Gmina sprzedaje działki

II kwartalne spotkanie Wójta Gminy z sołtysami Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


W dniu 4 stycznia odbyło się pierwsze kwartalne w 2012 roku spotkanie Wójta z sołtysami gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Spotkanie rozpoczęto od życzeń pomyślności, zdrowia i szczęścia w nowym 2012 roku. W temacie dot. bezpieczeństwa publicznego na ternie gminy głos zabrał Pan Marek Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach. Komendant przedstawił statystyki zdarzeń na terenie naszej gminy (szczegółowe statystyki zostaną przedstawione do końca I kwartału 2012r.). Na terenie gminy w roku 2011 w wyniku zdarzeń na drogach 23 osoby zostały ranne, 1 osoba zginęła, odnotowano 3 włamania do budynków mieszkalnych, oraz 9 kradzieży z czego część kradzieży dotyczyła kradzieży kwiatów w okresie 1 listopada, kradzieży sprzętu rolniczego i przewodów elektrycznych pozostawionych w polu. Ponadto funkcjonariusze interweniowali w sytuacjach gdy zgłaszana była przemoc w rodzinie. Pomimo w/w zdarzeń porównując naszą gminę do gmin obsługiwanych przez Komisariat w Słomnikach jest to jedna z bezpieczniejszych gmin.
W sprawie utrzymania porządku i czystości na posesjach pan Tomasz Makowski Strażnik Gminy poinformował, że od miesiąca listopada po wcześniejszych informacjach przekazanych przez sołtysów mieszkańcom prowadzone są kontrole uiszczania opłat za wywóz śmieci oraz nieczystości ciekłych. Z przeprowadzonych kontroli wynika, że większość skontrolowanych posesji oddaje śmieci i uiszcza opłaty ( kwity często dot. tylko 2 miesięcy wstecz) odnosząc się do wywozu nieczystości ciekłych również większość skontrolowanych posesji posiadała kwity. Zaznaczyć należy, że posesje które podlegają kontroli wybierane są losowo przez system komputerowy. Pan T. Makowski zwrócił uwagę na fakt, iż mandaty w zakresie przeprowadzania kontroli zostały kilkakrotnie nałożone na właścicieli posesji gdzie rażąco nie przestrzegana była ustawa o porządku i czystości. Strażnik zwrócił uwagę na lekkomyślność niektórych gospodarzy gdzie podczas kontroli stwierdzono brak odpowiedniego zabezpieczenia szamb przydomowych co stanowi bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci bawiących się na podwórzach. Pan T. Makowski zwrócił uwagę że w ostatnim okresie na terenie gminy znacznie poprawił się stan dróg gminnych i jeśli gospodarze uprawiając pola będą niszczyli nawierzchnię bądź ją zabrudzali będą ponosili za to kary finansowe wraz z obowiązkiem przywrócenia drogi do stanu poprzedniego.
Pan Leszek Nowak Prezes Firmy KOMBUD Proszowice poinformował, że opłaty za wywóz nieczystości stałych i ciekłych pozostają w roku 2012 bez zmian czyli na poziomie roku 2011. Pan Nowak poinformował, że segregacja zapoczątkowana na początku roku 2011 rozwija się powoli ale bardzo pozytywnie. Odnośnie odbioru zużytych opon i sprzętu elektronicznego to po wcześniejszym uzgodnieniu sprzęt ten będzie odbierany nie odpłatnie tak ja dotychczas. Ponadto Prezes poinformował wstępnie o nowych zasadach jakie będą obowiązywały w gminach od lipca 2013 roku a dot. odpadów stałych i ciekłych. Temat nowych zasad odbioru nieczystości zostanie przybliżony po wypracowaniu wspólnego stanowiska w ramach Związku Gmin Składowiska Żębocin.
Wykonanie budżetu roku 2011 oraz wysokości budżetu i planowanych do realizacji inwestycji w roku 2012 omówił Pan J. Rysak Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Zadania zrealizowane w roku 2011
1) Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi - budowa przedszkola 3 oddziałowego dla 75 dzieci. Koszt zadania 5,6 mln.zł. wysokość dofinansowania 3,5 mln. zł.
2) Remont nawierzchni dróg gminnych 14 km. dróg (1.650.000zł. - dofinansowanie w 90% z funduszy krajowych MSWiA)
3) Budowa pierwszej części III etapu wodociągu dla miejscowości Wawrzeńczyce i Złotniki. Opóźnienie w rozpoczęciu inwestycji wynikało z ilości ofert które najpierw należało ocenić 21 ofert. Następnie jedna z odrzuconych firm odwołała się do Prezesa w Warszawie ostatecznie w mocy utrzymana została decyzji Gminy i inwestycję realizuje firma AQVEDUKT. Koszt zadania 4.751.000zł. termin zakończenia inwestycji 15.05.2013r. Wybudowanych zostanie 36 km. sieci wodociągowej i 350 przyłączy.
4) Zrealizowano budowę 2 stref rekreacyjnych w miejscowości Igołomia i Odwiśle koszt 138.000zł.
