Gmina sprzedaje działki

XXII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


W dniu 29.11.2012r. odbyła się XXII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Z uwagi na ważny temat jakim jest współpraca Powiatu Krakowskiego z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce w sesji udział wzięli zaproszeni goście Pan J. Krzyworzeka Starosta Powiatu Krakowskiego, Pan T. Nabagło - Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Pan A. Wójcik - Członek Zarządu Powiatu, Pan W. Kusiński V-ce Przewodniczący Radny Powiatu Krakowskiego.
Pan Starosta jak również Pan Adam Wójcik zwrócili uwagę na zadania jakie w roku bieżącym zostały zrealizowane na terenie Gminy: - nakładka asfaltowa, poszerzenie poboczy na drodze Igołomia-Posądza na dł. 613m.b w ramach Inicjatyw Samorządowych (kwota 324.000zł.)
- w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych został wykonany remont drogi w Rudnie Górnym łącznie z konserwacją rowów przydrożnych na dł. 671mb. (kwota 823.000zł.)
- konserwacja rowów w miejscowości Stręgoborzyce kwota 68.5123zł.
- na remonty cząstkowe, prace porządkowe, wydatkowana została kwota 70.000zł.
W roku 2013 powiat przewiduje realizację następujących zadań na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
- remont drogi Igołomia-Koniusza
- po przeprowadzeniu przez Małopolski Zarząd Melioracji konserwacji potoku Tropiszowskiego przystąpienie do realizacji koncepcji odwodnienia wsi Tropiszów

Pan J. Rysak Wójt Gminy jak również Radni zwrócili uwagę na znaczącą poprawę we współpracy powiatu krakowskiego z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce. Pan J. Rysak zwrócił uwagę, na rzetelnie wykonane prace w miejscowości Stręgoborzyce przy udrażnianiu rowów, ponadto poprosił o pomoc władze powiatu w dążeniu do zdjęcia ograniczenia tonażowego na drodze wojewódzkiej 775 a także ograniczenia tonażowego na drodze N. Brzesko - Proszowice. Ograniczenia blokują rozwój gminy, a ciężkie samochody poruszające się po gminie niszczą nie przystosowane do ciężkiego transportu drogi gminne i powiatowe. Pan J. Rysak zwrócił uwagę na podjętą również przy pomocy władz powiatu szczytną działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Pobiednik Mały w imieniu Stowarzyszenia poprosił o pomoc finansową na kontynuację prac remontowych mając na uwadze obniżenie kosztów funkcjonowania.

Pan J. Rysak zaproponował, aby w ramach współpracy zimowe utrzymanie dróg powiatowych przejęła gmina gdyż zasadnym jest, aby jedna firma obsługiwała cała gminę, ponadto pan Wójt zwrócił uwagę na konieczność realizacji w roku przyszłym odwodnienia wsi Tropiszów. Na zakończenie w/w tematu Pan wójt jak również radni dziękowali Panu Staroście i przedstawicielom powiatu za dobrą współpracę z nadzieją licząc, że rok 2013 nie będzie gorszy od roku bieżącego.

W kolejnym temacie Pan H. Jończyk przedstawił informację w sprawie zamiaru przekazania stowarzyszeniom do prowadzenia w drodze umowy Szkoły Podstawowej w Tropiszowie i Szkoły Podstawowej w Dobranowicach.
O sytuacji w oświacie informowaliśmy już dwa lata temu w momencie kiedy sytuacja stała się coraz trudniejsza w roku 2012 rozpoczęte zostały rozmowy z mieszkańcami wsi Tropiszów, Dobranowice, Radami Pedagogicznymi, Radami Rodziców. Rozmowy dotyczyły możliwości przekazania wymienionych szkół do prowadzenia stowarzyszeniom. Tylko dzięki takim rozwiązaniom można uratować małe szkoły liczące do 70 dzieci przed likwidacją. W województwie małopolskim 166 placówek oświatowych prowadzą Stowarzyszenia w powiecie krakowskim 14 placówek prowadzi stowarzyszenia. Zasadniczym motywem skłaniającym do takich działań jest dobro dziecka, rodzica - który chce posyłać dziecko do najbliższej placówki. Zmiany te jednak pogorszą warunki pracy i płacy nauczycieli. Rozmowy są trudne, stowarzyszenie które działa w Tropiszowie, a także nowo zawiązane Stowarzyszenie w Dobranowicach mają wiele obaw ale jest jeszcze czas do końca lutego na rozmowy i uzgodnienia. W dniu dzisiejszym uchwały intencyjne dotyczące przekazania do prowadzenia w/w szkół nie zostaną podjęte z uwagi na trwającą jeszcze procedurę dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie z Dobranowic.

W kolejnych punkach porządku obrad Rada uchwaliła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013, a także Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku, minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych. (więcej informacji na ten temat na stronie internetowej gminy igwa.pl).
Następnie Rada uchwaliła stawki podatków od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz Rada podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego z kwoty 75,86zł. za 1dt. do kwoty 68zł. Ustalona została cena wody dostarczanej z wodociągu gminnego w kwocie 3,95zł (brutto). za 1m3 dostarczonej wody - stawka będzie obowiązywała od 1.04.2013r. Wzrost ceny za 1m3 wody jest min. podyktowany wzrostem cen wody zakupywanej przez Gminę z MPWiK w Krakowie. W końcowych punktach porządku obrad dokonano zmian w budżecie a także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Na tym posiedzenie zakończono.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +