Gmina sprzedaje działki

Sprawozdanie z sesji czerwiec 2014r.

W dniu 27 czerwca 2014 roku w budynku CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Tematem przewodnim sesji było omówienie współpracy Gminy z Powiatem Krakowskim. Problemem naszej gmin jest niedostatecznie dobry stan dróg powiatowych oraz brak drożnego odwodnienia dróg powiatowych.

Pan J. Krzyworzeka Starosta Krakowski poinformował, że do zadań własnych powiatu należy min. szkolnictwo co przy malejącej z roku na rok liczbie dzieci nie jest łatwe. Zadaniem powiatu jest również opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przy współpracy gminy i powiatu utworzony został w Pobiedniku Małym Warsztat Terapii Zajęciowej który jest dużym sukcesem i pomocą dla osób niepełnosprawnych w podobnym zakresie obecnie podejmowane są działania ze strony powiatu. Zadaniem które jest również realizowane a nie do końca budzi zadowolenie mieszkańców gminy są remonty na drogach powiatowych oraz odwodnienie dróg. Pan Starosta poinformował, że budżet powiatu jest budżetem stabilnym, ale nie można sobie pozwolić na rozrzutność. Pan J. Rysak zwrócił uwagę na dobrą współpracę z władzami powiatu prosząc jednocześnie o przychylność w podejmowaniu decyzji w zakresie kolejnych remontów dróg powiatowych: droga powiatowa w Tropiszowie oraz odwodnienie tej drogi, odwodnienie drogi powiatowej na granicy Wawrzeńczyce i Rudna Dolnego (gm. Nowe Brzesko). Radni, sołtysi dziękowali władzom starostwa za oczekiwany remont drogi powiatowej Igołomia-Posądza zwracając jednak uwagę na częściowy brak odwodnienia wyremontowanej drogi.

Pan M. Paszcza zwrócił uwagę na konieczność wypracowywania wspólnych rozwiązań pomiędzy gminą a powiatem w celu rozwiązywania problemów dotyczących odwodnienia dróg powiatowych.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce podjęła istotne dla gminy dokumenty planistyczne:

- "Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce na lata 2014-2020". Strategia Rozwoju Gminy ujmuje główne cele i uwarunkowania rozwoju Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w horyzoncie czasowym w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Strategia jest dokumentem programowym diagnozującym problemy, analizującym bieżące potrzeby, określającym trendy i kierunki rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i społecznego gminy na najbliższe lata. Strategia wskazuje kierunki rozwoju gminy w zakresie działalności gospodarczej, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, z uwzględnieniem zagadnień ochrony stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczo-społecznego. Zadania przewidziane do wykonania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na lata 2014-2020 będą realizowane w zależności od wdrażania Funduszy Strukturalnych w Polsce i realizacji zapisów dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym. Strategia została przygotowana przez firmę JKU Konsulting z Krakowa w ramach realizowanego przez naszą gminę wspólnie z 4 innymi gminami projektu pod nazwą Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski- projekt jest współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym tak ważny dokument jak Strategia został opracowany bez ponoszenia kosztów z budżetu gminy.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, dla naszej gminy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonało konsorcjum firm: Instytut Rozwoju Miast z Krakowa oraz 4GIS z Gdowa. Prace nad planem trwały 3 lata z uwagi na skomplikowane zasady i tryb przeprowadzania procedury planistycznej ściśle regulowanej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zmiana miejscowego planu ma na celu przede wszystkim zwiększenie możliwości inwestycyjnych na terenie gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Nowy plan zakłada zwiększenie terenów "budowlanych" o ok. 430 ha co stanowi niemal 50 % w stosunku do stanu obecnego. Ustalenia planu są wiążące dla organów przy wydawaniu decyzji administracyjnych, w tym decyzji pozwoleń na budowę czy zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości.

W następnym punkcie porządku obrad Rada została zapoznana przez przedstawicieli koła pszczelarzy z problemem ginięcia pszczół.. W ostatnim czasie największym problemem i czynnikiem zagrażającym pszczelarstwu są zatrucia, podtrucia pszczół spowodowane środkami ochrony roślin. Skala tego problemu skłania do zorganizowania akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do szerokiego grona rolników mającej na celu nagłośnienie problemu i upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia pszczół w produkcji roślinnej i możliwości ich ochrony. Zaznaczyć należy, że każdy rolnik korzystający z dopłat bezpośrednich zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dokonywanych w gospodarstwie oprysków roślin z wykorzystaniem środków chemicznych. Ewidencja powinna zawierać wyszczególnienie daty, godziny i środka jaki został użyty. Przedstawiciele ARiMR mają prawo skontrolowania w/w ewidencji stosowanych środków chemicznych w gospodarstwie. Brak prowadzonej ewidencji może skutkować wstrzymaniem dopłat bezpośrednich, bądź dyskwalifikacją gospodarstwa przy ubieganiu się o środki unijne na działania inwestycyjne. Organem kontrolnym w zakresie stosowania środków ochrony roślin jest ponadto Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa instytucja ta ma prawo nakładania kar grzywny.

Następnie Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z 5 gminami powiatu krakowskiego ora firmą F5 w zakresie wspólnej realizacji projektu "e-Urząd" -szybko, sprawnie skutecznie mającej na celu wsparcie elektronicznej administracji. Projekt realizowany jest ze środków zewnętrznych w ramach działania 5.2.1 POKL.Powrot

Odwiedziło nas już: + Online: +