Gmina sprzedaje działki

Budżet Gminy na rok 2012 został przyjęty bez uwag!


1. Na 2012 r. w projekcie budżetu ustala się plan dochodów w wysokości: 19 967 557 zł. w tym dochody bieżące: 18 888 120 zł.
dochody majątkowe: 1 079 437 zł. (zbycie działek budowlanych pod domki jednorodzinne w Tropiszowie).
2. Kwota planowanych wydatków w 2012 r. to 22 522 156 zł. , w tym wydatki bieżące wynoszą: 17 221 157 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 2 554 600 zł. Ten deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie: 748 000 zł. oraz kredytów w kwocie: 1 806 600 zł.
4. Planowane wydatki inwestycyjne w 2012 r. wynoszą: 5 301 000 zł.
Największe wydatki w budżecie to wydatki w dziale "oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza" i wynoszą 8 956 660 zł. co stanowi blisko 40% wszystkich wydatków z budżetu. Największe wydatki bieżące w oświacie to wynagrodzenia i pochodne które stanowią 75% wszystkich wydatków w szkole podstawowej i 87% w gimnazjach.
Do planowanej subwencji oświatowej gmina dopłaci w 2012 r. 212 000 zł.
Mimo, że każdego roku ograniczamy wydatki bieżące bo nastąpiło zmniejszenie etatów w szkołach o 6,81 etatów porównując rok 2011 do roku 2012 - i obecnie mamy w szkołach 112,34 etatów.
Na przestrzeni lat 2006 - 2012 r. nastąpiło w szkołach zmniejszenie o 32,07 etaty.
Bardzo dużo kosztują nas przedszkola samorządowe bo na 2012 r. zaplanowane są wydatki w wysokości: 1 068 092 zł.
Dowożenie uczniów do szkół w przyszłym roku będzie nasz kosztować: 353 500 zł.

Wskaźniki według znowelizowanej ustawy o finansach publicznych:
Limit obciążeń budżetu spłatą długu na 2012 r. (obsługa długu: odsetki + raty) wynosi: 0,0647 co przeliczając na kwotę: 1 291 900 zł. - ten wskaźnik wyliczony jest jako średni z 3 lat poprzednich lat.
Faktyczne obciążenie budżetu spłatami długu na 2012 rok wynosi: 0,0457 co przeliczając na kwotę: 912 500 zł.
Różnica pomiędzy górnym limitem obciążeń a faktycznym na 2012 r. wynosi: 379 400 zł. czyli taka jeszcze zostaje.
Planowane inwestycje w przyszłym roku:
1. Realizacji 1-szej części III etapu wodociągowania obejmujący miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce, koszt: 5 mln zł. (w tym są koszty inwestycji, nadzoru, itp)
2. Modernizacja budynku byłej szkoły w Stręgoborzycach na lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe: 111 044,54 (dofinansowanie: 83 283 zł.)
3. Budowa Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów: 2 069 922,55 (dofinansowanie: 500 000 zł.)
4. Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki: 571 500,53 zł. (dofinansowanie: 348 536 zł)
5. Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zofipolu: 448 377,55 zł. (dofinansowanie: 183 594,00 zł.)
6. Remont (modernizacja wielofunkcyjnego budynku społecznego w Rudnie Górnym (remiza): 603 044,85 zł. (dofinansowanie: 255 000 zł)
7. Budowa stref rekreacyjno-sportowych: Tropiszów, Pobiednik Mały, Koźlica, Złotniki, Dobranowice, Rudno Górne. Koszt: 1 337 294,32 zł (dofinansowanie: 500 000 zł.)
8. Planowana jest termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Igołomi i pozyskać na to zadanie pożyczkę w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wartość inwestycji 300 000 zł)
9. Znaczna kwota została zapisana bo 70 000 zł na regulacje stosunków wodnych (rowy melioracyjne)
10. Na remont dróg gminnych zapisane jest kwota 560 000 zł. ale ta kwota w trakcie roku budżetowa ulegnie na pewno znacznemu wzrostowi bo liczymy na dotacje na realizacje zadań w ramach usuwania skutków powodzi. Zapisana jest kwota 100 000 zł. jako dotacja dla powiatu krakowskiego na modernizacje drogi powiatowej Igołomia - Koniusza.
Uchwalony budżet równoważy się, a zadłużenie na koniec roku 2012 wynosi 26,52% ale będzie ulegać korekcie bo rozstrzygniętych przetargach na inwestycje. Należy przy tym przypomnieć, że w grudniu 2006, Gmina posiadała takie same zadłużenie, czyli mimo zrealizowanych wielu inwestycji (m,in. wodociągi w Tropiszowie, Pobiedniku Wielkim i Małym, Igołomi, Odwiślu, Koźlicy, Zofipolu za prawie 8 mln zł; uruchomienie Centrum Kultury i Promocji za 1,3 mln zł; budowa chodników przy drodze krajowej za 1 mln zł; rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi za 5.4 mln zł; remonty dróg za 3 mln zł; termomodernizacje obiektów oświatowych wraz z budową placów rekreacyjno-sportowych za 1 mln zł) zadłużenie gminy nie wzrosło, jest stabilne i bezpieczne dla płynności finansowej gminy, Daje to także gwarancję na realizację w 100% wszystkich zaplanowanych w budżecie działań na lata 2012 i 2013

Odwiedziło nas już: + Online: +