Gmina sprzedaje działki

Gratulacje z okazji udzielenia aboslutorium.


W dniu 29 maja 2013 roku odbyła się XXVIII/2013 Sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, podczas której Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, po analizie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, po raz kolejny jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy - panu Józefowi Rysakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
Udzielenie absolutorium organowi wykonawczemu jest oceną pracy wójta, ale także jest oceną wzajemnej współpracy Wójta z Radą Gminy.
Budżet za 2012 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 20 867 446 zł. co według planu stanowi 100,27 %. Plan dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego był korygowany i Radzie Gminy przedkładane były projekty uchwał zmian w budżecie.
Wydatki zostały wykonane na kwotę: 22 955 749 zł. i według planu wykonano je w 92,76%. Wydatki kwotowo nie zrealizowano w pełnej wysokości finansowej ale zrealizowano w zakresie rzeczowym zadania inwestycyjne i remontowe. Oszczędności powstałe po przetargach czy negocjacjach cen z wykonawcami, oraz oszczędności w wydatkach bieżących dały nam na koniec roku nadwyżkę (wolne środki) w wysokości: 925 336 zł., które zostały podzielone w budżecie bieżącego roku.
Wójt Gminy z radością przyjął werdykt Rady Gminy, podkreślając że jest to najważniejszy dzień w roku dla każdego wójta czy burmistrza. Uzyskanie absolutorium jest budujące i motywujące do dalszej pracy. Wójt Gminy złożył podziękowania wszystkim, którzy wnieśli wkład w realizację budżetu w 2012 r.
Życzymy niesłabnącego zapału i wytrwałości w dotychczasowej pracy na rzecz "Naszej Małej Ojczyzny "


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +