Gmina sprzedaje działki

Konkurs "Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD`2011" rozstrzygnięty


Samorząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce składa serdeczne gratulacje Pani Danucie Jordan sołtysowi wsi Odwiśle za zajęcie V miejsca w konkursie "Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD`2011"
Jedną z inicjatyw Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, realizowaną we współpracy z Województwem Małopolskim, jest coroczny konkurs na najlepszego Sołtysa Województwa. Konkurs ten jest jedną z form uznania pracy sołtysa na rzecz swojej lokalnej społeczności oraz okazją do rozpowszechnienia dobrych praktyk. Wśród kandydatów ubiegających się o zaszczytny tytuł znalazła się Pani Danuta Jordan sołtys wsi Odwiśle - która uzyskała V miejsce.
Rozstrzygnięcie konkursu "Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD`2011" miało miejsce 5 sierpnia 2012 w Lachowicach, w gminie Stryszawa a nagrody zwycięzcom wręczał Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.
Komisja konkursowa dokonała wyboru w oparciu o następujące kryteria: inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy sołtysa, współpraca z samorządem gminnym i współpraca z mieszkańcami, inicjatywy lokalne podjęte i realizowane przez sołtysa.

Pani Danuta Jordan - sołtys wsi Odwiśle chętnie współpracuje z samorządem gminy. Dzięki jej zaangażowaniu, zrealizownao wiele inwestycji m.in remont budynku świetlicy wiejskiej w Odwiślu, został utworzony plac zabaw, boisko do piłki siatkowej i koszykówki.
Na zaangażowanie Pani sołtys czego już wielokrotnie dowiodła można liczyć w sytuacjach życia codziennego, ale przede wszystkim w sytuacjach zagrożenia takich jak powodzie, podtopienia które na terenie miejscowości z uwagi na jej położenie w sąsiedztwie rzeki Wisły zdarzają się stosunkowo często. Współpraca z samorządem gminy przejawia się w uczestniczeniu w posiedzeniach Rady Gminy, spotkaniach cokwartalnych Wójta Gminy z sołtysami, czynnym udziale w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto Pani Danuta Jordan jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Korona Północnego Krakowa" oraz Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska" przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi.
Pani sołtys jako opiekun świetlicy wiejskiej rok rocznie jest inicjatorem Dnia Dziecka, Dnia Seniora połączonego z opłatkiem i spotkaniem Bożonarodzeniowym. Co rocznie Koło Gospodyń Wiejskich którego członkinią jest Pani Sołtys promuje gminę na Małopolskim Święcie Warzyw, imprezach kulturalnych na szczeblu powiatu i województwa. W ramach integracji mieszkańców i pogłębiania wiary co roku Pani sołtys jest inicjatorem w dniu 3 maja mszy świętej polowej i "Majówki" pod kapliczką.
Mając powyższe na uwadze jeszcze raz składamy wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękując za wysiłek włożony na rzecz rozwoju Naszej Małej Ojczyzny życzymy niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej niezmiernie ważnej pracy.

Dyplom

Powrót


Odwiedziło nas już: + Online: +