarowania tak niskimi wynikami uczniów, przy tak dobrej bazie dydaktycznej placówek oświatowych, przy tylu programach kierowanych do uczniów. Padały pytania, kto za to odpowiada? Nauczyciele, uczniowie, rodzice - czy może wina leży po każdej z wymienionych stron?
Pan J. Rysak Wójt Gminy z uwagi na złe wyniki egzaminów gimnazjalnych zobowiązał dyrektorów szkół do opracowania z kadrą nauczycielską programu naprawczego. Następnie przedłożenia programu Komisji Oświaty, Zastępcy Wójta oraz Kierownikowi GZEAS do zaakceptowania. Jeśli program naprawczy zostanie zaakceptowany niezwłocznie zostanie wdrożony i będzie podlegał kontroli.
W kolejnych punktach porządku obrad Rada Gminy zwolniła mieszkańców gminy z ponoszenia tzw. opłaty adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości, która następuje w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz w wyniku podziału nieruchomości. Rada podjęła uchwały w sprawie zbycia działek położonych w miejscowości Tropiszów.
W związku ze złożonym wnioskiem Komisji Drogowej na poprzedniej sesji w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców i utrudnieniami w ruchu drogowym Rada wystosowała apele do (zarządców dróg) Zarządu Województwa Małopolskiego, Zarządu Powiatu Krakowskiego, Zarządu Powiatu Proszowickiego o podjęcie działań mających na celu wykonanie remontów mostów, dróg powiatowych a w konsekwencji zdjęcie ograniczeń tonażowych na drogach.
W kolejnych punktach porządku obrad zgodnie z ustawą Kodeks Wyborczy oraz Uchwałą PKW Rada dokonała podziału gminy na nowe okręgi wyborcze. Podjęta Uchwała będzie obowiązywała podczas wyborów do rady przyszłej kadencji (2014 roku) okręgi wówczas będą jednomandatowe. Podsumowując dokonane zmiany to tak jak dotychczas okręgi jednomandatowe to sołectwa: Odwiśle, Zofipole, Złotniki, Wawrzeńczyce II, Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały +Koźlica, Dobranowice, Rudno Górne, Stregoborzyce+Wygnanów+Żydów. Natomiast sołectwa Igołomia, Wawrzeńczyce I, Tropiszów w celu zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa, oraz porównywalnej liczby mieszkańców w każdym z okręgów w/w zostały podzielone. Sołectwo Wawrzeńczyce I zostało podzielone na okręg obejmujący obszar na północ od drogi krajowej nr 79 i okręg obejmujący obszar na południe od drogi krajowej. Sołectwo Igołomia zostało podzielone na okręg obejmujący obszar na północ od drogi krajowej łącznie z obszarem po obu stronach drogi "Aleja Kasztanowa" oraz obszar na wschód od drogi gminnej Igołomia-Odwiśle. Sołectwo Tropiszów zostało podzielone na okręg obejmujący obszar północny- wschód wsi Tropiszów (przysiółki: Kolonia Główna, Sachalina, Zagórze -Ogiernia, Tropiszów-Kolonia Dolna) oraz okręg obejmujący obszar północy-zachód, południowy zachód i wschód wsi Tropiszów (przysiółki: Zakopane, Kamienna, Gać, Brzostek. Przedewsie).
W końcowych punktach porządku obrad Rada dokonała zmian w budżecie gminy polegające między innymi na wprowadzeniu do budżetu środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 64.364zł. na realizację projektu "Ratujmy naszą planetę" Comenius. Zwiększono środki na zakup wody z MPWIK o kwotę 60.000zł. oraz zmniejszono wydatki na oddziałach przedszkolnych na wynagrodzeniach o kwotę 30.000zł.
Na tym posiedzenie zakończono.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +