Gmina sprzedaje działki

BUDŻET GMINY NA 2014 UCHWALONY PRZEZ RADĘ GMINY JEDNOGŁOŚNIE!


Rząd na podstawie analizy danych ze sprawozdań za poprzednie lata stwierdził, że deficyt jednostek samorządu terytorialnego systematycznie wzrasta. Dług ten z kolei zaliczany jest do państwowego długu publicznego.
Dotychczasowe ograniczenia (obowiązujące do 2013 r.) to dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wynosił 60% budżetu gminy, a obsługa długu w skali roku budżetowego nie mogła przekroczyć 15%.
Od 1 stycznia 2014 r. mają zastosowanie art. 243 i art. 244 ustawy o finansach publicznych, które związane są z tzw. nowym indywidualnym wskaźnikiem obsługi zadłużenia - wyliczanym indywidualnie dla każdej gminy. Na wskaźnik wpływ zasadniczy ma różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (ta różnica to tzw. nadwyżka budżetowa), im różnica większa to lepszy wskaźnik i możliwości finansowe gminy większe. Wiele samorządów w Polsce ma problemy z uchwaleniem budżetów na rok przyszły (200 gmin). Jest poważne zagrożenie, że gminy nie wygospodarują środków na wkład własny przy projektach unijnych na kolejne zadania (w nowej perspektywie 2014 - 2020) bo nie będą mogły wziąć kredytu jako wkład własny. W programowaniu 2007 - 2013, aż 500 samorządów nie pozyskało żadnych środków z programów unijnych (nie miały środków na zabezpieczenie wkładu własnego finansowego).

Dane ogólne o budżecie gminnym na 2014 rok:
1. Jest to kolejny budżet prorozwojowy naszej gminy, a zapisane zadania wynikają z bieżącego funkcjonowania gminy. Inwestycje i remonty realizowane będą głównie z dofinansowaniem ze środków U.E. bądź funduszy krajowych.
2. Będą dotacje z budżetu państwa na remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (finansowanie: 80% budżet państwa, 20% udział gminy), będą środki od Marszałka Województwa na remonty dróg rolniczych - finansowanie 50% na 50%, będzie program Małopolskie Remizy (dofinansowanie zadania 50%).
3. Łączna kwota planowanych dochodów na 2014 r. wynosi 23 168 840 zł.
4. Łączna kwota planowanych wydatków: 22 231 566 zł.
5. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę na kwotę: 937 274 zł.
6. Na zadania inwestycyjne zaplanowana została kwota: 4 670 000 zł.
7. Najważniejsze zadania inwestycyjne na 2014 r. to:
- budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągu gminnego: 2 600 000 zł.
- rozbudowa wodociągu gminnego, rozbudowa sieci w Tropiszowie: 200 000 zł.
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Koźlicy: 87 000 zł.
- termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Pobiedniku Małym: 75 000 zł.
- termomodernizacja budynku OSP w Pobiedniku Małym: 68 000 zł.
- rozbudowa budynku OSP w Stregoborzycach o garaż: 100 000 zł.
- budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Wawrzeńczycach: 400 000 zł.
- modernizacja budynku wielofunkcyjnego (OSP) w Rudnie Górnym: 520 000 zł.
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Igołomi: 210 000 zł.
- budowa placu zabaw w Dobranowicach: 100 000 zł.
- Budowa boiska do streetbal-a w Stręgoborzycach: 100 zł.
- budowa placu zabaw w Koźlicy: 40 000 zł.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +