Gmina sprzedaje działki

Kolejne jednogłośne absolutorium dla Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


W dniu 27 czerwca 2012 roku odbyła się XIX absolutoryjna sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Sesja bardzo ważna bo podsumowująca pracę Wójta Gminy za rok 2011. Pan A. Grudzień Skarbnik Gminy w pierwszych punktach przedstawił sprawozdania finansowe Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce min: bilans, bilans jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki a także pozytywną opinię Komisji Budżetowej w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium.
Następnie Pan J. Rysak zwrócił uwagę na to, iż budżet roku 2011 był pierwszym budżetem obecnej Rady Gminy. Budżet bardzo ambitny, wymagał dużego zaangażowania i ogromnej pracy, jednak rok 2011 okazał się kolejnym dobrym rokiem w realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Zaplanowany budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą blisko 24 mln zł i wykonany został w ponad 100 %, z tego ponad 9 mln zł. stanowiła subwencja i środki na uzupełnienie dochodów gminom, a kwotę 4,7mln zł. stanowiły środki pozyskane z Unii Europejskiej.
Pan J. Rysak przedstawił najważniejsze zadania zrealizowane w 2011 r.
1. Oddano do użytkowania przedszkole samorządowe w Igołomi.
Realizacja całego projektu "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi o przedszkole, sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej oraz salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą" rozpoczęła się 2008 r. W I etapie budowana była sala gimnastyczna wraz z salami dydaktycznymi, widownią na 150 miejsc. Budowa sali zakończona została w 2010 r. Etap II i III realizowany w 2011 r. obejmował: budowę 3-oddziałowego przedszkola dla 75 dzieci wraz z jego pełnym wyposażeniem, plac zabaw przy przedszkolu, chodnik od drogi krajowej do szkoły i przedszkola, położenie nawierzchni asfaltowej na drogach prowadzących do GCE oraz budowę parkingu przy przedszkolu.
Całkowita wartość projektu wynosiła 5 mln 600 tys. zł. a oddane do użytkowania przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 2011 r. kosztowało blisko 2 mln zł.
Gmina na cały projekt otrzymała dofinansowanie z dwóch źródeł: 2,5 mln zł. z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (środki z U.E.) i 1 mln zł z Krajowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Całkowite dofinansowanie z zewnątrz wyniosło 3,5 mln zł. czyli 60% całkowitych kosztów.
2. Modernizacja dróg gminnych.
W 2011r. zrealizowano na długości 14 km w tym wybudowano 10 km dróg o nawierzchni asfaltowej. Dla przypomnienia w roku 2010 zmodernizowano 15,5 km dróg w tym również 10 km o nawierzchni asfaltowej. Na remonty dróg w 2011 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 1 650 000 zł. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków powodzi. Gmina otrzymała w ubiegłym roku dofinansowanie w wysokości 50% na drogę W-czyce "Brzegi" i parking przy GCE, koszt zadania: 306 000 zł, na drogi dojazdowe do pól ok. 50 tys. zł. Środki te pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego. Ogółem z działu transport wydatkowano rekordowo wysoką kwotę bo ok. 2,9 mln zł.
3. W 2011 r. rozpoczęto realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce". Koszt całkowity zadania po przetargu wyniesie: 4 751 000 zł. Termin zakończenia inwestycji: 15.05. 2013 r.
4. Zakończona została realizacja zadania pn. "Zorganizowanie strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Igołomi oraz Odwiśla". Wartość zadania: 138 124 zł.
5. Gmina przystąpiła do wykonania "Projektu sieci wodociągowej - IV etap wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce". Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę obejmować będzie pozostałe miejscowości gminy, które nie są jeszcze zwodociągowanie. Koszt zlecenia: 246 000 zł. Termin realizacji maj 2013 r.
6. W zakresie regulacji stosunków wodnych odnowiono blisko 5 km rowów melioracyjnych za kwotę 92 tys. zł.
7. Gmina rozpoczęła wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy za kwotę 141 450 zł. Uchwalenie planu przez Radę Gminy w 2013 r.
Spłaciliśmy w 2011 r. ponad 3 mln długów i na koniec roku zadłużenie gminy wynosi ok. 3,2 mln zł. co stanowi 13% budżetu przy dopuszczalnym 60%. Zadłużenie jest podobne jak było 5 lat temu bo na styczeń 2007 r. wynosiło wtedy blisko 3 mln zł.
Pan J. Rysak stwierdził, że budżet roku 2011 był trudny i nie zostałby zrealizowany gdyby nie było zrozumienia i współpracy z Radą Gminy, z Panem Przewodniczącym Rady Gminy i Komisjami Rady Gminy. Dziękuję Radzie Gminy za to że przedkładane projekty uchwał były akceptowane. Ponadto dziękuję z-cy wójta, skarbnikowi, pani sekretarz, kierownikom, referatom i pracownikom Urzędu Gminy za pracę i wysiłek w realizacji budżetu. Dziękuje kierownikom jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół i instytucji za zaangażowanie. Szczególnie dziękuję skarbnikowi gminy, który w ciągu całego roku czuwa nad stabilnością i płynnością finansową. Dobrą pracę skarbnika potwierdziła wydana bez uwag opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie realizacji budżetu.
Radni po wysłuchaniu wystąpienia Skarbnika i Wójta Gminy jednogłośnie udzielili Panu Józefowi Rysak Wójtowi Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce absolutorium za rok 2011. Radni pełni uznania dla pracy Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy złożyli gratulacje i życzenia dalszej tak owocnej pracy.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +