Gmina sprzedaje działki

XXVI sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


W dniu 26 marca 2013 r odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce której tematem zasadniczym była ochrona przeciwpowodziowa gminy. W obradach sesji wzieli udział: Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bogusław Borowski - Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Starosta Krakowski -Józef Krzyworzeka, Adam Wójcik członek Zarządu Powiatu, Marian Paszcza - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, a także Władysław Kusiński Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego. Informację nt zagrożenia powodziowego przedstawił Wójt Gminy pan Józef Rysak, podkreślając że Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce jest jedną z czterech gmin powiatu krakowskiego o największym zagrożeniu powodziowym. Wójt Gminy przypomniał że utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych na terenie gminy należy do zadań z zakresu administracji rządowej - w imieniu samorządu województwa małopolskiego realizuje je Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Stan cieków wodnych pozostawia wiele do życzenia. Bardzo urodzajne gleby i intensywna produkcja warzyw jest powodem, że w wyniku powodzi i podtopień straty ponoszone przez rolników w uprawach są nieporównywalne z inną produkcją rolniczą. (dot. dużych nakładów finansowych produkcję warzyw) Sprawny system odwadniający w dolinie rzeki Wisły jest rzeczą zasadniczą aby zapobiegać lokalnym powodziom. Pan Wójt podkreślił, że na przestrzeni lat 2009 - 2011 w infrastrukturze gminnej (głównie na drogach gminnych) szkody powodziowe wyniosły ponad 10 mln zł tj. połowę całorocznego budżetu gminnego.
Najważniejsze prace jakie należałoby wykonać to:
- regulacja stanu prawnego wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły;
- pilna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły;
- budowa brakujących dróg serwisowych przy obwałowaniach;
- podniesienie szaf sterownych w istniejących pompowniach melioracyjnych;
- zabezpieczenie pompowni w dodatkowe źródło zasilania;
- budowa pompowni melioracyjnej (stanowiska mobilnego pompowni) przy ujściu potoku Tropiszowskiego w m. Odwiśle;
- kompleksowa modernizacja, odbudowa całego systemu odwadniającego w dolinie Wisły (podstawowe cieki wodne wraz z kanałami)
- budowa zbiornika małej retencji "Szarbia"
- odbudowanie kładki na potoku Kościelnickim;
- systematyczne, coroczne, bieżące konserwowanie potoków i kanałów;
- dokończenie przebudowy przepustów na kanale nr 3 w Koźlicy.

Pan Marszałek W. Kozak poinformował, że jest szansa aby wały zostanły zmoderniozowane wcześniej niż zakłada to Program ochrony przed powodzią dorzecza Górnej Wisły, podkreślając ze Program Górnej Wisły jest priorytetm. Deklarował wykonanie koncepcji na tę inwestycję oraz wyznaczenie stanowisk pomp - które byłyby wykorzystywane w chwilach zagrożenia. Ponadto realizowane będą prace polegajace na koszeniu wałów, niemniej jednak kończy się programowanie środków unijnych "zielona praca" Pan Marszałek poinformował, że w związku ze zmianą siedziby MZMiUW w Krakowie część sprzętu m.in pompy wysokowydajne zostaną przekazane dla wyróżniających się jednostek OSP.
Pan B. Borowski podkreślił, że na terenie gminy został wykonany zakres zaplanowanych prac, podkreślając, że z MZMiUW w Krakowie 7% środków na konserwację zostało przeznaczone na gminę Igołomia-Wawrzeńczyce, a w zarządzie MZMiUW są 182 gminy. Opracowywana jest koncepcja/projekt w celu zlokalizowania problemów i wariantów rozwiązania problemów zlewniowych. Opracowana zostanie ekspertyza dot Kanalu Nr 3, aby zadanie w roku bieżącym zostało zrealizowane.
Starosta Krakowski pan Józef Krzyworzeka podkreślił, ze starostwo nie ma wpływu na gospodarowanie ciekami, niemniej jednak odgrywa znaczącą rolę w zarządzaniu kryzysowym - usuwanie skutków powodzi. Został udoskonalony zakres bezpieczeństwa kryzysowego oraz uzupełniony sprzęt. Zwrócono uwagę, na to że rolnicy są ofiarą powodzi, jednak pojawia się pewna odpowiedzialność rolników którzy zasypują rowy melioracji szczegółowej.
W celu zaspokojenia potrzeb w zakresie właściwej eksploatacji i utrzymania szczegółowych melioracji wodnych podjęte zostały czynności w celu utworzenia spółki wodnej na terenie gminy. Spółka wodna może liczyć na możliwosć uzyskiwania dotacji na swoją działalność.
W kolejnych punktach porządku obrad Rada Gminy wypełniła ustawowy obowiązek uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt. Wprowadzenie działań ujętych w programie ma na celu zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców.
Podjęta została również decyzja o wystąpieniu Gminy ze Związku Gmin Składowisko Odpadów Żębocin z siedzibą w Proszowicach. Rozpatruje się możliwość zatrudnienia strażnika na umowę o pracę.
Na XXVI sesji został uchwalony Plan Odnowy miejscowosci Żydów, oraz zaktualizowany plan odnowy miejscowosci Wawrzeńczyce. Dokumenty te są niezbędne do aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Rada Gminy wprowadziła także zmiany w budżecie gminy, dokonała podziału nadwyżki finansowej - w wyniku których o 450.000,-zł zostanie zmniejszony zaciagnięty kredyt. W wyniku wprowadzonych zmian szacuje się, że na koniec 2013 roku zadłużenie gminy wyniesie 22,39% przy dopuszczalnym zadłużeniu 60%.
Rada Gminy podjeła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób biernych zawodowo z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby bierne zawodowo korzystające z pomocy społecznej.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +