Gmina sprzedaje działki

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce jedna z najlepiej rozwijających się gmin wiejskich w ostatnich latach


Szanowni Państwo,

jesień tego roku jest czasem podsumowań dla samorządu. Jest to idealna okazja do przedstawienia efektów czteroletniej pracy zarówno Zarządu, jak i Rady. Jesteśmy firmą doradczą współpracującą między innymi z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie doradztwa ekonomicznego, doradztwa prawnego, IT oraz szkoleń. Dlatego zmiany zachodzące w samorządzie na przestrzeni lat nie są nam obojętne. Nasz zespół postanowił zatem podsumować 4 lata ostatniej kadencji w samorządzie poprzez przygotowanie obiektywnego i niezależnego raportu, który ocenia rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce zajęła miejsce w czołowej piątce w kategorii gmin rolniczych o największych zmianach w rozwoju na przestrzeni ostatniej kadencji. Państwa działania świadczą o tym, że rozwój Waszej Gminy jest dla Państwa priorytetem. W związku z wysokim miejscem w naszym rankingu chcielibyśmy prosić o krótki komentarz z Państwa strony, pozwalający poznać indywidualne podejście do propagowania zmian w zakresie rozwoju. Ponadto będzie to idealna wskazówka dla pozostałych jednostek chcących rozwijać się na podobnym poziomie.
W tym miejscu chcemy pogratulować wysokiego miejsca w rankingu oraz zachęcamy wkrótce do zapoznania się z raportem, którego skrócona wersja ukaże się w czasopiśmie "Wspólnota".
Przygotowany przez nas ranking obejmuje 4 obszary działania samorządu: obszar finansowy, gospodarczy, infrastrukturalny oraz aspekt społeczny. Do przygotowania rankingu skorzystaliśmy z danych GUS oraz Ministerstwa Finansów.

Wskaźnikami finansowymi, które zostały przez nas uwzględnione to:
Dynamika zmiany wartości dochodów ogółem;
Zmiana wartości dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
Zmiana wartości dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
Średnia wartość środków pozyskanych z UE w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
Dynamika zmiany wartości kosztów administracyjnych;
Zmiana wysokości kosztów obsługi długu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
Zmiana poziomu wartości ogólnego zadłużenia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
Do obszaru infrastrukturalnego zaproponowaliśmy następujące wskaźniki:
Zmiana długości sieci wodociągowej na 100 km2 powierzchni
Zmiana odsetka osób korzystających z sieci wodociągowej
Zmiana długości sieci kanalizacyjnej na 100 km2 powierzchni
Zmiana odsetka osób korzystających z sieci kanalizacyjnej
Zmiana długości sieci gazowej na 100 km2 powierzchni
Zmiana odsetka osób korzystających z sieci gazowej
Wskaźnikami gospodarczymi były:
Średnia liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności;
Dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności;
Średnia liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności;
Średnia liczba podmiotów gospodarczych wykreślonych z rejestru REGON na 1000 ludności;
Dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności działających w branży rolniczej;
Dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności działających w branży przemysłowej;
Dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności działających w branży usługowej;
Zmiana liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności zatrudniających do 9 pracowników;
Zmiana liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności zatrudniających od 10 do 49 pracowników;
Zmiana liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludności zatrudniających powyżej 50 pracowników;
Dynamika liczby osób pracujących na 1000 ludności;
Dynamika liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 ludności;

Aspekt społeczny oceniany był poprzez:
Dynamika zmiany liczby ludności;
Zmiana liczby miejsc w żłobkach na 1000 mieszkańców;
Zmiana liczby miejsc w przedszkolach podległych jednostce samorządu terytorialnego na 1000 mieszkańców;
Zmiana liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjach przypadających na 1 komputer;
Zmiana liczby klubów sportowych oraz artystycznych na 1000 mieszkańców;
Dynamika zmiany liczby książek w bibliotekach na 1000 ludności;
Dynamika zmiany średniej wartości wypłacanych świadczeń rodzinnych;
Dynamika zmiany liczby gospodarstw gospodarstw domowych otrzymujących świadczenia społeczne.
Łączymy wyrazy szacunku,
Zespół Curulis Sp. z o.o.


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +