Gmina sprzedaje działki

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Igołomia -Wawrzeńczyce


Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, zwany dalej "Regulaminem" określa:
1. Zakres działania i zadania Urzędu Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, zwanego dalej "Urzędem",
2. Organizację Urzędu.
3. Zasady funkcjonowania Urzędu,
4. Zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych referatów oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie.
§ 2.
1.Urząd stanowi jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt i Rada Gminy wykonują swoje zadania.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań spoczywających na Gminie:
a/ zadań własnych,
b/ zadań zleconych,
c/ zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej i samorządowej.
§ 3.
1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt
2. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
3. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
4. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Wawrzeńczyce.
§ 4.
Wójt oraz pracownicy Urzędu są pracownikami samorządowymi, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
§ 5.
1. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku od pracowników Urzędu.
2. Wójt może powierzyć sekretarzowi i zastępcy wójta prowadzenie w swoim imieniu określonych spraw Gminy.
3. Skarbnik Gminy pełni funkcję głównego księgowego budżetu oraz sprawuje kontrolę wewnętrzną w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy.
Rozdział II
Organizacja Urzędu.
§ 6.
1. 1.W skład Urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:
1/ wójt,
2/ zastępca wójta,
3/ sekretarz Gminy (SG)
4/ skarbnik Gminy (Fk)
5/ obsługa Rady - sekretariat,(S)
6/ radca prawny 1 etatu,
7/ pełnomocnik wójta ds.rozwiązywania problemów alkoholowych, ds.obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. (OC)
8/ stanowisko ds.gospodrki mieniem gminy (G)
9/ stanowisko ds.rolnictwa i ochrony środowiska (R)
10/ z-ca kierownika USC, (USC)
11/ stanowisko ds. ewidencji ludności i obsługi Rady, (RG)
2. Dopuszcza się możliwość sprawowania obsługi prawnej Urzędu przez radcę prawnego na podstawie umowy zlecenia,
2. Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej: (GK)
1/ kierownik - stanowisko ds. architektoniczno - budowlanych,
2/ stanowisko ds. dróg i pożarnictwa oraz gospodarki komunalnej,
3/ stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji Gminy, (ZP)
4/ stanowisko ds. funduszy pomocowych,
5/ konserwator
6/ sprzątaczka
3. Referat Finansowy: (Fk)
1/ kierownik - skarbnik Gminy,
2/ stanowisko ds. księgowości budżetowej - zastępowanie skarbnika,
3/ stanowisko ds. księgowości budżetowej,
4/ stanowisko ds. księgowości budżetowej, podatek od towarów i usług VAT,
5/ stanowisko ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz księgowości podatkowej,
6/ stanowisko ds. księgowości podatkowej,
7/ stanowisko ds. podatku od środków transportowych oraz należności z tytułu umów cywilno-prawnych (czynsze, dzierżawa),
8/ stanowisko kasjera,
9/ stanowisko ds. płac i ZUS.
4. Referat Gminne Centrum Informacji: (I)
1/ kierownik - administrator bezpieczeństwa informacji,
2/ informatyk.

Rozdział III.
Zasady funkcjonowania Urzędu.
§ 7.
Urząd działa w oparciu o następujące zasady:
1/ służebności wobec społeczności lokalnej i obywateli,
2/ praworządności,
3/ racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4/ jednoosobowego kierownictwa,
5/ wzajemnego współdziałania,
6/ planowania pracy,
7/ podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, referaty i poszczególne stanowiska pracy,
8/ kontroli wewnętrznej.
§ 8.
1 .Pracownicy Urzędu w wykonaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu, działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
2. Pracownicy Urzędu, w wykonaniu swoich zadań i swoich obowiązków są obowiązani służyć obywatelom, Gminie i Państwu.
3. Pracownicy realizują zadania zgodnie z Regulaminem w zakresie ich właściwości rzeczowej.
4. Pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą, w szczególności w zakresie wymiany informacji, wzajemnych konsultacji i obsługi obywateli.
§ 9.
1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 10.
1. Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitości poleceń i służbowego podporządkowania, podziale czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych im zadań.
2. Urzędem kieruje Wójt, który w stosunku do pracowników Urzędu wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Kierownicy referatów kierują nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed wójtem.
4. Kierownicy poszczególnych referatów są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nad nimi nadzór.
5. Wszyscy kierownicy współpracują ze sobą w realizacji zadań stojących przed Gminą, zarówno w ramach funkcjonowania bieżącego, jak i w ramach zespołów roboczych powołanych przez Wójta.
6. Bezpośredni nadzór nad kierownikami referatów w imieniu wójta sprawuje sekretarz.
§ 11.
W Urzędzie przeprowadza się kontrolę wewnętrzną, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu oraz zgodności wykonywanych czynności z przepisami prawa.
Rozdział IV.
Zadania realizowane przez Urząd.
§ 12.
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, prowadzą na poszczególnych stanowiskach sprawy związane z realizacją zadań wyznaczonych przez Wójta w przydziale czynności.
§ 13.
1. Pracownicy Urzędu wykonują zadania wspólne dla wszystkich stanowisk oraz zadania przyporządkowane do poszczególnych stanowisk.
2. Do wspólnych zadań pracowników należą:
1/ zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
2/ współdziałanie z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi oraz organizacjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy,
3/ współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,
4/ rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji,
5/ przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań,
6/ obsługa administracyjno-biurowa zebrań wiejskich,
7/ wykonywanie zadań zleconych przez Wójta, zastępcę wójta i sekretarza.
Zakresy zadań wójta, zastępcy wójta, sekretarza i skarbnika.
§ 14.
Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:
1/ reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
2/ kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
3/ organizowanie wykonania uchwał Rady Gminy oraz składanie sprawozdań w tym zakresie,
4/ podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
5/ wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
6/ przekazywanie uchwał Rady Gminy Wojewodzie, a uchwał budżetowych Regionalnej Izbie Obrachunkowej
7/ nadzorowanie wykorzystania mienia komunalnego, zgodnie z jego przeznaczeniem,
8/ koordynowanie działań gminnych jednostek organizacyjnych,
9/ uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych, o ile Rada Gminy nie wyznaczy innego przedstawiciela,
10/ powoływanie i odwoływanie zastępcy wójta,
11/ gospodarowanie funduszem płac,
12/ pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej,
13/ wydawanie zarządzeń,
14/ pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
15/ sprawowanie nadzoru nad sprawami oświaty, kultury i sportu,
16/ nadzór nad funkcjonowaniem jednostek OSP,
17/ nadzór nad funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
18/ wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji wójta.
§ 15.
Zadania zastępcy wójta:
1/ wykonywanie zadań i kompetencji wójta w przypadkach określonych w art.28 g ust.1 ustawy o samorządzie gminnym,
2/ sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji Gminnych,
3/ sprawowanie nadzoru nad remontami realizowanymi w Gminie,
4/ sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem placówek oświatowych,
5/ udzielanie pomocy w opracowaniu wniosków i projektów dla nowych inwestycji celem pozyskiwania środków pomocowych,
6/ współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewody Małopolskiego oraz Starostwa Powiatowego w ramach zadań inwestycyjnych i pozyskiwania środków z zewnątrz,
7/ wykonywanie innych zadań zleconych przez wójta.
§ 16.
1.Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego działania Urzędu.
2.Do zadań sekretarza należy w szczególności
1/ zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2/ organizacja pracy Urzędu,
3/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
4/ prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu,
5/ organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
6/ nadzorowanie zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw stron,
7/ zapewnienie skutecznego przekazywania do powszechnej wiadomości przepisów gminnych, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
8/ inicjowanie szkoleń pracowników oraz tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
9/ nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków,
10/ przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy, w trybie art.951 Kodeksu cywilnego,
11/ nadzorowanie przygotowania uchwał na posiedzenia Rady Gminy,
12/ prowadzenie rejestru uchwał.
13/ promocja Gminy,
14/ organizacja i nadzór obsługi prasowej Rady Gminy, Wójta oraz Urzędu,
15/ koordynacja polityki kadrowej,
16/ koordynacja i organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów szkół średnich, staży pracy, robót publicznych i prac interwencyjnych,
17/ organizacja i koordynacja działań z zakresu informacji publicznej.
§ 17.
Do zadań skarbnika Gminy należy w szczególności:
1/ kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych dla Gminy,
2/ organizowanie gospodarki finansowej Gminy,
3/ opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
4/ opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy.
5/ kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy,
6/ organizowanie funkcjonowania księgowości finansowej w Gminie.
§ 18.
Podział zadań wykonywanych przez pracowników na stanowiskach samodzielnych:
1. stanowisko ds. obsługi Rady - sekretariat Urzędu:
1/ prowadzenie kancelarii Urzędu,
2/ prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
3/ prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy i Komisji Rady,
4/ prowadzenie kancelarii tajnej,
5/ Wydawanie zaświadczeń dot. pracy w gospodarstwie rolnym.
2.radca prawny:
1/ świadczenie na rzecz organów Gminy pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.z 2002 r. nr 123, poz.1059 z póżn. zmianami),
2/ udzielanie porad mieszkańcom Gminy,
3. pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych:
1/ przygotowywanie rocznych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
2 wdrażanie programów w życie i nadzór nad ich prawidłową realizacją.
3/ prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5/ prowadzenie archiwum Urzędu,
6/ prowadzenie obrony cywilnej w Gminie,
7/ prowadzenie zadań związanych w ochroną ludności i ochroną środowiska przed zagrożeniami nadzwyczajnymi i klęskami żywiołowymi (zarządzanie kryzysowe).
4.stanowisko ds. z zakresu gospodarki mieniem Gminy:
1/ prowadzenie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,
2/ prowadzenie spraw nazewnictwa placów oraz numerów porządkowych nieruchomości,
3/ zatwierdzanie planów podziału nieruchomości,
4prowadzenie postępowania w sprawach rozgraniczenia nieruchomości,
5/ przygotowywanie propozycji stawek czynszu na lokale i grunty,
6/ sprawowanie zastępstwa w sprawach rolnictwa i ochrony środowiska (wydawanie zaświadczeń i opinii o gospodarstwie),
7/ prowadzenie regulacji prawnych nieruchomości, opracowanie dokumentów i wniosków do zawierania aktów notarialnych i zakładania ksiąg wieczystych dla potrzeb Gminy,
5.stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska:
1/ ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
2/ współdziałanie w zakresie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
3/ prowadzenie spraw związanych z zalesieniem i gospodarką łowiecką,
4/ współdziałanie ze służbami Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
5/ realizacja zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska,
6/ wydawanie decyzji na usuniecie drzew i krzewów oraz ustalenie i egzekwowanie opłaty z tego tytułu,
7/ realizacja zadań własnych i zleconych z ustawy prawo wodne,
8/ współdziałanie z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie konserwacji melioracji podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej.
9/ sprawowanie kontroli rolniczego wykorzystywania gruntów,
10/ sprawowanie nadzoru nad gospodarką zadrzewieniową,
11/ opracowanie programów ochrony i kształtowania środowiska, w tym związanych z gospodarką wodną i odpadami,
12/ sporządzanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz prowadzenie zadań w tym zakresie,
13/ wnioskowanie o wymierzanie kar z tytułu usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
14/ przeprowadzanie wizji w terenie, w przypadku zgłoszenia zanieczyszczenia, zagrożenia lub dewastacji środowiska i w tym zakresie współpraca z WIOS.
6.zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego:
1/ realizacja spraw z zakresu ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
2/ realizacja spraw z zakresu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego,
3/ wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
4/ prowadzenie spraw związanych z kulturą, kulturą fizyczną i bibliotekami,
5/ ochrona informacji niejawnych,
6/ sprawowanie zastępstwa we wszystkich sprawach na stanowisku ds. ewidencji ludności.
7/ wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
8/ sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i organizacji społecznych z zakresu kultury i sportu,
9/ organizowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego.
7.stanowisko ds. ewidencji ludności:
1/ prowadzenie ewidencji ludności,
2/ prowadzenie rejestru wyborców,
3/ prowadzenie spraw wojskowych,
4/ ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
5/ wydawanie zezwoleń na zgromadzenia i zabawy publiczne oraz przeprowadzenie zbiórek publicznych,
6/ sprawowanie zastępstwa w prowadzeniu kancelarii tajnej,
7/ sprawowanie zastępstwa na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego,
8/ sprawowanie zastępstwa na stanowisku ds. obsługi Rady.
§ 19.
Zadania Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
1/ prowadzenie spraw urbanistyczno - architektonicznych i realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2/ realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, wydawanie wypisów i wyrysów z planu, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3/ współdziałanie ze Starostą Powiatowym i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie zagadnień związanych z realizacją ustawy - prawo budowlane.
4/ współpraca z Małopolskim Konserwatorem Zabytków,
5/ nadzór nad budową, konserwacją, remontem i utrzymaniem dróg Gminnych, mostów, placów i innych miejsc publicznych Gminnych,
6/ realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych,
7/ prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy.
