Gmina sprzedaje działki

II Narada Wójta Gminy z sołtysami


W dniu 6.07.2011r. w budynku CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach odbyła się II kwartalna narada Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy z sołtysami z terenu gminy. W pierszym punkcie narady głos zabrała Pani K.Szczerbik Dyrektor biura Chrześcijańskiego Stwarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich rodzin i przyjaciół "Ognisko". Pani dyrektor przybliżyła zebranym zasady funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Pobiedniku Małym. Ponadto zaapelowała do zebranych o pomoc w rozpropagowaniu akcji "serce dla |Pobiednika", dla powodzenia akcji liczy się nawet najmniejsza pomoc. Celem akcji jest zebranie kwoty 250.000zł. która zostanie przeznaczona na wymianę okien i drzwi w budynku warszatatów była szkoła w Pobiedniku. Zaznaczyć należy, że pomagamy naszym mieszkańcom a budynek który będzie remontowny jest własnością gminy.
(więcej informacji nt. w/w akcji można usykać na stronach internetowych www.sercedlapobiednika.pl).
Kolejnym punktem obrad była sprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy. Sołtysi zwracali uwagę na pasywność funkcjonariuszy policji. Przestępczość i akty wandalizmu w zastarszającym tempie ujawniają się na terenie gminy. Małoletni mieszkańcy gminy w miejscach publicznych (place przy szkołach, schody, place przy kośołach, przytsanki) urządzają spotkania i nic złego w tym by nie było gdyby nie to, że przy tym nadużywany jest alkohol, używane są środki odużające, zaśmiecany jest teren publiczny a co budzi największy niepokój mieszkańców i sołtysów Małoleni pod wpływem alkohlu urządzają wyścigi motorowe bądź samochodowe. Sołtysi wszytskich miejscowości z ternu gminy zwracali uwagę na znaczne pogorszenie stanu bezpieczeństwa w poszczegónych miejscowościach. Pan M.Gurda Zastępca Komendanta Komisatritu Policji w Słomnikach zobowiązał się do zaostrzenia kontroli w miejscach publicznych, gdzie osoby nieletnie nadużywają alkoholu bąź środków odużacjących. Ponadto jeśli osoba nieletnia zostanie zatrzymana podczas prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu bez dokumentów rodzice nieletniego będą musieli liczyć się z tym iż sprawa taka trafi do sądu rodzinnego. W miesiącach jesienno -zimowych planowana jet przy współudziale policji kontrola utrzymania czystości na terenie gminy (tzn. wywóz z posesji nieczystości stałych i ciekłych-szamba).
W temacie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku epidemii bakterii EHEC to wnisoki które zostały złożone przez rolników odnośnie poniesionych strat do Agencji Rynku Rolnego będą podlegały weryfikacji przez zespoły kontrolne ARR. Ponadto na posiedzeniu omawiano sprawy związane z IV Małopolskim Świętem Warzyw w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Przewodniczący Rady przekazał sołtysom Strategię Rozwoju Gminy na lata 2011-2014. Strategia ta jest dokumentem planistycznym w którym Rada Gminy wyznacza kierunki startegiczne, zadania jakie będą realizowane w najbliższej kadencji w poszczególnych miejscowościach (tekst strategii dostępny jest na stronie internetowej gminy).


Odwiedziło nas już: + Online: +