Gmina sprzedaje działki

XXXVII sesja Rady Gminy

XXXVII sesja Rady Gminy odbyła się 28 kwietnia 2014 roku. W pierwszych punktach porządku obrad Pani K. Ulicka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach, Pani J. Murek Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach oraz Pani M. Zimny Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Igołomi-Wawrzeńczycach wraz z filiami złożyły sprawozdania z działalności jednostek w roku 2013. Rada przyjęła sprawozdania finansowe Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. W kolejnym punkcie Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy.

Następnie Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała obniżenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2014 roku:
- 5 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady zbierane i oddawane są w sposób selektywny
- 2 złote miesięcznie od każdej kolejnej osoby jeżeli nieruchomość zamieszkuje powyżej pięciu osób
- 12 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady nie są segregowane

Ponadto ustalone zostały nowe terminy wnoszenia opłat za odpady komunalne, które będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2014 roku. Do końca roku 2014 opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wnosić za III kwartał do 15 września, za kwartał IV do 15 grudnia. Ponadto nadal można dokonywać wpłat za odpady komunalne na konto urzędu tak jak dotychczas co miesiąc. Od roku 2015 opłaty należy wnosić w terminach do 15marca, do 15 czerwca, do 15 września, do 15 grudnia lub miesięcznie.

W miesiącu czerwcu po wejściu w życie wymienionych powyżej zmian pracownicy urzędu gminy odwiedzą mieszkańców w celu aktualizacji deklaracji na odbiór odpadów komunalnych złożonych w roku ubiegłym.

W kolejnym punkcie Rada wprowadziła stały zakaz spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w następujących miejscach:

1) place i parkingi przy: kościołach, szkołach, remizach, świetlicach wiejskich, przedszkolach, budynku urzędu gminy
2) placach zabaw, strefach rekreacyjno-sportowych, boiskach sportowych, wiatach tanecznych
3) przy pomnikach kultu religijnego oraz przy pomnikach upamiętniających ofiary wojenne
4) na przystankach, zatokach autobusowych
5) na alejkach, trasach prowadzących bezpośrednio od obiektów kultu religijnego

W końcowych punktach porządku obrad Rada dokonała zmian w budżecie gminy oraz uchwaliła zasady udzielania dotacji celowej na remonty obiektów zabytkowych.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +