Gmina sprzedaje działki

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odbyła się 8 lutego 2014r. a jej tematem było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w formie aktu notarialnego pomiędzy Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce a Państwem Haliną i Sławomirem Kłosowskimi oraz zabezpieczenie przez gminę środków finansowych na realizację zobowiązań wynikających z tego porozumienia w wysokości 200.000zł.
Pan J. Rysak Wójt Gminy poinformował, że konieczność podjęcia w/w uchwały wynika z wniesionego przez Państwa Kłosowskich odwołania od pozwolenia na budowę na realizację IV etapu wodociągowania gminy. Projekt zatwierdzony w/w decyzją obejmuje również część zadania pod nazwą "Budowa urządzeń do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego gminy", na które gmina może pozyskać środki zewnętrzne unijne w wysokości ok. 1.600.000zł. W budżecie gminy na realizację zdania zabezpieczona jest kwota 2.600.000zł.
Dokumentację projektową przedmiotowego zadania realizowała firma KRAK INVEST z Krakowa. Wykonawca otrzymał stosownie upoważnienie od wójta do występowania w imieniu gminy w sprawie uzgodnień przebiegu sieci w terenie i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Wykonawca w zakresie swoich prac projektowych uzgadniał z właścicielami nieruchomości przebieg trasy wodociągu. Zadanie projektowe obejmuje bardzo duży zakres, dotyczy wybudowania 39 km sieci wodociągowej, kilkaset przyłączy, co wymaga uzgodnień, przejścia sieci przez ponad 1000 działek i dotyczy ponad 800 właścicieli nieruchomości. Projektanci przedłożyli stosowne dokumenty i Starostwo Powiatowe w Krakowie wszczęło postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę w/w zadania. Wszystkie strony zostały powiadomione na piśmie o tym fakcie. Na tym etapie zainteresowani mogli zgłaszać ewentualne uwagi do projektu i wówczas wszelkie zmiany i, korekty projektanci mogli nanosić - ale takie uwagi ze strony właścicieli działek na tym etapie postępowania nie wpłynęły. Po wydaniu przez Starostwo Powiatowe decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę wpłynęło 6 odwołań od decyzji. Po przeprowadzonych rozmowach z właścicielami 5 wycofało odwołania i pozostało tylko jedno odwołanie Państwa Kłosowskich. W sprawie przebiegu sieci wodociągowej przez działkę Państwa Kłosowskich błąd popełnili projektanci, którzy uznali, że Państwo Kłosowscy wyrażają zgodę na zaprojektowany przebieg sieci na działce w Rudnie Górnym. Za to niedopatrzenie projektanci przeprosili Państwa Kłosowskich po wielu rozmowach i negocjacjach z przedstawicielami Urzędu Gminy Państwo Kłosowscy oświadczyli, że zgodzą się na poprawę błędu projektantów ale pod warunkiem usankcjonowania tego faktu w formie aktu notarialnego i zabezpieczenia finansowego na wypadek nie dotrzymania przez projektantów zobowiązań w określonym terminie.
Z uwagi na tak ważne zadanie inwestycyjne jakim jest kontynuacja budowy sieci wodociągowej na trenie gminy, Rada wyraziła wolę podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w formie aktu notarialnego i zabezpieczenia środków.
Kontynuacją w/w działań jest uzyskane przez Gminę prawomocne pozwolenie na budowę i szansa pozyskania środków unijnych na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa urządzeń do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego gminy"
Państwu Halinie i Sławomirowi Kłosowskim dziękujemy za współpracę i w imieniu firmy projektowej jeszcze raz przepraszamy za utrudnienia.Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +