Gmina sprzedaje działki

Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Zadania Pełnomocnika:
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości,
- działanie na rzecz zmniejszenia rozmiarów alkoholizmu,
- przygotowanie posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przygotowywanie corocznie wspólnie z komisją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarzy ich wykonania,
- bieżąca koordynacja zadań wynikających z powyższych programów,
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- udział w naradach i szkoleniach,
- bieżąca znajomość przepisów wykonawczych do w/w spraw.
WNIOSEK NA WYDANIE ZEZW. NA SPRZEDAŻ NAP. ALKOHL.
WNIOSEK NA WYDANIE ZEZW. NA SPRZEDAŻ NAP. ALKOHL. jednorazowy

INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE.
1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225).
Podstawa prawna: art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).
Wniosek należy składać z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu)
2. Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nie uzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
KONTAKT DO PEŁNOMOCNIKA: Katarzyna Dziwiszewska; tel. (12) 287-40-03 wew. 25

ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy art. 41 ust. 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238). Komisja powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy. W skład komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie problematyki uzależnień.
Komisja powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia, motywowaniem do podjęcia leczenia odwykowego a także pomocą rodzinom w których występuje przemoc, kieruje wnioski do Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich o objęcie leczeniem odwykowym. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez:
- zwiększanie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii zarówno dla osób uzależnionych jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym (dzieci, współmałżonków, rodziców),
- Inicjowanie pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, wobec rodzin w których występują problemy alkoholowe,
- wydawanie postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta.
Do kompetencji komisji należą również zadania wynikające również z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm). Komisja ściśle współdziała z Punktem Konsultacyjnym dla osób Uzależnionych od alkoholu i ich Rodzin.
Link do wniosku o objęcie leczeniem odwykowym

Skład G.K.R.P.A.:
1) Przewodniczący Komisji – Wójt Gminy Józef Rysak
2) Sekretarz – Katarzyna Dziwiszewska
Członkowie:
- Barbara Szałkowicz-Dziób – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Igołomi,
- Bożena Nowak – pedagog szkolny,
- Renata Rembak – pedagog szkolny,
- Magdalena Kozińska-Pietrzyk – pedagog szkolny,
- Maria Wójcik – sołtys wsi Wawrzeńczyce II,
- Edward Kasprzyk – sołtys wsi Wawrzeńczyce I,
- Danuta Jordan – sołtys wsi Odwiśle,
- Katarzyna Ulicka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Jacek Zgoda – dzielnicowy - Komisariat Policji w Słomnikach.
Zadania punktu konsultacyjnego:
- motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- udzielenie wsparcia, poprzez rozmowy podtrzymujące, osobom po zakończeniu leczeniu odwykowym,
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
- gromadzenie aktualnej informacji nt. dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
Adresaci: osoby uzależnione i współuzależnione z terenu gminy oraz osoby zgłaszające problem alkoholowy u innych.
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin znajduje się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Igołomi, funkcjonuje w każdy czwartek w godz. od 14:00 do 16:00, prowadzi go psycholog Magdalena Kozińska-Pietrzyk, tel. (12) 287- 35-09
Wizyta w punkcie konsultacyjnym jest BEZPŁATNA.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +