Gmina sprzedaje działki

Pierwsze w nowym roku spotkanie sołtysów z Wójtem Gminy i Przewodniczącym Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odbyło się 8 stycznia 2014 roku.


Pan J. Rysak Wójt Gminy z okazji Nowego Roku złożył Paniom i Panom sołtysom życzenia oraz podziękowania za współpracę, za dobre słowo a także za zgłaszane konstruktywne uwagi dzięki którym praca urzędu może być efektywniejsza. Pan wójt szczególnie dziękował sołtysom za pomoc podczas klęski spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie miały miejsce w roku 2013 na terenie naszej gminy. Podziękowania za wspólną pracę, zrozumienie Pan J. Rysak skierował do Pana S. Nawrota Przewodniczącego Rady Gminy, słowa uznania padły również pod adresem Pana Marka Kowalika Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach.
W pierwszym punkcie spotkania Pan M. Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach przedstawił informację na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. W roku bieżącym spadła ilość przestępstw związanych z kradzieżami i włamaniami do budynków mieszkalnych, odnotowany został znaczący wzrost (ok. 25%) nietrzeźwych kierujących oraz kradzieży elementów metalowych, sprzętu rolniczego pozostawionego poza gospodarstwem. Wzrasta ilość zakładanych "Niebieskich Kart" w rodzinach gdzie dochodzi do przemocy, ponadto coraz częściej odnotowywane są oszustwa na tzw. "wnuczka", "córkę". Pan M. Kowalik zwrócił uwagę na bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakaz zanieczyszczania dróg co może być przyczyną wypadków w ruchu drogowym.
W temacie porządku publicznego Pan J. Rysak poinformował, że z uwagi na wystąpienie naszej gminy ze Związku Gmin Składowisko Odpadów Żębocin oraz rozwiązanie w/w Związku od stycznia 2014 roku został zatrudniony strażnik gminny na 1 etatu. Strażnik Gminny Pan Grzegorz Gruszczak będzie przyjmował zgłoszenia w siedzibie urzędu gminy.
W kolejnym punkcie dotyczącym współpracy z firmą EKOM w zakresie odbioru odpadów udział wziął przedstawiciel firmy. Pan H. Jończyk Zastępca Wójta poinformował, że pomimo trudności i obaw związanych z nową ustawą tzw. "śmieciową" w zakresie odbioru i segregacji odpadów sytuacja w naszej gminie jest dobra. Współpraca z firmą EKOM, która świadczy na terenie naszej gminy odbiór odpadów uległa poprawie. Oczekujemy jednak na dalsze wyposażanie posesji w odpowiednią ilość pojemników, zwiększenie ilości worków na odpady z plastiku oraz rozpoczęcie edukacji w szkołach a także na rozwiązanie problemu z systemem GPS w samochodach-śmieciarkach.
W roku 2014 stawki za odbiór śmieci na razie nie ulegają zmianie termin wpłacania opłat tak jak dotychczas do 15 dnia każdego miesiąca na konto urzędu gminy. Wzorem roku ubiegłego również w tym roku do końca stycznia zostaną przekazane mieszkańcom blankiety/dowody wpłat ułatwiające uiszczanie opłat za śmieci.
W kolejnym punkcie spotkania Pan J. Rysak poinformował, że budżet gminy na rok 2014 został uchwalony w dniu 20.12.2013r. zamyka się kwotą ponad 23 mln.zł. po stronie dochodów. W roku 2014 stawki podatkowe nie ulegają zmianie i pozostają na poziomie roku 2013, ponadto w roku 2014 planuje się dalszą spłatę zaciągniętych kredytów. Sytuacja finansowa gminy jest dobra zadłużenie wynosi 20% i na koniec roku planowana się kolejna spłata kredytu. W roku 2014 zaplanowano następujące zadania do realizacji:
- kontynuacja budowy wodociągu gminnego (budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody)
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tropiszów (działki)
- termomodernizacja budynków: świetlica w Koźlicy, Dom Nauczyciela i OSP Pobiednik Mały
- rozbudowa OSP Stręgoborzyce o garaż
- budowa boiska wielofunkcyjnych przy Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach
- budowa placu zabaw w miejscowości Koźlica
- budowa placu zabaw w Dobranowicach
- zagospodarowanie terenu w centrum wsi Igołomia
- budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Stręgoborzycach
- remont/modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rudnie Górnym
- kontynuacja remontów dróg z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

W temacie usuwania pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych Pan T. Buczek poinformował o możliwości skorzystania z bezpłatnego demontażu i zabrania pokryć dachowych zawierających azbest w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków gminy i szwajcarskich.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do urzędu w celu pobrania stosownych wniosków.


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +