Gmina sprzedaje działki

Działkę budowlaną s p r z e d a m


Na rok bieżący do zbycia zaplanowano sprzedaż 2 gminnych nieruchomości. Sprzedaż odbędzie się w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wytycznymi ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do niej - podstawowych aktów prawnych regulujących zasady i tryb zbywania nieruchomości z gminnego zasobu.
Pierwszą ze zbywanych nieruchomości jest położona w Igołomi w kierunku Koźlicy składająca się z działek 708/3 i 708/4 o powierzchni 16 arów przeznaczona w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i częściowo pod uprawy polowe. Nieruchomość jest w pełni uzbrojona, przebiega przez nią sieć gazowa, elektryczna i wodociągowa. Wokół niej działki są zabudowane.
Drugą przeznaczoną do sprzedaży jest położona w Odwiślu nieruchomość o powierzchni 15 arów zabudowana byłą stacją uzdatniania wody. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w częściach na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, upraw polowych oraz ujęcia wody dla wodociągu lokalnego.


Odwiedziło nas już: + Online: +