Gmina sprzedaje działki

Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych


Projekt pod nazwą: "Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce" realizacja od 1.08.2012 r. do 31.07.2013 r.

Realizacja projektów systemowych w ramach działania 9.1.2.PO KL wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Projekty te stanowią kluczowy element polityki oświatowej.

Głównym celem projektu "Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce" jest udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju 139 uczniom/uczennicom w klasach I-III w 4 szkołach podstawowych Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, uwzględniającego zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów. Realizacja samych zajęć będzie realizowana w okresie od września 2012 do czerwca 2013r.

Do realizacji celu ogólnego prowadzić będą cele szczegółowe, tj.:
- stworzenie warunków w szkołach umożliwiających indywidualną pracę z uczniem poprzez zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
- zmniejszenie trudności w uczeniu się 66 uczniów, uczestniczących w projekcie ze szkół podstawowych z terenu gminy,
- zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania poprzez zastosowanie nowoczesnych metod i pomocy edukacyjnych na zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów,
- zapewnienie każdemu dziecku oferty zajęć dodatkowych uwzględniających zdiagnozowane potrzeby dziecka,
- wyrównanie opóźnień rozwoju mowy u 22 uczniów uczestniczących w projekcie ze szkół podstawowych z terenu gminy.
1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
d) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno - przyrodniczych,
e) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego,
2. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć, który ustala dyrektor szkoły wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
3. Uczeń / uczennica może uczestniczyć w jednej formie wsparcia.

Odwiedziło nas już: + Online: +