Gmina sprzedaje działki

"Aktywna integracja z kulturą"


Z końcem czerwca kończy się projekt współfinansowany z EFS, który napisała Pani Wioletta Klęk, prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach.
Czytaj dalej...


Zakończyły się zajęcia kursu komputerowego dla 20 mieszkańców Stręgoborzyc i Żydowa, który odbywał się w nieodpłatnie użyczonej pracowni komputerowej w szkole w Wawrzeńczycach. Kursanci w ramach 30-godzinnego kursu mogli nauczyć się pisać CV czy list motywacyjny.
Czytaj dalej...


Stręgoborzyce i Żydów uczestniczą w projekcie pt. "Aktywna integracja z kulturą"
Osobiste spotkanie z pracodawcą to szczególny moment dla każdej osoby poszukującej pracy. Wzbudza wiele emocji i stresu. W czasie osobistego spotkania z pracodawcą można najpełniej i najlepiej zaprezentować swoją kandydaturę. Można też w stresie popełnić najwięcej błędów, które wpłyną negatywnie na ocenę kandydata przez pracodawcę. Stąd cykl warsztatów w projekcie ma przygotować potencjalnego kandydata tak, by wskazywał on swoje mocne strony. Każdy je ma, wystarczy tylko dobrze się zaprezentować.
Cykl warsztatów w projekcie napisanym przez Panią Wiolettę Klęk obejmuje: Krótki kurs komputerowy: 30h, doradztwo zawodowe: 10h, spotkania z psychologiem: 10h, spotkania z wizażystą 10h. Do zadania zostanie zakupiony catering i niezbędne materiały. Zajęcia komputerowe odbędą się w użyczonej sali komputerowej na terenie GCE w Wawrzeńczycach, natomiast pozostałe zajęcia będą zorganizowane na terenie świetlicy Stowarzyszenia w dawnej szkole w Stręgoborzycach. Prowadzą je specjaliści doświadczeni w prowadzeniu zajęć dla dorosłych z odpowiednimi kwalifikacjami. Każde warsztaty obejmują 5 zajęć po 2 godziny, a komputerowy 6 zajęć po 5 godz. lekcyjnych (w soboty i niedziele).
Cele szczegółowe projektu to:
- Podniesienie samooceny u 15K i 5M oraz pewności siebie poprzez nabycie umiejętności interpersonalnych;
- Zaktywizowanie 15K i 5M do rywalizacji na otwartym rynku pracy poprzez umiejętności zdobyte na warsztatach
- Produkty projektu to:
1. 30 h zajęć komputerowych dla 15 K i 5 M
2. 10 h zajęć z doradztwa zawodowego dla 15 K i 5 M
3. 10 h spotkań z psychologiem dla 15 K i 5 M
4. 10 h spotkań z wizażystą dla 15 K i 5 M
5. Listy obecności
6. 20 miejsc szkoleniowych w grupie dla 15 K i 5 M
7. 20 CV
8. 20 nowych adresów mailowych


W ramach projektu pt. "Aktywna integracja z kulturą" zaplanowane zostało zadanie pt."Spotkania z kulturą", które obejmuje szereg spotkań kulturalnych, które jednocześnie będą integrować wszystkich uczestników projektu. Uczestnicy projektu uczestniczyli już w 2 wyjazdach do Krakowa. Pierwsze spotkanie z kulturą miało miejsce w kinie Plaza Cinema City na seansie "Listy do M", a drugie miało miejsce 12 lutego 2012, gdzie uczestnicy projektu oglądali trzy wystawy przygotowane w Muzeum Sztuki i Kultury Japońskiej pt. "Udo Kaller - Fuji San" (drzeworyt, malarstwo i wystawa interaktywna z głównym motywem najwyższego szczytu Japoni). Spotkania mają na celu edukację personalną uczestników, kształtują pro-aktywną postawę. Umożliwią także nabycie umiejętności aktywnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Człowiek tworząc kulturę i korzystając z niej doskonali swe uzdolnienia, kształtuje osobowość, rozwija się jako osoba. Po zakończeniu cyklu spotkań, które obejmują: 6 wyjazdów do Krakowa, w tym 1 do muzeum, 1 do teatru, 1 do opery, 1 do kina, 1 na wystawę, 1 obejmujący zwiedzanie Krakowa uczestnicy sami zorganizują takie spotkanie z kulturą dla mieszkańców gminy w naszym Centrum Kultury i Promocji. Spotkania odbywają się w weekendy wg terminarza imprez.Ogłoszenie o rekrutacji do projektu. (plik pdf)Odwiedziło nas już: + Online: +