5) Kontynuacja wodociągowania gminy etap IV projekt dla miejscowości Dobranowice, Rudno Górne, Stręgoborzyvce, Wygnanów,
Igołomia-Luborzyczka, Tropiszów część. Realizatorem projektu wodociagowania jest firma KRAK INWEST Kraków kwota 246.000zł. do maja 2013 roku inwestycja ma zostać zakończona pozwoleniem na budowę.
6) Udrożniono, odmulono 5km. rowów melioracyjnych
7) Przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy
8) Spłacono 3mln. zł. zaciągniętego kredytu w związku z czym zadłużenie na koniec 31.12.2011roku wynosi ok. 3 mnl. zł. co wynosi 13% zadłużenia gminy z maksymalnego mowego zadłużenia wynoszącego 60%.
Dochody budżet gminy w 2012 roku planuje się w wysokości 20 mln. zł. Wydatki planuje się w wysokości 22,5 mln.zł. różnica zostanie pokryta z kredytów i pożyczek.
Pan J. Rysak poinformował, że na przestrzeni ostatnich 5 lat podejmowane były bardzo trudne decyzje dot. oszczędności min. trudne decyzje dotyczyły likwidacji placówek oświatowych ale dzięki zrozumieniu radnych i mieszkańców gmina może się nadal rozwijać i inwestować w nowe zadania.
Inwestycje zaplanowane do realizacji w roku 2012:
1) Realizacji 1-szej części III etapu wodociągowania obejmujący miejscowości Złotniki i Wawrzeńczyce, koszt: 5 mln zł. (w tym są koszty inwestycji, nadzoru, itp)
2) Modernizacja budynku byłej szkoły w Stręgoborzycach na lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe: 111 044,54 (dofinansowanie: 83 283 zł.)
3. Budowa Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów: 2 069 922,55 (dofinansowanie: 500 000 zł.)
4. Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki: 571 500,53 zł. (dofinansowanie: 348 536 zł)
5. Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zofipolu: 448 377,55 zł. (dofinansowanie: 183 594,00 zł.)
6. Remont (modernizacja wielofunkcyjnego budynku społecznego w Rudnie Górnym (remiza): 603 044,85 zł. (dofinansowanie: 255 000 zł)
7. Budowa stref rekreacyjno-sportowych: Tropiszów, Pobiednik Mały, Koźlica, Złotniki, Dobranowice, Rudno Górne. Koszt: 1 337 294,32 zł (dofinansowanie: 500 000 zł.)
8. Planowana jest termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Igołomi i pozyskanie na to zadanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wartość inwestycji 300 000 zł)
9. Znaczna kwota została zapisana bo 70 000 zł na regulacje stosunków wodnych (rowy melioracyjne)
10. Na remont dróg gminnych zapisana została kwota 560 000 zł. ale ta kwota w trakcie roku budżetowego ulegnie znacznemu wzrostowi bo liczymy na dotacje na realizacje zadań w ramach usuwania skutków powodzi. Zapisana jest kwota 100 000 zł. jako dotacja dla powiatu krakowskiego na modernizację drogi powiatowej Igołomia - Koniusza.
Sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych na rok 2012 omówił Pan Adam Grudzień - Skarbnik Gminy.
Pan A. Grudzień przedstawił stawki podatków od środków transportowych;
1) samochody o masie całkowitej 3,5-5,5 tony - 400zł. (stawka maksymalna 780zł.)
2) -II- 5,5- 9 ton - 850zł. (stawka maksymalna 1300zł.)
3) Samochody o masie całkowitej do 12 ton - 1150zł. (stawka maksymalna 1560zł.)
Stawki podatku od środków transportowych od 2 lat nie ulegały zmianie, ponadto są porównywalne do takich gmin jak Kocmyrzów, Koszyce, Iwanowice.
Pan A. Grudzień poinformował, że podatek rolny ustalany jest zawsze w oparciu o cenę żyta publikowaną przez Prezesa GUS cena żyta w roku 2010 była niska w stosunku do lat wcześniejszych i dlatego opublikowana stawka w roku 2011 w wysokości 74,18zł. jest stosunkowo wysoka. Rada Gminy dokonała obniżenia tej stawki do kwoty 65zł. porównując podatek rolny z roku 2011 to uchwalona stawka jest wyższa ale patrząc na rok 2010 stawka podatku rolnego nie jest już tak wysoka. W roku bieżącym z uwagi na planowane do realizacji inwestycje po raz pierwszy wprowadzony został podatek od nieruchomości w wysokości 35gr za 1m2 powierzchni użytkowej (co np. przy domu o powierzchni 100m2 na rok wynosi 35zł). Garaże i wiaty pozostają nadal zwolnione z podatku oraz zwolnione z podatku są wszelkie budynki związane z działalnością rolniczą.
Następnie Skarbnik przedstawił wysokości środków do dyspozycji poszczególnych sołectw (załącznik do uchwały budżetowej dostępny w BIP).
Następnie sołtysi uzgodnili harmonogram zebrań sołeckich na rok 2012. (harmonogram dostępny na stronie gminy.
Na tym posiedzenie zakończono.

Odwiedziło nas już: + Online: +