Gmina sprzedaje działki

Spotkanie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami

III kwartalne spotkanie Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami odbyło się 9 lipca 2014 roku w budynku Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

W pierwszym punkcie spotkania omówiono sprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w II kwartale. Pan M. Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach poinformował, że II kwartał w zakresie bezpieczeństwa nie odbiega od lat ubiegłych - zanotowano kilka incydentów m.in. kradzież folii, pieniędzy czy mebli ogrodowych. Komendant zwrócił uwagę na opiekę nad zwierzętami szczególnie w sezonie letnim, zaznaczył, że w ostatnim okresie wzmożone zostały kontrole krakowskiego towarzystwa opieki nad zwierzętami, które bada warunki bytowe zwierząt i w wielu sytuacjach w razie stwierdzenia nieprawidłowości kieruje sprawy do organów ścigania. Komendant Komisariatu podziękował za wparcie finansowe, dzięki któremu sfinalizowano zakup samochodu dla funkcjonariuszy KP Słomniki. W miesiącach wakacyjnych zwiększona zostanie ilość patroli funkcjonariuszy policji na trenie naszej gminy.

Pan G. Gruszczk - Strażnik Gminny przedstawił informację o wynikach kontroli za I półrocze 2014r. Poinformował, że częste interwencje podejmowane są w związku z zabrudzeniami dróg, wypuszczaniem ścieków, spalaniem odpadów, niewłaściwym trzymaniem zwierząt. Kontrole w w/w zakresie nada będą prowadzone.

W kolejnym punkcie spotkania Pan H. Jończyk Zastępca Wójta Gminy omówił system gospodarki odpadami na terenie gminy. Nowe niższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od dnia 1 lipca 2014 roku:
- 5 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady zbierane i oddawane są w sposób selektywny - 2 złote miesięcznie od każdej kolejnej osoby jeżeli nieruchomość zamieszkuje powyżej pięciu osób oraz 12 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady nie są segregowane Ponadto ustalone zostały nowe terminy wnoszenia opłat za odpady komunalne, które będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2014 roku. Do końca roku 2014 opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wnosić za III kwartał do 15 września, za kwartał IV do 15 grudnia. Ponadto nadal można dokonywać wpłat za odpady komunalne na konto urzędu tak jak dotychczas co miesiąc. Od roku 2015 opłaty należy wnosić w terminach do 15marca, do 15 czerwca, do 15 września, do 15 grudnia lub miesięcznie. Ponadto w stosunku do osób uchylających się od uiszczania opłat za odbiór odpadów z urzędu po wcześniejszych przypomnieniach o konieczności wnoszenia opłat wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. Odbiór odpadów elektronicznych odbywa się w mobilnych punktach które działają w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Igołomi (plac przy sklepie Lewiatan) oraz w Wawrzeńczycach (parking za szkołą).

W punkcie czwartym spotkania Pan T. Buczek poruszył sprawę zasad wykonywania oprysków i ich negatywnego oddziaływania na pszczoły. Temat ten był przedmiotem obrad czerwcowej sesji Rady Gminy. W ostatnim czasie największym problemem i czynnikiem zagrażającym pszczelarstwu są zatrucia, podtrucia pszczół spowodowane środkami ochrony roślin. W celu rozwiązania problemu organizowane będą akcje informacyjno-edukacyjnej skierowane do rolników w zakresie poszerzania wiedzy na temat znaczenia pszczół w produkcji roślinnej i możliwości ich ochrony. Rolnik nie przestrzegający zasad stosowania środków ochrony roślin podlega karze grzywny wymierzanej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa ponadto organem uprawnionym do kontroli w powyższym zakresie jest ARiMR. Agencja może ukarać rolnika poprzez zawieszenie wypłat dopłat bezpośrednich bądź skreślenie gospodarstwa z możliwości pozyskania środków unijnych na działania inwestycyjne.

W kolejnym punkcie spotkania Pani J. Murek Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach przedstawiła zaawansowanie prac w organizacji VII Małopolskiego Święta Warzyw, omówiła przebieg konkursu na estetyczną zagrodę i posesję wiejską. Pani J. Murek poinformowała, że zgodnie z losowaniem tegoroczni Liderzy zostali wybrani przez Radę Sołecką wsi Żydów. Gwiazdą tegorocznego święta będzie zespół "Zbóje", dzięki sponsorowi Firmie EDAMAR z Pobiednika Wielkiego imprezę uświetni występ zespołu RAK. Z inicjatywy Wójta Gminy na tegorocznym święcie po raz pierwszy rozstrzygnięty zostanie konkurs na największe, najcięższe warzywo, lub warzywo o największym obwodzie. Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie gminy oraz CKiP.Powrot

Odwiedziło nas już: + Online: +