8/ realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
9/ prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy prawo zamówień publicznych tj. przygotowywanie założeń SIWZ, zastosowanie odpowiednich procedur przetargowych, przygotowywanie projektów umów, sporządzanie sprawozdań,
10/ prowadzenie zadań dot. gospodarki komunalnej Gminy, w tym: wodociągów publicznych, oświetlenia ulicznego, gospodarki odpadami,
11/przygotowanie, nadzorowanie realizacji i rozliczanie projektów infrastruktury komunalnej na terenie Gminy,
12/ nadzorowanie utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Gminy,
13/ przygotowywanie i nadzorowanie inwestycji gminnych wraz z ich dokumentacją.
14/ prowadzenie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.
15/ kompleksowa obsługa procesu pozyskiwania bezzwrotnych dotacji z wszelkich dostępnych programów Unii Europejskiej, funduszy innych państw oraz programów krajowych,
16/ poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji Gminnych,
17/ sporządzanie analizy aktualnej sytuacji Gminy pod kątem obowiązujących wymogów programowych,
18/ przygotowywanie projektów - opracowanie koncepcji,
19/ przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji z wybranego funduszu,
20/ przygotowanie studium wykonalności inwestycji oraz wymaganych planów rozwoju
21/ przygotowywanie analiz finansowo - księgowych dla potrzeb dotacji,
22/ zarządzanie zatwierdzonym projektem i sprawozdawczość w trakcie wydatkowania dotacji,
23/ rozliczenie końcowe.
§ 20.
Zadania Referatu Finansowego:
1/ prowadzenie rachunkowości budżetowej,
2/ prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu,
3/ wstępna kontrola legalności dokumentów księgowych,
4/ prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie finansów Gminnych, analiza realizacji dochodów oraz wydatków budżetu Gminy,
5/ sporządzanie bilansów rocznych (jednostkowych, zbiorczych oraz bilansu skonsolidowanego),
6/ wnioskowanie zmian w budżecie Gminy oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów Zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy,
7/ przygotowywanie projektów uchwał podatkowych (podatek rolny, leśny oraz podatki i opłaty lokalne),
8/ przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych wprowadzanych zarządzeniami Wójta Gminy,
9/ wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości,
10/ prowadzenie rachunkowości podatkowej (podatek rolny, leśny oraz podatki i opłaty lokalne),
11/ prowadzenie podatku od posiadania środków transportowych,
12/ egzekucja zaległości podatkowych,
13/ wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
14/ prowadzenie podatku od towarów i usług VAT,
15/ prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu umów cywilno-prawnych (najem, dzierżawa),
16/ naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, zgodnie z zawartymi porozumieniami (GOPS, GZEAS i Gminna Biblioteka Publiczna),
17/ obliczanie oraz pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ze stosunku pracy i umów zlecenia i przekazywanie ich do urzędów skarbowych,
18/ naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy oraz sporządzanie poleceń przelewów,
19/ wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
20/ przygotowywanie dokumentacji do celów rentowych i emerytalnych pracowników, ustalanie kapitału początkowego,
21/ przygotowanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i wynagrodzenia,
22/ obsługa kasowa Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
23/ przyjmowanie wpłat gotówkowych i odprowadzanie środków pieniężnych na odpowiednie rachunki bankowe.
24/ podejmowanie gotówki i dokonywanie wypłat,
25/ prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz rozliczenie inwentaryzacji,
26/ zakup materiałów biurowych i sanitarnych.,
27/prognozuje, planuje i nadzoruje budżet Gminy,
28/ planuje dochody i wydatki,
29/ proponuje tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, a w szczególności:
- terminy obowiązujące w toku prac projektów,
- obowiązki poszczególnych referatów w toku tych prac,
- obowiązki gminnych jednostek organizacyjnych w toku tych prac,
30/ analizuje stan wykonania budżetu i opracowuje projekty jego zmian,
31/ prowadzi sprawozdawczość budżetową, także dla potrzeb Rady Gminy i Wójta,
32/ nadzorowanie realizacji umowy zawartej z bankiem obsługującym budżet Gminy,
33/ przygotowuje wnioski kredytowe,
34/ sporządza analizę sprawozdawczości budżetowej pod kątem efektywnego zarządzania finansowego Gminy, w tym struktury dochodów i wydatków Gminy,
35/ opracowuje zasady stosowania ulg i umorzeń w należnościach podatkowych,
36/ przygotowuje decyzje rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności i umarzania należności podatkowych na podstawie decyzji Wójta,
37/ uczestniczy w opracowywaniu wieloletnich planów inwestycyjnych,
38/ monitoruje od strony finansowej realizację inwestycji i remontów w Gminie.
§ 21.
Zadania Gminnego Centrum Informacji:
1/ realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie,
2/ utrzymywanie sprawności technicznej sprzętu komputerowego oraz sprawnego funkcjonowania programów komputerowych,
3/ udzielanie pomocy pracownikom przy wprowadzaniu nowych programów,
4/ bieżąca aktualizacja internetowej strony Gminy,
5/ prowadzenie na bieżąco Biuletynu Informacji Publicznej,
6/ świadczenie pomocy bezrobotnym mieszkańcom Gminy w szukaniu miejsc pracy,
7/ świadczenie pomocy dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej,
8/ udostępnianie informacji mieszkańcom z sieci internetowej.
Rozdział V
Tryb pracy Urzędu
§ 22.
Określenie czasu pracy:
1. Urząd obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy.
2. W poniedziałek Urząd funkcjonuje od godz.8°° do godz.16°°,
wtorek, środa, czwartek i piątek od godz.7°° do godz.15°°.
3. Wójt może wprowadzić inny wolny od pracy dzień, za odpracowaniem w innym terminie (sobota).
4. Ustala się czwartek jako dzień wewnętrzny w Urzędzie.
§ 23.
Obsługa interesantów w sprawach skarg i wniosków.
1. Wszyscy pracownicy Urzędu prowadzą obsługę obywateli, w każdy dzień tygodnia, za wyjątkiem czwartku, w godzinach służbowych, w sposób rzetelny i kulturalny.
2. Wójt Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz.10°° - 15°°,
3. Zastępca wójta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz.10°°- 15°°.
4. Sekretarz Gminy przyjmuje obywateli w sprawach funkcjonowania Urzędu w środy i piątki w godz.9°° - 15°°.
5. Sekretarz i kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia, w ramach swoich możliwości czasowych.
6. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządza się protokoły.
7. Sekretariat Urzędu prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków indywidualnych, wpływających do Urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez wójta, zastępcę wójta i sekretarza.
Organizacja przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli.
§ 24.
1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczególnych.
2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy, zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
4. Kontrolę i koordynację działań pracowników w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli sprawują kierownicy w swoich referatach i sekretarz Gminy odnośnie stanowisk samodzielnych.
§ 25.
1. Ogólne zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez obywateli reguluje Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa oraz inne przepisy szczególne.
2. Sprawy wniesione do Urzędu są ewidencjonowane w sekretariacie na dzienniku podawczym, a następnie w spisach i rejestrach spraw prowadzonych przez merytorycznych pracowników.
Dział VI.
Organizacja działalności kontrolnej.
§ 26.
W Urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.
§ 27.
Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują:
1/ wójt Gminy i zastępca wójta w stosunku do wszystkich pracowników,
2/ sekretarz Gminy w sprawach organizacyjnych,
3/ skarbnik Gminy w sprawach gospodarki finansowej,
4/ kierownicy referatów w swoich referatach.
§ 28.
Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych przez wójta pełnomocnictw:
1. skarbnik Gminy w zakresie gospodarki finansami w jednostkach organizacyjnych Gminy,
2. inny pracownik Urzędu.
Dział VII.
Zasady podpisywania pism i decyzji administracyjnych.
§ 29.
Wójt osobiście podpisuje:
1. zarządzenia i okólniki,
2. dokumenty kierowane do administracji rządowej i samorządowej,
3. odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski posłów,
4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych stanowisk pracy,
5. pisma kierowane do wójtów, burmistrzów i i prezydentów innych gmin,
6. inne pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
7. zastrzeżone decyzje administracyjne, z zakresu administracji publicznej,
8. pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych.
§ 30.
Zastępca wójta podpisuje pisma i decyzje w ramach udzielonych upoważnień przez Wójta oraz w sprawach przydzielonych w zakresie czynności.
§ 31.
Sekretarz w ramach udzielonych mu przez Wójta upoważnień dokonuje:
1/ podpisywania z upoważnienia wójta stwierdzenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów wytworzonych w Urzędzie,
2/ podpisywania spraw i decyzji w sprawach powierzonych mu przez wójta.
§ 32.
Wójt Gminy może upoważnić kierowników referatów i pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy do podpisywania pism i decyzji dotyczących spraw pozostających w ich zakresie czynności.
§ 33.
Dokumenty przedstawione do podpisu członkom kierownictwa Urzędu powinny być parafowane przez pracownika.

Odwiedziło nas już: + Online: +