Gmina sprzedaje działki

Projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"


Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Wawrzeńczycach oraz Gimnazjum im. Świętego Brata Alberta w Igołomi realizują od 01.09.2009r. do 31.08.2011r. projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Na wdrożenie projektu Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce otrzymała dotację współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 669 929,00 zł. Działania projektowe pozwalają na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec siebie, innych i otaczającej rzeczywistości. Oferta zajęć projektowych umożliwia rozwijanie kluczowych kompetencji oraz zaktywizowanie młodzieży do zaangażowania w życie społeczne.
W pierwszym roku realizacji projektu przeprowadzono łącznie: 864 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (w tym: 256 godz. j. polskiego; 288 godz. matematyki; 192 godz. j. angielskiego; 128 godz. chemii), 64 godzin zajęć psychologiczno-pedagogicznych, 160 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych (w tym: 64 godz. piłki nożnej dla chłopców, 64 godz. piłki koszykowej i 32 godz. piłki ręcznej dla dziewcząt), 576 godzin kółek zainteresowań (w tym po 64 godz. kółka informatycznego, przedsiębiorczości, j. angielskiego, chóru, warsztatów literacko-dziennikarskich, warsztatów plastycznych; po 32 godz. kółka teatralnego i nauki gry na gitarze oraz 128 godz. kółka przyrodniczo-ekologicznego), 320 godzin poradnictwa zawodowego (w tym 256 godz. zajęć grupowych i 64 godz. konsultacji indywidualnych). Taka oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala uczniom zdolnym na rozwijanie zainteresowań oraz poszerzanie wiadomości natomiast uczniom mającym trudności w nauce daje szansę na nadrobienie zaległości i braków. Dzięki temu młodzież może osiągnąć lepsze wyniki edukacyjne na miarę swoich możliwości.
W projekcie prowadzone są również działania wspierające, a są nim przede wszystkim wyjazdy edukacyjne i wycieczki zawodoznawcze. Zorganizowano wycieczki edukacyjne: do muzeów (Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Narodowe), do Ogrodu Botanicznego, do ZOO, do studia telewizyjnego, gdzie uczniowie brali udział w warsztatach i prelekcjach. Młodzież wyjeżdżała do teatrów: na spektakl profilaktyczny pt. "Błysk rekina" oraz na adaptacje lektur szkolnych. Wyjazdy do Teatru Ludowego połączone były z warsztatami teatralnymi i zwiedzaniem kulis teatru. Zorganizowano również wyjazdy rekreacyjne na basen i lodowisko. Dla uczniów klas III zorganizowano wycieczki zawodoznawcze: do fabryki Mana w Niepołomicach, Huty ArcelorMittal, Elektrociepłowni Kraków-Łęg, przedsiębiorstwa produkcji artykułów higienicznych "Paptol" oraz do Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Dzięki tym wyjazdom młodzież poznała różne rodzaje zawodów nie związane z rolnictwem, ponadto uczniowie zebrali informacje o systemie rekrutacji na poszczególne stanowiska oraz o wymaganiach kwalifikacyjnych. W celu poznania oferty szkół ponadgimnazjalnych zorganizowano wyjazdy dla trzecioklasistów na VIII spotkanie Gimnazjalistów oraz prezentację szkół ponadgimnazjalnych. Zorganizowano także obóz wakacyjny. Wszystkie wyjazdy finansowane były ze środków projektowych.
Dodatkowe działania projektowe to zajęcia warsztatowe o charakterze profilaktycznym pt. "Teraz już wiem - prawda o substancjach jest wystarczająco smutna", które dla naszych uczniów przeprowadził przedstawiciel MONAR-u oraz warsztaty przeprowadzone przez pracowników Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.
Dzięki funduszom projektowym do naszych szkół zakupiono pomoce dydaktyczne min. mikroskopy, kamery mikroskopowe, magnetofony, rzutniki multimedialne, aparaty, dyktafony; oraz akwaria, rośliny i zwierzęta do hodowli, materiały do zajęć, książki, materiały do eksploatacji sprzętu, papier do kopiowania.
Przed nami kolejny rok realizacji projektu. Wszystkie rodzaje zajęć projektowych oraz działania wspierające będą kontynuowane. Zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne i wycieczki zawodoznawcze. Wszystkim uczestnikom projektu życzymy w dalszym ciągu rozwijania swoich pasji i zainteresowań, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.
Jolanta Turek


"Lepszy start- lepsza przyszłość" w Gimnazjum w Igołomi

"Lepszy start- lepsza przyszłość" w Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Odwiedziło nas już: + Online: +