Gmina sprzedaje działki

XXIV sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.


W dniu 29 stycznia 2013r. w budynku CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Przed rozpoczęciem obrad Samorząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach złożyli gratulacje, podziękowania oraz przyznali nagrody Grupie kolędniczej "PASTERZE" z Koźlicy oraz Zespołowi Alebabki z Igołomi. Organizacje w/w promują "Naszą Małą Ojczyznę, kultywują tradycję i folklor naszego regionu na uroczystościach na szczeblu gminy, powiatu, województwa. Zaznaczyć należy, że Grupa Kolędnicza "Pasterze" obchodziła w grudniu 2012 roku 60 lecie swojej działalności oraz już po raz drugi za udział w wojewódzkim przeglądzie grup kolędniczych "Herody" została nominowana do udziału w Góralskim Karnawale w Bukownie Tatrzańskiej.

W pierwszym punkcie porządku obrad Rada powróciła do tematu istotnego dla funkcjonowania palcówek oświatowych z terenu Gminy. Nadmienić należy, że rozmowy w sprawie przekazania dwu małych szkół podstawowych w miejscowości Tropiszów i Dobranowice do prowadzenia Stowarzyszeniom: "Stowarzyszeniu rozwoju wsi Tropiszów" w Tropiszowie oraz Stowarzyszeniu "Nasza szkoła- nasze dzieci" w Dobranowicach z uwagi na wagę tematu rozpoczęto już z początkiem roku 2012. Informacje dotyczące nowych zasad funkcjonowania dwu w/w palcówek oświatowych omawiane były na spotkaniach z mieszkańcami wsi Tropiszów, Dobranowice, rodzicami dzieci uczęszczających do w/w szkół, Komisją Oświaty Rady Gminy. Pomimo obaw ze strony władz stowarzyszeń min. czy poradzą sobie i sprostają podjętym wyzwaniom Zarządy Stowarzyszeń wyraziły wolę przejęcia szkół do prowadzenia. Rada podjęła w związku z powyższym pierwszą decyzję (uchwałę intencyjną) w celu rozpoczęcia procedury przekazania szkół stowarzyszeniom.
Następnie Rada podjęła Uchwałę w sprawie podziału gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na 7 stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz granic. Aktualnie mamy na terenie gminy 4 stałe obwody głosowania, ale z uwagi na prośby mieszkańców Dobranowic, Rudna Górnego a także w celu usprawnienia obsługi mieszkańców podczas wyborów zwiększono ilość obwodów o 3. Oprócz dotychczasowych obwodów głosowania w miejscowości Pobiednik Mały, Stręgoborzyce, utworzony został obwód w miejscowości Dobranowice w budynku szkoły oraz w szkole podstawowej w Igołomi i Wawrzeńczycach na potrzeby wyborów udostępnione zostaną po dwa lokale wyborcze.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada nie wyraziła woli wyodrębnienia w budżecie roku 2014 funduszu sołeckiego, środki dla sołectw będą przyznawane na dotychczasowych zasadach w formie dotacji z uwzględnieniem wielkości sołectwa. Rada wyraziła wolę dofinansowania zadań realizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (prowadzenie izby wytrzeźwień) oraz wyraziła wolę zawarcia porozumienia z Gminą Kraków na dofinansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego z terenu naszej gminy. W końcowych punktach porządku obrad Rada zapoznała się ze sprawozdaniami z pracy stałych Komisji Rady Gminy.
Na tym posiedzenie zakończono.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +