Gmina sprzedaje działki

Referat Finansowymgr Adam Grudzień
Skarbnik Gminy Kierownik Referatu
Monika Jordan Zastępca skarbnika stanowisko ds. księgowości budżetowej
Maria Śliwa stanowisko ds. księgowości budżetowej
Bożena Zawartka stanowisko ds. księgowości budżetowej, podatek od towarów i usług VAT
Lucyna Świątek stanowisko ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego podatku od nieruchomości oraz księgowości podatkowej
Agnieszka Migas stanowisko ds. księgowości podatkowej
Halina Plucińska stanowisko ds. podatku od środków transportowych oraz należności z tyt. umów cywilno-prawnych
Teresa Włodarczyk stanowisko ds. płac i ZUS
Beata Paluch stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi
Zadania Referatu Finansowego:

- prowadzenie rachunkowości budżetowej oraz rachunkowości jednostek organizacyjnych Gminy,
- prowadzenie gospodarki finansowej urzędu Gminy,
- wstępna kontrola legalności dokumentów księgowych,
- prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie finansów gminnych, - analiza realizacji dochodów oraz wydatków budżetu Gminy,
- opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych oraz jednostkowych dla urzędu Gminy,
- sporządzanie bilansów rocznych (jednostkowych, zbiorczych oraz bilansu skonsolidowanego),
- wnioskowanie zmian w budżecie Gminy oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów zarządzeń wójta gminy oraz uchwał rady Gminy,
- przygotowywanie projektów uchwał podatkowych (podatek rolny, leśny oraz podatki i opłaty lokalne),
- przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych wprowadzanych zarządzeniami wójta Gminy,
- prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz rozlicznie inwentaryzacji,
- wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości,
- prowadzenie rachunkowości podatkowej (podatek rolny, leśny oraz podatki i opłaty lokalne),
- rozliczanie sołtysów z dokonanego inkasa podatków, 
- prowadzenie podatku od środków transportowych,
- egzekucja zaległości podatkowych,
- wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
- obsługa kasowa urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych i odprowadzanie środków pieniężnych na odpowiednie rachunki bankowe,
- podejmowanie gotówki i dokonywanie wypłat, - sprzedaż znaków skarbowych oraz weksli,
- prowadzenie podatku od towarów i usług VAT,
- prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu umów cywilnoprawnych (czynsze, dzierżawy).


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +