Gmina sprzedaje działki

Jubileusz 25 lecia sprawowania funkcji sołtysa przez Pana Jana Zapałę sołtysa wsi Rudno Górne


W dniu 4 lipca 2012 roku odbyło się III kwartalne spotkanie Wójta Gminy z sołtysami. Spotkanie miało charakter uroczysty z uwagi na jubileusz 25 lecia pełnienia funkcji sołtysa przez Pana Jana Zapałę, sołtysa miejscowości Rudno Górne.
Pan J. Rysak Wójt Gminy zwrócił uwagę na trud związany z pracę sołtysa i w związku z tym brak chętnych do sprawowania tej trudnej funkcji. Następnie Pan Wójt, Przewodniczący Rady Gminy oraz Pani Sekretarz w imieniu Samorządu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce złożyli podziękowania dla Pana Jana Zapały za 25 letnią pracę na rzecz Naszej Małej Ojczyzny Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za zaangażowanie, dbanie o dobro lokalnej społeczności sumienne wykonywanie zadań a na kolejne lata życzyli realizacji dalszych zamierzeń w pracy na rzecz wsi, sukcesów, zadowolenia i pomyślności w życiu osobistym.
W kolejnym punkcie dotyczącym bezpieczeństwa publicznego głos zabrał Pan Marek Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach. Pan Komendant przedstawił ilość zdarzeń jakie miały miejsce na trenie naszej gminy w ostatnim półroczu, o 30% zmalała liczba włamań natomiast kradzieże utrzymują się na stałym poziomie, Za okres 6 miesięcy odnotowano 50 interwencji funkcjonariuszy policji i były to min. kradzieże, włamania, naruszenie czynności ciała, przemoc w rodzinie, mandaty za przekroczenie prędkości. Na posiedzeniu poruszono kwestę wandalizmu objawiającego się niszczeniem mienia publicznego min. wybijaniem szyb w wiatach przystankowych. Pomimo prób podejmowanych przez funkcjonariuszy nie udaje się znaleźć sprawców. Jedynym wyjściem choć drastycznym będzie likwidacja zniszczonych szyb i pozostawienie wiat bez przeszklenia. Kolejnym poruszonym problemem są nietrzeźwi kierowcy a przede wszystkim młodzieży która bez uprawnień porusza się samochodami rodziców często pod wpływem alkoholu. W kolejnym punkcie Pani Joanna Murek przedstawiła pokrótce informacje na temat V Małopolskiego Święta Warzyw w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. W tym roku na prośbę sołtysów, mieszkańców Msza Święta odbędzie się na płycie lotniska w Pobiedniku o godzinie 13:30 Mszę świętą odprawi ks. Infułat Jerzy Bryła. Ponadto na święcie warzyw zaprezentowane zostaną występy artystyczne dzieci i młodzieży wystąpi zespół "Zbóje" kapela góralska. Gwiazdą wieczoru będzie Marcin Siegieńczuk - gwiazda disco polo były lider zespołu TOPES ponadto wystąpi zespół Alebabki z Igołomi a zabawę taneczną uświetni zespół A.G. MUSIC z Odwiśla. Atrakcją tego rocznego święta będzie "kociołek warzywny" który w tym roku przygotuje Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Rudno Górne.
Następnie Pan Andrzej Knapik Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przedstawił informację nt. realizowanych i planowanych do realizacji remontów na drogach gminnych w 2012 r. Remonty dróg gminnych min. dróg do gruntów rolnych finansowane są ze środków pozyskanych z budżetu Województwa Małopolskiego oraz ze środków własnych. W roku 2012 realizowane będą następujące remonty dróg dojazdowych do pół:
- w miejscowości Dobranowice (dł. 600m. od Pana Ruska w górę)
- w miejscowości Stręgoborzyce ( dł. 360m. od zabudowań Pana Mietełki w kierunku zachodnim), - w miejscowości Igołomia ( na dł. 410m.), - w miejscowości Rudno Górne (Rudzienko na dł. 190m.)
W ramach środków pozyskanych z budżetu województwa na remonty dróg uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy w roku 2009 i powodzi w roku 2010 remontowane będą następujące drogi:
W miejscowości Wawrzeńczyce "Hektary", Dobranowice "Stare pola", w Pobiedniku Wielkim "Kobiałki", remont placu gminnego w Tropiszowie, remont drogi gminnej w Stręgoborzycach "Międzygórze". Następnie wykonane zostaną remonty: droga w Stręgoborzycach "Wygnanów" pod Pana Migasa, remont drogi w Tropiszowie pod Pana Piwowarczyka do "ogrodu działkowego" oraz remont drogi gminnej na Odwiślu od Pana Lutego w kier. zachodnim "Skrzynka" a także droga gminna Wawrzeńczyce "Błonia", Tropiszów "Zakopane Przymiarki", Dobranowice droga za panem Atłas, droga w Igołomi od kapliczki w górę.
Pan J. Rysak poinformował, że nasza gmina ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w roku bieżącym na remonty dróg pozyskała łączną kwotę 1.350.000zł.
Pan J. Rysak podziękował Panu Andrzejowi Knapikowi i całemu Referatowi Budownictwa za zaangażowanie, rzetelną pracę, której odzwierciedleniem są coraz to nowo wyremontowane drogi, nowe nawierzchnie asfaltowe.
W temacie inwestycji realizowanych na trenie Gminy głos zabrał Pan H. Jończyk Zastępca Wójta Gminy, który przedstawił realizację inwestycji w roku 2012: - kontynuowana jest budowa III etapu wodociągowania gminy; miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce prace przebiegają bardzo sprawnie, następnie prace przy budowie strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Złotniki biegną ku końcowi jednak z uwagi na warunki pogodowe termin oddania stref przesunie się na miesiąc sierpień, realizowana jest budowa budynku Centrum Aktywności wsi Tropiszów a także realizowany jest remont budynku Domu Ludowego w Zofipolu, prace są dalece zaawansowane. Ponadto realizowana jest wymiana i montaż nowego oświetlenia ulicznego, w miesiącach letnich rozpocznie się termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Igołomi oraz planowany na ten rok jest termomodernizacja budynku OSP Dobranowice.
W kolejnym punkcie głos zabrał Pan J. Rysak Wójt Gminy oraz pan Tomasz Buczek przedstawiając zasadność tworzenia na terenie naszej gminy spółek wodnych. Spółka wodna jest to osoba prawna, tworzona na podstawie Prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.
Utworzenie spółki wodnej następuje poprzez sporządzenie pisemnej umowy pomiędzy co najmniej trzema osobami fizycznymi lub prawnymi. Spółki wodne są tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:
- zapewnienia wody dla ludności w tym uzdatniania i dostarczania wody,
- ochrony wód przed zanieczyszczeniem w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- ochrony przeciwpowodziowej, jednak co jest najbardziej istotne dla naszej gminy to spółka wodna realizowałaby zadania z zakresu melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych ( melioracje szczegółowe).
Działalność spółki finansowana jest z wpłat wnoszonych prze członków spółki. W gminach ościennych jest to kwota 10, 20 zł, na rok od hektara. Ponadto na swoją działalność spółka może trzymać dotacje z budżetu gminy oraz z budżetu państwa. Więcej informacji na temat spółek wodnych zostanie przekazanych w kolejnym numerze kwartalnika IGWA a także podczas przyszło rocznych zebrań z mieszańcami. Na tym posiedzenie zakończono.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +