Gmina sprzedaje działki

Informacja dla mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przyłączonych do sieci wodociągowej w miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie się plombowanie wodomierzy w budynkach mieszkańców miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce przyłączonych do sieci wodociągowej w ramach I części III etapu wodociągowania gminy.

Jednocześnie Urząd Gminy informuje, że zgodnie z treścią Art. 28.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, tekst jednolity) kto pobiera wodę z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy podlega karze grzywny do 5.000zł.
W związku z powyższym na wszystkich osobach, których budynki przyłączono do sieci wodociągowej ciąży obowiązek zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę z Urzędem Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Informacja o terminie zawierania umów podana zostanie do publicznej wiadomości po spełnieniu wszystkich formalności związanych z oddaniem sieci wodociągowej do użytku. Umowy zawierane będą w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach (w tym samym miejscu podpisywane były umowy przedwstępne)

Ponadto Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje, że w związku ze zwiększeniem ciśnienia wody dostarczanej przez MPWiK w Krakowie do Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz ukształtowaniem terenu możliwe jest występowanie wyższych wartości ciśnienia wody w sieci wodociągowej, które mogą doprowadzić do uszkodzenia niektórych urządzeń eksploatowanych w gospodarstwach domowych takich jak pralka, zmywarka, elektryczny podgrzewacz wody.
W związku z powyższym zalecany jest montaż regulatorów ciśnienia w trakcie podłączania wewnętrznych instalacjach wodociągowych do sieci gminnej co eliminuje potencjalne zagrożenie.


Powrót


Zmiana siedziby

Wszystkie sprawy związane z wodociągami od 1 stycznia 2011r. mieszkańcy mogą załatwiać w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach, m.in. takie jak: - zawieranie umów na dostarczenie wody;
- wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej;
- wydawanie postanowień opiniujących projekty przyłączy wodociągowych;
- odbiór techniczny przyłączy wodociągowych;
- usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych;
Kontakt: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach z siedzibą w Wawrzeńczycach 32-125 Wawrzeńczyce 160 tel. 12 287 44 15 Godziny pracy:
Poniedziałek 8.00-16.00
Środa 8.00-14.00
Piątek 8.00-14.00
poza godzinami pracy sytuacje nagłe (awarie) zgłaszać można pod numerami telefonów:
Wiesław Stala 506 049 519
Szczepan Caba 697 099 693
e-mail: wodociagi.igwa@op.pl


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +