Gmina sprzedaje działki

XXXV sesja Rady Gminy


XXXV sesja Rady Gminy odbyła się dnia 25 lutego 2014 roku w budynku CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach. Tematami dominującymi były: ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, ocena funkcjonowania służby zdrowia oraz ochrona przeciwpowodziowa gminy. W temacie bezpieczeństwa publicznego głos zabrał Pan M. Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach oraz Pan Dariusz Pocięgiel Komendant Powiatowy Policji.
Pan M. Kowalik złożył sprawozdanie z pracy Komisariatu na terenie gminy w roku 2013. W roku 2013 komisariat przyjął 416 zgłoszeń o zdarzeniach i interwencjach, zatrzymani nietrzeźwi kierujący 35, zdarzenia drogowe 62 w tym 46 kolizji, 16 wypadków 22 rannych. W ocenie funkcjonariuszy gmina Igołomia-Wawrzeńczyce jest gminą bezpieczną. Przedstawione statystki nie budzą niepokoju jednak najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców dlatego też podczas obrad zwracano uwagę na problemy związane z:
- zakłócaniem spokoju, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, rozprowadzaniem narkotyków wśród młodzieży, dewastacją mienia publicznego (min. dewastacją w Klubach sportowych, dewastacją wiat przystankowych), zanieczyszczaniem dróg publicznych. W trosce o porządek publiczny z dniem 1 stycznia 2014 r. został zatrudniony strażnik gminy na 1 etatu. Pan J. Rysak Wójt Gminy podsumowując w/w temat złożył podziękowania Komendantowi Policji Powiatowej w Krakowie za współpracę oraz Komendantowi Komisariatu Policji w Słomnikach za pomoc w zabezpieczeniu imprezy MŚW za współpracę z druhami jednostek OSP, za udział w spotkaniach z sołtysami, radnymi oraz za współpracę z samorządem.
W temacie funkcjonowania służby zdrowia udział wzięły Pani J. Dobaj Dyrektor SPZOZ Proszowice, Pani B. Szałkowicz-Dziób Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Igołomi oraz Pani H. Jastrząb Kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach. Pan J. Dobaj poinformowała, że sytuacja szpitala w Proszowicach jest dobra, szpital w porównaniu z innymi podczas kontraktacji z NFZ dużo nie stracił. W szpitalu poszerzony został zakres chirurgii w związku z czym możliwe będzie wykonywanie zabiegów laparoskopowych. Pomimo starań w szpitalu nie ma usług ortopedycznych o co nadal zabiega szpital ponadto będziemy składać oferty z zakresu ratownictwa medycznego. Panie Kierownik Ośrodków Zdrowia w Igołomi i Wawrzeńczycach przedstawiły informację z działalności ośrodków zdrowia w roku 2013. W OZ w Igołomi przyjęto 12.500 pacjentów natomiast w OZ w Wawrzeńczycach miesięcznie przyjmowanych jest ok.800 pacjentów. Pomimo trudności ośrodki sprawnie funkcjonują w OZ w Igołomi mieszczą się gabinety prywatne ginekologa, psychologa, logopedy, okulisty, fizjoterapeuty. Ze środków SPZOZ oraz przy pomocy finansowej gminy realizowane są remonty w budynkach ośrodków. Pan J. Rysak zwrócił uwagę na to że dobra opieka zdrowotna, sprawne i dobre funkcjonowanie służby zdrowia jest sprawą najważniejszą dla samorządu jednak opieka zdrowotna w naszym kraju jest nie dofinansowana albo środki są dysponowane i wydatkowane w niewłaściwy sposób. Uzasadnione jest niezadowolenie pacjentów którzy oczekują w kolejkach, nie mają możliwości skorzystania z badań specjalistycznych. To nie jest prawidłowe skoro tyle mówi się o systematycznym wykonywaniu badań kontrolnych, profilaktyce. Pan wójt zawnioskował o uzupełnienie obsady lekarskiej w OZ w Wawrzeńczycach koniecznie o pół etatu.
W powyższym temacie radni, sołtysi zwracali uwagę na długi czas oczekiwania w ośrodkach, niewystarczającą ilość lekarzy w OZ w Wawrzeńczycach ponadto na trudności napotykane przez pacjentów w szpitalu w Proszowicach a także na trudności w skorzystaniu z pomocy lekarzy specjalistów.
Pani Dyrektor SP ZOZ Proszowice zwróciła uwagę na fakt iż zgodnie z wytycznymi NFZ obsada w ośrodkach zdrowia na trenie gminy jest wystarczająca. W szpitalu, ośrodkach zdrowia zwraca się uwagę na zasadność wydatkowania pieniędzy, usługi są punktowane i jedne usługi są opłacalne do innych szpital dopłaca dlatego decyzje muszą być wyważone.
W kolejnym punkcie porządku obrad dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej udział wziął Pan Marek Borowski Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.
Pan J. Rysak zwrócił uwagę, że Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce jest jedną z czterech gmin powiatu krakowskiego o największym zagrożeniu powodziowym. Południową granicę gminy stanowi rzeka Wisła, a zachodnią potok Kościelnicki. Szczegółowe i podstawowe cieki wodne płyną przez tereny faliste a następnie muszą przepłynąć pod drogą krajową uchodząc do rzeki Wisły. Takie ukształtowanie powoduje, że przy intensywnych opadach deszczu rowy w krótkich czasie przepełniają się. Sprawny system odwadniający w dolinie rzeki Wisły jest rzeczą zasadniczą aby zapobiegać lokalnym powodziom. Podstawowych cieków wodnych na obszarze gminy jest ponad 30 km. Te cieki prowadzą wodę nie tylko z terenu gminy ale również gmin sąsiednich. Wszystkie podstawowe cieki wodne: Pobiednicki, Tropiszowski, Igołomski, Ropotek i Rudnik połączone są poprzez kanały nr 3,2,1 w jeden system odwadniający. Największe zagrożenie, najwięcej strat podczas lokalnych powodzi powodują w/w cieki. Utrzymanie rowów melioracji podstawowych wraz z kanałami należy do MZMiUW. Wielokrotnie w latach 1997, 1999, 2010, 2011, 2013 setki hektarów warzyw uprawianych w dużej mierze pod folią w ciągu kilku godzin zostało zniszczone przez wodę. Całoroczny wysiłek, poniesione nakłady przez rolników na produkcję w przeciągu kilku godzin poszły w niwecz dlatego tak istotny jest system odwadniających utrzymywany we właściwym stanie technicznym i na bieżąco konserwowany. Ponadto obwałowania chroniące teren gminy przed powodzią wały rzeki Wisły oraz wały Potoku Kościelnickiego wymagają pilnej modernizacji. To nie są już budowle hydrotechniczne ale nasypy ziemne ponadto dużym problemem jest brak alternatywnego źródła zasilania pompowni.
Pan M. Borowski po wysłuchaniu problemów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej stwierdził, że problemem jest przede wszystkim brak wystarczających środków finansowych na realizację wszystkich niezbędnych prac. Dyrektor MZMiUW poinformował, że w roku 2014 planowane są do realizacji następujące zdania: konserwacja potoku Rudnik (100 m.), koszenie wałów Wiślanych, w ramach usuwania skutków powodzi realizowana będzie konserwacja potoku Tropiszowkiego, Kanału nr 1, Potoku Pobiednickiego oraz Potoku Ropotek.
Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +